Menu

ຜົນສຳເລັດໃນການປັບປຸງວິທີການດຳເນີນວຽກງານແບບອອນລາຍເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

The characters in the new English textbooks

The characters in the new English textbooks

G4 English curriculum writing team with their facilitator

G4 English curriculum writing team with their facilitator

Illustration from the new English textbooks

Illustration from the new English textbooks

Online workshop to create G4 English lessons

Online workshop to create G4 English lessons

ຈາກການປິດເມືອງຄັ້ງທີສອງຊຶ່ງເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ເມສາ 2021, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການຂຽນຫຼັກສູດ, ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ວິຊາພາສາອັງກິດຂັ້ນ ປ.4 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເພື່ອຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນສົກຮຽນປີ 2022 – 2023 ນີ້.

ທີມງານນັກຂຽນຫຼັກສູດ, ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.4 ປະກອບມີ 3 ທ່ານ ຊຶ່ງມາຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນສາທິດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການຂອງສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ. ເນື້ອໃນການຮຽນນການສອນແຕ່ລະບົດທີ່ປະກອບເຂົ້າໃນປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານການປະກອບສ່ວນຈາກຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກຂຽນແຕ່ລະທ່ານໃນກອງປະຊຸມດ້ວຍການຄົ້ນຄິດ, ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ໃນໄລຍະປິດເມືອງ, ນັກຂຽນໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການພັດທະນາປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງດຳເນີນກອງປະຊຸມທາງໄກ (ແບບອອນລາຍ) ເພື່ອປະຕິບັດຕາມມາດຕະການການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19.

ທ່ານ ນາງ ມະໂນລີ ດົງວັນ, ຫົວໜ້າທີມນັກຂຽນຫຼັກສູດວິຊາພາສາອັງກິດ ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການດຳເນີນວຽກງານຜ່ານທາງອອນລາຍ ແມ່ນເປັນອີກວິທີໜຶ່ງໃນການສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍໃນການປະຕິບັດວຽກໃນໄລຍະສະພາບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄດວິດ 19.ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພວກເຮົາກໍຍັງສາມາດສືບຕໍ່ດໍາເນີນວຽກງານຕາມແຜນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດມາດຕະການການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19. ນີ້ແມ່ນເປັນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານ. ການຈັດຕັ້ງດຳເນີນກອງປະຊຸມໃນລັກສະນະນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ໄດ້ມີໂອກາດໄແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຊ່ວຍກັນຂຽນປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ. ໃນກອງປະຊຸມ, ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນເຂົ້າໃນບົດຂອງຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນບົດຂອງນັກຂຽນທ່ານອື່ນຢ່າງລະອຽດອີກດ້ວຍ”.

ຮູບແບບການດຳເນີນກອງປະຊຸມແບບເຊີ່ງໜ້າໂດຍປົກກະຕິແລ້ວທີມງານນັກຂຽນຈະໄດ້ວາງແຜນການຂຽນແຕ່ລະບົດໃນປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ ອອກແບບປຶ້ມແບບຮຽນຮ່ວມກັນ. ຈາກນັ້ນ ນັກຂຽນແຕ່ລະທ່ານຈະໄດ້ຂຽນຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຮຽນການສອນບົດຂອງຕົນຢ່າງລະອຽດໃນປຶ້ມຄູ່ມືຄູ. ນັກຂຽນແຕ່ລະທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບຂຽນບົດຕາມການແບ່ງປັນເຊັ່ນ: ບົດກ່ຽວກັບຄຳສັບ, ໄວຍາກອນ, ບົດເລື່ອງ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນຮູບແບບການດຳເນີນກອງປະຊຸມແບບອອນລາຍນັກຂຽນແຕ່ລະທ່ານໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນທຸກໆບົດບໍ່ວ່າຈະເປັນບົດກ່ຽວກັບຄຳສັບ, ໄວຍາກອນ, ບົດເລື່ອງ ແລະ ອື່ນໆ

ທ່ານ ນາງ ແສງເງິນ ໄວຍະກອນ, ຜູ້ອຳນວຍການສູນພັດທະນາຫຼັກສູດ, ສວສ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ: “ນີ້ແມ່ນວິທີການເຮັດວຽກແບບໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍ ເຊີ່ງນັກຂຽນໄດ້ທວນຄືນເນື້ອໃນບົດຮຽນຂັ້ນ ປ.4 ກ່ອນທີ່ຈະມາປຶກສາຫາລືກັນ ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ອນ ເພາະວ່າພວກເຂົາເຮັດວຽກໃຜມັນ. ການລວບລວມເອົາເນື້ອໃນທັງໝົດ ແມ່ນເປັນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ. ນັກຂຽນໄດ້ມີໂອກາດປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນທາງດ້ານເນື້ອໃນວ່າອັນໃດ, ກິດຈະກຳໃດຄວນເອົາໃສ່ ແລະ ຄວນພັດທະນາດ້ານໃດແດ່, ຄຳສັບໃດແດ່ໃນພາສາທີ່ຄວນມີ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ ກໍເປັນວິທີທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ນັກຂຽນໄດ້ມີປະສົບການໃນການພັດທະນາບົດຮຽນ, ແລະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາກໍຍັງກຳລັງຂຽນຫຼັກສູດຜ່ານທາງກອງປະຊຸມອອນລາຍ ສຳລັບວິຊາພາສາລາວ ແລະ ວິຊາວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ຂັ້ນ ປ.4 ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຊທຸກກິດຈະກຳທີ່ກ່າວມານີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທີມງານວິຊາການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ.”

ທ່ານ ນາງ ຈັນທະຈອນ ຈັນທະປັນຍາ, ນັກຂຽນຫຼັກສູດວິຊາພາສາອັງກິດຂັ້ນ ປ.4 ແລະ ທັງເປັນອາຈານສອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ໂດຍການຮ່ວມມືຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທີມງານນັກຂຽນຈໄດ້ມີແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂທີ່ດີຂຕໍ່ກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພວກເຮົາພົບພໍ້ໃນການຂຽນຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ.”

ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ຮອງສົມບູນ, ນັກຂຽນຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.4 ຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນສາທິດ ໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ: “ໃນການປະຊຸມແບບເຊິ່ງໜ້າພວກເຮົານັກຂຽນທຸກຄົນຢູ່ໃນຫ້ອງປະຊຸມທີ່ມີສື່ການຮຽນການສອນທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳເນີນກອງປະຊຸມເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສະແດງ ຫຼື ທົດລອງກິດຈະກຳຕ່າງໆເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນກິດຈະກຳການຮຽນການສອນ. ແຕ່ໃນຮູບແບບການປະຊຸມແບບອອນລາຍເຫັນວ່າມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍ, ພວກເຮົາເຮົາຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູດ້ວຍວິທີທີ່ແຕກຕ່າງໂດຍການນຳສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຜ່ານຈໍຄອມພິວເຕີ.

ທີມງານມີຄວາມພູມໃຈກັບຜົນໄດ້ຮັບຈາກການພັດທະນາປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ວິຊາພາສາອັງກິດຂັ້ນ ປ.4 ຊຶ່ງປັດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ຂັ້ນຕອນການເຂົ້າໜ້າປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ດ້ວຍຮູບທີ່ປະກອບມີສີສັນ, ສະແດງເຖິງບົດບາດຍິງຊາຍ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ.. ນອກນີ້ ທີມງານນັກຂຽນ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບປະສົບການ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຜ່ານທາງອອນລາຍ ເພື່ອຈະເປັນບົດຮຽນໃນຂການພັດທະນາຫຼັກສູດ, ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ໃນຂັ້ນ ປ.5 ຕໍ່ໄປ..