Menu

ບົດສຳພາດ


ພະຈິກ 2021
​ບົດສຳພາດຂອງທ່ານເອກອັກຄະລາສະທູດ ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສຳເລັດຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.
 

ພະຈິກ 2020
ບົດສຳພາດຈາກສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່ຽວກັບແຜນງານສຳລັບທຶນການຝຶກອົບຮົມຄູ
 

ມີຖຸນາ 2020
ບົດສຳພາດຈາກສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 2
 

ສິງຫາ 2019
ລາຍການຂ່າວໂທລະພາບ ອອກອາກດຜ່ານທາງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຊ່ອງ 1 ກ່ຽວກັບລາຍການ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ແລະ ແຜນງານລາຍການຂ່າວໂທລະພາບສຶກສາໃໝ່
 

ເມສາ 2019
ວິດີໂອ ພາກ 2 ກ່ຽວກັບແຜນງານສຳລັບທຶນການຝຶກອົບຮົມຄູ

ມັງ​ກອນ, 2018
ວິດີໂອກ່ຽວກັບແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ພຶດສະພາ 2017
​ແຜນງານທຶນການສຶກສາສຳລັບນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າ ພາກ 1

ບົດຂ່າວໂທລະພາບ

 

ມີຖຸນາ 2021
ບົດຂ່າວໂທລະພາບ ກ່ຽວກັບການສົ່ງຄືນປຶ້ມແບບຮຽນ
 

ກັນຍາ 2019
ບົດຂ່າວໂທລະພາບ ກ່ຽວກັບວິທີການຮັກສາປຶ້ມແບບຮຽນ
 

ສິງຫາ 2019
ບົດຂ່າວໂທລະພາບ
ກ່ຽວກັບການປະກາດນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່
 

ສິງຫາ 2019
ບົດຂ່າວວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງ
ກ່ຽວກັບແຜນການການແຈກຢາຍປຶ້ມແບບຮຽນ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃນທົ່ວໄປເທດ

ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ

 

ເດືອນ ກັນຍາ 2023
VDO 22 – ການເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການສອນພາສາອັງກິດ
 

ພຶດສະພາ 2023
ວິດີໂອ 21 ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການດຳເນີນກິດຈະກຳເປັນຄູ່ເປັນກຸ່ມ
 

ເດືອນກັນຍາ 2022
ວິດີໂອທີ 20-ການຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ
 

ພຶດສະພາ 2022
ວິດີໂອ 19 ການປະດິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ບັດຄຳ ແລະ ບັດຮູບພາບ
 

ມີນາ 2022
ວິດີໂອ 18 ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ 4 ສາທິດວິທີການສອນສຽງທັງ 21 ສຽງ

ສິງຫາ 2021
ວິດີໂອ 17 ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3 ການສອນສຽງທັງໝົດ 21 ສຽງ

ມີຖຸນາ 2021
ວິດີໂອ 16 ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3 ການສອນສຽງ

ພຶດສະພາ 2021
ວິດີໂອ 15 ວິທີການຮຽນການສອນທີ່ເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ

ກໍລະກົດ 2021
ວິດີໂອ 14 – ວິຊາພາສາລາວ ປ.2 ເຕັກນິກ 13ຂ – ຮຽນກ່ຽວກັບບົດເລື່ອງ ແລະ ປະເພດຂອງປະໂຫຍກ

ພຶດສະພາ 2021
ວິດີໂອ 13 ວິຊາພາສາລາວ ປ.2 ເຕັກນິກ 13 ກ – ການສະຫຼບຫຍໍ້ ຫຼື ໂຄງສ້າຂອງບົດເລື່ອງ

ຕຸລາ 2020
ວິດີໂອ 12 ພາກ ກ – ວິີການສັງເກດ ເພື່ອປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ

ຕຸລາ 2020
ວິດີໂອ 12 ພາກ ຂ – ການປະເມີນຜົນການຮຽນໂດຍການຕັ້ງຄຳຖາມ

ຕຸລາ 2020
ວິດີໂອ 12 ພາກ ຄ – ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນລະຫວ່າງ ການປະເມີນ ແລະ ພາຍຫຼັງການປະເມີນ

ມີນາ 2020
ວິດີໂອ 11 ວີດີໂອການສັງເກດການສອນ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ

ກຸມພາ 2020
ວິດີໂອ 10 ເຕັກນິກການສອນທີ 15 ສຳລັບການຮຽນການສອນພາສາລາວຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1

ກຸມພາ 2020
ວິດີໂອ 9 ເຕັກນິກການສອນທີ 8 ແລະ 9 ສຳລັບການຮຽນການສອນພາສາລາວຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1

ກຸມພາ 2020
ວິດີໂອ 8 ເຕັກນິກການສອນທີ 6 ແລະ 7 ສຳລັບການຮຽນການສອນພາສາລາວຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1

ກຸມພາ 2020
ວິດີໂອ 7 ເຕັກນິກການສອນທີ 4 ແລະ 5 ສຳລັບການຮຽນການສອນພາສາລາວຊັ້ນປະຖົທສຶກສາປີທີ 1

ກຸມພາ 2020
ວິດີໂອ 6 ການນຳໃຊ້ປຶ້ມອ່ານເສີມເພ່ືອຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອການອ່ານດ້ວຍຕົນເອງ

ກຸມພາ 2020
ວິດີໂອ 5 ການນຳໃຊ້ປຶ້ມອ່ານເສີມເພ່ືອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ນັກຮຽນສູ່ການອ່ານດ້ວຍ

ທັນວາ 2019
ວິດີໂອ 4 ເຕັກນິິກການສອນທີ 10-12 ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1

ທັນວາ 2019
ວິດີໂອ 3 ເຕັກນິິກການສອນທີ 1-3 ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1

ສິງຫາ 2019
ວິດີໂອ 2 ການນໍາໃຊ້ເກນການປະເມີນ

ມີຖຸນາ 2019
ວິດີໂອ 1 ການຈັດການຮຽນການສອນຢູ່ນອກຫ້ອງຮຽນ

ລາຍການຄູຕົວແບບ


ເດືອນເມສາ 2023
ສາລະຄະດີຄູຕົວແບບ-ຄວາມສຳຄັນຂອງການປະດິດສື່ການຮຽນ-ການສອນຈາກວັດສະດຸໃນທ້ອງຖິ່ນ

ເດືອນ ກັນຍາ 2022
ສາລະຄະດີ ຄູຕົວແບບ –ການຊ່ວຍເຫຼືອຄູ

ມີຖຸນາ 2022
ສາລະຄະດີ ຄູຕົວແບບ – ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

ມີນາ 2022
ສາລະຄະດີ ຂ້ອຍຮັກອາຊີບຄູ – ການຮຽນການສອນທິ່ເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ

ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ


ພຶດສະພາ 2020
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 15 – ວັນພິເສດຂອງເດັກນ້ອຍຂັ້ນ ປ.1

ເມສາ 2020
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 14 – ເບີ່ງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້

ເມສາ 2020
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 13 – ວັນກິລາ

ມີນາ 2020
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 12 – ມານັບເລກນຳກັນ

ມີນາ 2020
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 11 – ຮຽນຮູ້ກັບການອ່ານ

ມີນາ 2020
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 10 – ໂມງຫຼີ້ນ

ກຸມພາ 2020
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 9 – ຮຽນຮູ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ທັນວາ 2019
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 8 – ກະຕູນດິນປັ້ນ

ພະຈິກ 2019
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 7 – ມາຮຽນອ່ານນຳກັນເທະ

ຕຸລາ 2019
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 6 – ມື້ອະນາໄມໂຮງຮຽນ

 


ຕຸລາ 2019
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 5 – ມ່ວນຊື່ນກັບເລື່ອງເລົ່າ (ທາງໄປໂຮງຮຽນ)

ຕຸລາ 2019
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 4 – ມ່ວນຊື່ນກັບເລື່ອງເລົ່າ (ຄູສອນຂອງຂ້ອຍ)

ກັນຍາ 2019
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 3 – ການແບ່ງປັນ ແລະ ການໃສ່ໃຈ

ສິງຫາ 2019
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 2 – ມື້ເຂົ້າຮຽນໃໝ່ຂອງເດັກນ້ອຍ ປ.1

ສິງຫາ 2019
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 1 – ກຽມພ້ອມສຳລັບເປີດຮຽນໃໝ່

ກໍລະກົດ 2019
​ຕົວຢ່າງການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ
 

ມີຖຸນາ 2018
​ຕົວຢ່າງໂຄງການທົດການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ