Menu

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫຼັກໃນທຸກໆຂັ້ນ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດ ແລະ ໂອກາດຂອງແມ່ຍິງໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງແຜນງານ.

Ms. Sysai Panyachack, Pedagogical Advisor from Samuay District

Ms. Sysai Panyachack, Pedagogical Advisor from Samuay District

Ms Sysai taking active role in a workshop (1)

Ms Sysai taking active role in a workshop

Ms Sysai taking active role in a workshop (2)

Ms Sysai taking active role in a workshop

ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ, ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ນຳພາໂດຍ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໜຶ່ງໃນກິດຈະກໍາຂອງແຜນງານແມ່ນການສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ແກ່ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍເພື່ອສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳການຊ່ວຍເຫຼືອຄູໃຫ້ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີການປັບປຸງພັດທະນາຍິ່ງຂຶ້ນ. ແມ່ຍິງໃນຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມັກຈະພົບກັບອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງໃນການບັນລຸຜົນສຳເລັດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນບົດບາດທາງເພດ ແລະ ບັນທັດຖານຂອງສັງຄົມທີ່ຍຶດປະຕິບັດມາແຕ່ບູຮານ. ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຈາກກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອນີ້, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງສະເໝີພາບຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງແມ່ຍິງໃນກິດຈະກໍາການສະໜັບສະໜູນຄູຂັ້ນເມືອງຂອງແຜນງານບີຄວາ ແລະ ໃນການຄຸ້ມຄອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ.

ທ່ານນາງ ສີໄຊ ປັນຍາຈັກ ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງສະໝ້ວຍ, ແຂວງສາລະວັນ ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ແລະ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກການເປັນຄູນິເທດໃນປີ 2020. ລາວເປັນຄູນິເທດຍິງຄົນທຳອິດຂອງເມືອງສະໝ້ວຍ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຄູນິເທດຊາຍອີກ 4 ທ່ານ. ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເປັນຄູນິເທດ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍແຜນງານບີຄວາ ເຮັດໃຫ້ລາວສາມາດປັບປຸງທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງໄວວາ, ພ້ອມນັ້ນ ລາວຍັງໄດ້ກາຍເປັນຄູສຶກສານິເທດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທີມງານຂັ້ນເມືອງ. ທ່ານນາງສີໄຊ ເປັນຄູນິເທດຄົນດຽວຈາກເມືອງ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຄູຝຶກປະຈຳແຂວງໃນປີ 2021 ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ປີທີ 3. ໃນປີດຽວກັນນັ້ນ, ລາວກໍຍັງໄດ້ຮັບມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂັ້ນເມືອງຂອງແຜນງານບີຄວາ ສຳລັບເມືອງຂອງລາວນໍາອີກ. ລາວໄດ້ເປັນຫົວໜ້າທີມໃນກິດຈະກຳນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ນໍາພາເພື່ອນຮ່ວມງານອີກ 6 ຄົນ (ຊາຍ 4 ຄົນ) ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການກະກຽມແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ, ພ້ອມທັງສະຫຼຸບບັນຊີການເງິນ ແລະ ການລາຍງານອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານນາງ ສີໄຊ ປັນຍາຈັກ ຍັງຮັບໜ້າທີ່ປະສານງານເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ການລາຍງານອອນລາຍໂດຍໃຊ້ໂປຣແກຣມໂຄໂບ (Kobo). ດ້ວຍພາລະບົດບາດນີ້, ລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍແຜນງານບີຄວາຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານອົງກອນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ສະແດງອອກເຖິງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນຮູ້. ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂັ້ນເມືອງຂອງແຜນງານບີຄວາ ໃນປີ 2021-2022 ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເນື່ອງຈາກການຈັດການບໍລິຫານຂອງທ່ານນາງ ສີໄຊ ປັນຍາຈັກ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເປັນຄູສຶກສານິເທດ ແລະ ຮັບໜ້າທີ່ຈັດການບໍລິຫານກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງແຜນງານບີຄວາ, ທ່ານນາງສີໄຊ ປັນຍາຈັກ ສາມາດເຕີບໂຕກ້າວໜ້າໄດ້ຢ່າງໄວວາ ພ້ອມທັງໄດ້ພັດທະນາທັກສະ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງຕົນ. ຄູສຶກສານິເທດທ່ານອື່ນໆໃນທີມງານຂອງລາວທີ່ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຄູນິເທດມາດົນກວ່າ, ໄດ້ລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈາກ ທ່ານນາງ ສີໄຊຢູ່ ປັນຍາຈັກ ເປັນປະຈຳ. ພວກເຂົາບອກວ່າຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຂອງລາວມີປະໂຫຍດ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ສຳລັບການເຮັດວຽກ ແລະ ທີມງານ. ການນຳຂັ້ນເມືອງຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ທີ່ຫາອັນປຽບບໍ່ໄດ້ຂອງລາວ ໃນການສະໜອງການສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມຄູທີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ມີແບບແຜນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງບົດບາດຄວາມສໍາຄັນຂອງລາວ ໃນການຮັບປະກັນປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂັ້ນເມືອງຈາກແຜນງານບີຄວາ ໃຫ້ແກ່ເມືອງສະໝ້ວຍ ແລະ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄຸນະພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທຽບກັບປີທີ່ຜ່ານມາ. ພະນັກງານທຸກຄົນໃນຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ກັບການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານນາງ ສີໄຊ ປັນຍາຈັກ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງລາວໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຄູທີ່ມີຄຸນະພາບ, ພ້ອມທັງຄວາມປາຖະໜາຂອງລາວທີ່ຈະປັບປຸງ ແລະ ຮຽນຮູ້ໃນທຸກໆຂົງເຂດ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ວິທະຍາໄລຄູສາລະວັນ ຍັງໄດ້ມອບຕຳ ແໜ່ງ ຄູນິເທດສຶກສານິເທດ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ດີທີ່ສຸດຢູ່ ເມືອງສະໝ້ວຍ ໃຫ້ແກ່ທ່ານນາງ ສີໄຊ ປັນຍາຈັກ ນໍາອີກ.

ທ່ານນາງສີໄຊ ເວົ້າວ່າ “ຂ້ອຍຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສູນສຶກສານິເທດກັບທີມງານ ແລະ ພວກເຂົາກໍເຄົາລົບໃນການປະກອບສ່ວນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຮັດວຽກຂອງຂ້ອຍ. ໃນອະນາຄົດ, ຂ້ອຍຢາກຈະຮ່ຳຮຽນເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທີການສອນຂອງຂ້ອຍ ເພື່ອສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຄູໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ.”

ຂໍໃຫ້ເລື່ອງລາວຂອງທ່ານນາງ ສີໄຊ ກາຍເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຍິງຊາຍທຸກຜູ້ທຸກຄົນ ຊ່ວຍກັນໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເຖິງ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ແລະ ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ.