Menu

ຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານລິເລີ່ມນີ້ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາທັກສະຂອງຄູຝຶກ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການນຳໃຊ້ Zoom ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ພ້ອມທັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການແບບປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງທາງອອນລາຍ ແລະ ໜ້າຕໍ່ໜ້າ.

Blended Learning Pilot - Master Trainers doing a role play

Blended Learning Pilot - Master Trainers doing a role play

Blended Learning Pilot - Master Trainers watching teacher development videos You Tube channel

Blended Learning Pilot - Master Trainers watching teacher development videos You Tube channel

Provincial Trainers supporting teachers via WhatsApp and Video conference

Provincial Trainers supporting teachers via WhatsApp and Video conference

ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນຕົ້ນມາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານ BEQUAL, ໄດ້ມີການຕອບສະໜອງຢ່າງຫ້າວຫັນ ຕໍ່ກົນໄກການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ດ້ວຍການທົດລອງປະຕິບັດແນວທາງໃໝ່ໆເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການຝຶກອົບຮົມ, ການສິດສອນ, ກິດຈະກໍາການຮຽນຮູ້ ແລະ ການຕິດຕາມ ສາມາດດໍາເນີນຕໍ່ໄປໄດ້ດ້ວຍດີເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການປິດເມືອງກໍຕາມ. ວິທີການໃໝ່ໆເຫຼົ່ານີ້ ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ ເພີ່ມພູນປະສິດທິພາບໃນການບໍລິຫານລາຍຈ່າຍ ແລະ ເວລາ, ສ້າງຄວາມຍືດຍຸ່ນ ແລະ ຍັງສາມາດສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຄູສອນ ແລະ ຄູຝຶກທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ໜຶ່ງໃນບັນດາແຜນງານລິເລີ່ມໃໝ່ນີ້ແມ່ນ ການທົດລອງການຮຽນຮູ້ແບບປະສົມປະສານ ທີ່ນຳພາໂດຍກົມສ້າງຄູ ແລະ ໄດ້ມີການທົດລອງໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2020 ພາຍໃນ 3 ແຂວງ (ຫຼວງນ້ຳທາ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ). ການຮຽນຮູ້ແບບປະສົມປະສານ ແມ່ນແນວທາງການສຶກສາທີ່ປະສົມປະສານການຮຽນຮູ້ຜ່ານທາງໜ້າຕໍ່ໜ້າແບບດັ້ງເດີມ ເຂົ້າກັບ ສື່ການຮຽນການສອນໃນອິນເຕີເນັດ ແລະ ໂອກາດໃນການພົບປະທາງອອນລາຍ. ບາງຄັ້ງ, ມັນກໍມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ຮຽນຕ້ອງໄດ້ພົບປະກັນໜ້າຕໍ່ໜ້າ, ແຕ່ໃນເວລາອື່ນໆແລ້ວ, ນັກຮຽນສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຈະຮຽນໃນເວລາໃດ ແລະ ດ້ວຍວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືໃດທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນຮູ້ ເຊິ່ງລວມໄປເຖິງການໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆໃນອິນເຕີເນັດ. ຈຸດປະສົງຫຼັກກໍແມ່ນເພື່ອພັດທະນາວິທີການທາງເລືອກ ແລະ ເຄື່ອງມືໃໝ່ໆ ໃນການສືບຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຄູຝຶກ ແລະ ຄູສອນໃນຊ່ວງວິກິດການທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດເຊັ່ນ: ການປິດເມືອງ, ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງຮູບແບບໃໝ່ໆໃນການຈັດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມຄ່ອງແຄ່ວ. ໃນລະຫວ່າງການທົດລອງການຮຽນຮູ້ແບບປະສົມປະສານນີ້, ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ຄູຝຶກປະຈໍາແຂວງໃນ 3 ແຂວງທົດລອງ ໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການຈັດການຝຶກອົບຮົມທາງອອນລາຍ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແບບປະສົມປະສານ.

ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ, ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: “ຜົນຕອບຮັບຂອງການທົດລອງແມ່ນຢູ່ໃນທິດທາງທີ່ດີ. ແນວທາງການຮຽນຮູ້ແບບປະສົມປະສານ ໄດ້ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຄວາມຍືດຍຸ່ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮຽນ; ພວກເຂົາສາມາດຄວບຄຸມຈັງຫວະການຮຽນຮູ້ຂອງຕົນເອງ ແລະ ສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກໄລຍະໄກໄດ້. ການຮຽນແບບນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໂດຍສະເພາະໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເພາະມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເວລາໃນການເດີນທາງ ແລະ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງໄປຫາສະຖານທີ່ຝຶກອົບຮົມທີ່ອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງ. ນອກຈາກນີ້, ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງເວລາພົບບັນຫາໄດ້ທັນເວລາ ພ້ອມທັງສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍຜ່ານການປະຊຸມສະໜັບສະໜູນທາງໄກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືອອນລາຍເຊັ່ນ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ພ້ອມທັງການພັດທະນາຄວາມສາມາດທາງວິຊາການໃນການຊົມໃຊ້ເຄື່ອງມືອອນລາຍເຫຼົ່ານີ້. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ ແຜນງານ BEQUAL ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນບັນດາຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງຂອງພວກເຮົາ ໃນການພັດທະນາທັກສະທາງວິຊາການຂອງພວກເຂົາໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສອນອອນລາຍ”.

ອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ພ້ອມທັງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຂະຫຍາຍ ການຮຽນຮູ້ແບບປະສົມປະສານ ໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ.

ການຂະຫຍາຍນີ້ ຈະປະຕິບັດຕາມຮູບແບບນຳ້ຕົກຕາດ ອັນດຽວກັນກັບທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຄູແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຮຽນໃໝ່ຂອງຊັ້ນປະຖົມ: ກົມສ້າງຄູ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກແຜນງານ BEQUAL ຈະຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ໄປຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ.

ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມສາມວັນ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ຫາ ວັນທີ 3 ມີນາທີ່ຜ່ານມານີ້, ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ 63 ຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈັດການຝຶກອົບຮົມທາງອິນເຕີເນັດໂດຍໃຊ້ໂປຣແກຣມ Zoom (ຊອບແວການປະຊຸມຜ່ານທາງວີດີໂອອອນລາຍ). ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຫຼາຍໆຢ່າງຂອງໂປຣແກຣມນີ້ເຊັ່ນ: ການສົນທະນາເປັນກຸ່ມ, ການສົນທະນາໃນຫ້ອງແຍກຍ່ອຍ, ການສະແດງໜ້າຈໍຂອງຕົນໃຫ້ຜູ້ອື່ນເບິ່ງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຄູ່ມືໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານເຕັກນິກຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນລະຫວ່າງເດືອນມີນາ ແລະ ເມສານີິ້, ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງຈະໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງທັງໝົດ 632 ຄົນຈາກທັງໝົດ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ.

ນອກຈາກການຝຶກອົບຮົມທົ່ວປະເທດຄັ້ງນີ້, ຍັງມີຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ 24 ຄົນຈາກ 6 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານ BEQUAL ຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ ພ້ອມທັງນັກຂຽນຄູ່ມືການສະໜັບສະໜູນຄູ ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມທາງອິນເຕີເນັດກ່ຽວກັບ ຊຸດຄູ່ມືການສະໜັບສະໜູນຄູ ທີ່ໃຊ້ເວລາເຄິ່ງມື້ ຈຳນວນ 2 ຄັ້ງພາຍໃນເດືອນເມສາ ແລະ ພຶດສະພາ (ເປັນອີກໜຶ່ງກິດຈະກຳທົດລອງທີ່ພວມດຳເນີນການຢູ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ). ຈາກນັ້ນ, ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງກໍຈະໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມທາງອອນລາຍ 2 ຄັ້ງໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງ 228 ຄົນຈາກ 6 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ຜ່ານໂປຣແກຣມ Zoom. ການຝຶກອົບຮົມເຫຼົ່ານີ້ຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງ ໄດ້ຝຶກທັກສະທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃໝ່ໆ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມອອນລາຍ.