Menu

Tetra Tech work on COVID

21 05 Vaccination donation

Vaccination T-shirts-02

2021 05 Online Team meeting (7)

21 05 Vaccination (2)

Vaccination Tee-shirt

21 05 Vaccination (15)

ນັບແຕ່ເລີ່ມການຮັກສາມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ຄັ້ງທີ 2 ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 22 ເດືອນ ເມສາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີມງານຂອງແຜນງານບີຄວາ (BEQUAL) ຈາກບໍລິສັດເທດທຣາເທັກ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາເພື່ອຊອກຫາວິທີທາງໃນການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳໂດຍການເຮັດວຽກຜ່ານທາງອອນລາຍ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຮັກສາມາດຕະການພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ.

ແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ມີປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນ ຈາກຫົກອາທິດຂອງການຮັກສາມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ໃນປີ 2020 ທີ່່ຜ່ານມາ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຫຼາຍກິດຈະກຳລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊັ່ນ: ໂຄງການທົດລອງການຮຽນແບບປະສົມປະສານໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມຄູ ຫຼື ຄູຝຶກ, ພ້ອມທັງສະໜອງອຸປະກອນສຳລັບການປະຊຸມວິດີໂອທາງໄກ ໃຫ້ກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ ຈຳນວນ 8 ແຫ່ງ (TTCs) ໃນຕ່າງແຂວງ, ແລະ ຮັບປະກັນການສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບກະຊວງໃນຂັ້ນສູນກາງຈົນເຖິງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຮັດວຽກໃນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ. ສຳລັບບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກໂຄງການທົດລອງການຮຽນແບບປະສົມປະສານໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ປະມານ 60 ຄົນ ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີແບບປະສົມປະສານຜ່ານທາງອອນລາຍ ແລະ ແບບໜ້າເຊີງໜ້າ, ຊຶ່ງການຝຶກອົບຮົມແບບປະສົມປະສານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຄູຝຶກທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມແບບໜ້າເຊີ່ງໜ້າ, ສ່ວນຄູຝຶກທີ່ຢູຂັ້ນແຂວງແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊຸມວິດີໂອທາງໄກອອນລາຍ.

ພາຍຫຼັງການຮັກສາມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ຈົນເກືອບຮອດ 7 ອາທິດ, ທີມງານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອກັບຄືືນໄປເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ປອດໄພ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການຜ່ອນຜັນມາດຕະການດັ່ງກ່າວ. ອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງການກັບຄືນມາເຮັດວຽກໃນຫ້ອງການ, ແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ລວບລວມຂໍ້ມູນໃໝ່ໆກ່ຽວກັບສາເຫດຕ່າງໆກ່ຽວກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ແຜ່ກະຈາຍຜ່ານທາງອາກາດ ລວມທັງວິທີປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດພາຍໃນຫ້ອງການ, ສະນັ້ນຈິ່ງໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ການກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ກັບທີມງານຂອງແຜນງານບີຄວາມ ກໍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າໃຈສາເຫດການແຜ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດ ລວມທັງວິທີປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາ. ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຂອງແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສາເຫດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຜ່ານທາງອາກາດ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດໄດ້ແຜ່ກະຈາຍຜ່ານທາງອາກາດແນວໃດ ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຄວນປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ຄວນປະຕິບັດແນວໃດໃນເວລາຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາ.

ການຮ່ວມມືຂອງທີມງານຝ່າຍການສື່ສານ ແລະ ທີມງານພັດທະນາຄູ ໄດ້ລວບລວມເອົາຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆກ່ຽວກັບສາເຫດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຜ່ານທາງອາກາດໃຫ້ເປັນພາສາລາວ ເພື່ອເພີ່ມເຂົ້າໃນວິດີໂອ. ແລະ ວິດີໂອດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກເປີດໃຫ້ທຸກຄົນເບີ່ງໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມພາຍໃນຂອງແຜນງານບີຄວາຜ່ານທາງອອນລາຍ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼາກຫຼາຍວິທີໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ເຊັ່ນ: ການໃສ່ໜ້າກາກ, ການລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ຫຼື ເຈວລ້າງມືຢ່າງປົກກະຕິ, ການລະບາຍອາກາດພາຍໃນຫ້ອງ, ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ແລະ ການສັກຢາປ້ອງກັນ, ນອກຈາກນີ້ ກໍໄດ້ມີການຕັ້ງຄຳຖາມ-ຕອບ ເພື່ອເປັນການທົດສອບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທຸກຄົນກ່ຽວກັບສາເຫດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ພ້ອມທັງສາທິດວິທີການໃສ່ໜ້າກາກ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມຕະຫຼອດເວລາໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ. ສຳລັບ ວິດີໂອ ແລະ ບົດສະເໜີນີ້ ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຝຶກອົບແຕ່ລະຄັ້ງກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສາເຫດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ລວມທັງສົ່ງເສີມໃຫ້ຮູ້ວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.

ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມປອດໄພໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການ, ທີມງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຄຸ້ນຂ້ຽວເພື່ອຈັດຊື້ພັດລົມຕັ້ງ, ໜ້າກາກກັ້ງສອງຊັ້ນ FFP2, ນໍ້າຢາລ້າງມື, ການຈັດລະບຽບຫ້ອງການຄືນໃໝ່ເພື່ອຮັກສາໄລຍະຫ່າງເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມປອດໄພ, ແລະ ການສ້າງຕາຕະລາງແຜນຂອງພະນັກງານໂດຍແບ່ງເປັນ 2 ທີມ ແລະ ສະຫຼັບກັນມາເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການພົບປະກັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຄະນະບໍລິຫານໄດ້ອັບເດດຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ “ການກັບຄືນມາເຮັດວຽກໃນຫ້ອງການ” ເພື່ອຮັບປະກັນສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆກ່ຽວກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດທາງອາກາດ.

ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ 19 ກໍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ, ດັ່ງນັ້ນແຜນງານບີຄວາ ຈິ່ງໄດ້ສະໜັບສະໜູນແຜນໂຄສະນາການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜອງໜ້າກາກ ແລະ ນຳ້ຢາລ້າງມື ຊຶ່ງໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາແຜນງານດັ່ງກ່າວ ພະນັກງານຂອງກະຊວງຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນແມ່ນໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກະຊວງ ສສກ ແລະ ແຜນງານບີຄວາ ເພື່ອສົ່ງເສີມການສັກຢາປ້ອງກັນ. ນອກຈາກນີ້ ຝ່າຍການສື່ສານຂອງແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ຜະລິດເສື້ອຢືດ ທີ່ຂຽນຄຳວ່າ: “ຂ້ອຍສັກວັກຊີນໂຄວິດ 19 ຄົບແລ້ວ, ເພື່ອຂ້ອຍ, ເພື່ອເຈົ້າ, ແລະ ເພື່ອທຸກຄົນ” ຊຶ່ງຈະໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງກະຊວງ ສສກ ແລະ ພະນັກງານແຜນງານບີຄວາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນຄົບແລ້ວ ຈຳນວນ 300 ໂຕ, ນອກຈາກນີ້ ໃນການຈັດຕັ້ງແຜນງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ດີທີ່ສຸດເພື່ອການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເສື້ອຢືດທຸກໂຕແມ່ນໄດ້ຜະລິດນຳບໍລິສັດທີ່ມີເຈົ້າຂອງ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດເປັນຄົນພິການ.

ທີມງານແຜນງານບີຄວາທຸກຄົນ ຢູ່ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ!