Menu

ໃນເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ສິງຫາ, ທີມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງເກືອບ 700 ທ່ານ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມຄູຂັ້ນ ປ.1, ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດທຸກຄົນທົ່ວປະເທດ. ປັດຈຸບັນກົມສ້າງຄູໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສອງມື້ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ກະກຽມແຜນຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ ຂັ້ນ ປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ທີ່ຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີໜ້າ.

DSC_0805

WhatsApp Image 2019-10-15 at 18.59.21 (2)

WhatsApp Image 2019-10-15 at 18.59.22 (2)

ວັນທີ 15-16 ຕຸລາ ກົມສ້າງຄູ (ກສຄ) ໄດ້ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເພື່ອຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ ການຈັດຝຶກອົບຮົມການ​ນຳ​ໃຊ​້ຫຼັກສູດ ຂັ້ນ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ທົ່ວປະເທດ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມນີ້ແມ່ນເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້​ເຫັນປະ​ສິດ​ຕິ​ພາບ ແລະ ປະສິດຕິຜົນຂອງຄູຝຶກປະຈຳແຂວງ ແລະ ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃນທີມງານຄູຝຶກປະຈຳແຂວງໃນແຕ່ລະແຂວງ, ໂດຍອີງໃສ່ການປະເມີນຄູຝຶກ ແລະ ຈຳ​ນວນ​ຄູ​ຝຶກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ ແລະ ສະ​ເໜີສະ​ມາ​ຊິກ​​ຄູ​ຝຶກ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ຄົນ​ໃໝ່​ເພື່ອເຂົ້າ​ເປັນ​ທີມ​ຄູ​ຝຶກ.

ກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃຫ້​ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ, ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ), ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສກຂ) 18 ແຂວງ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ ທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 60 ທ່ານ. ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດການ. ສະຖານທູດອົດສະຕາລີ ພ້ອມທຶນສົມທົບຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ, ເພື່ອສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົົມສະບັບປັບປຸງໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ.

ທີມງານຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງ ແມ່ນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍພະນັກງານຈາ​ກ​ຂັ້ນ​ແຂວງ ແລະ ຂັ້ນສູນ​ກາງ​ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິ​ລາ ໃນເດືອນພະຈິກ 2018. ເງື່ອນໄຂໃນການຄັດເລືອກ​ຄູ​ຝຶກ​ຫຼັກ​ແຫຼ່ງແມ່ນອີງໃສ່  ປະສົບການໃນການສອນຊັ້ນປະຖົມ,​ ມີຄວາມຮູ້ວິ​ຊາສະເພາະ,

ມີປະສົບການໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະປັບປຸງຄຸນນະພາບຄູ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄູໃນຫ້ອງຮຽນ. ທີມງານຄູຝຶກແມ່ນມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນຈາ​ກ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ ເຊິ່ງ​ລວມ​ມີ​ຂັ້​ນສູນ​ກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນໂຮງຮຽນ.

ສຳລັບຂັ້ນ ປ.1,​ ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງຈຳນວນ 60 ຄົນ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກທົ່ວປະເທດໃນເດືອນພິຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ 2019 ທັງ​ໝົດ 23 ຄັ້ງ, ແລະ ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງຈຳນວນ 611 ຄົນ ໄດ້ການຝຶກອົບຮົມແບບເຊິ່ງໜ້າໃຫ້ກັບຄູ, ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດເກືອບ 17,000 ຄົນທົ່ວປະເທດໃນເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ສິງຫາ ທັງໝົດ 483 ຄັ້ງ. ​ທຸກ​ຄວາມຄິດເຫັນຈາກການສັງ​ເກດຝືກອົບຮົມ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄຸນນະພາບການຝຶກອົບຮົມແມ່ນສູງ, ລວມທັງການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແບບເຊິ່ງໜ້າ ເພາະຄູຝຶກມີການກຽມພ້ອມທີ່ດີໃນການຝຶກອົບຮົມ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການມີສ່ວນຮ່ວມດີ ແລະ ນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນຢ່າງເໝາະສົມ, ການຖ່າຍທອດການເຮັດກິດຈະກຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີການປັບປຸງການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ຢ່າງສະໝຳ່ສະເໝີ.

ສກຂ ແຕ່ລະແຫ່ງຈະມີທີມງານຄູຝຶກປະຈຳແຂວງຂອງຕົນ ແລະ ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນການບໍລິຫານຈັດການ. ທີມງານຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງແມ່ນບໍລິຫານໂດຍກົມສ້າງຄູ.

ກອງປະຊຸມນີ້ ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສະທ້ອນເຖິງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງການຝຶກອົບຮົມບຳລຸງຄູ ແລະ ປຶກສາຫາລືປະສິດຕິພາບ ແລະ ປະສິດຕິຜົນຂອງທີມງານຄູຝຶກພາຍໃນແຂວງຂອງຕົນ. ຕົວເລກຂອງຄູຝຶກ ແລະ ສະມາຊິກພາຍໃນທີມງານຈະມີການປັບປຸງຄືນ, ເພື່ອຄຳນຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງ ຫຼື ໂອກາດອື່ນໆທີ່ໄດ້ລະບຸ.

ອີງຕາມກອງປະຊຸມ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ສກຂ ໄດ້ທົບທວນ ແລະ ປຶກສາຫາລືປັບປຸງລາຍຊື່ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ຕົກ​ລົງ​ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ ແລະ ອອກ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຄູ​ຝຶກ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ຂອງ​ຕົນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ.

ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຈະເລີ່ມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູສອນຂັ້ນ ປ.2 ແລະ ຄູສຶກສານິເທດກ່ຽວກັບຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2020​.

ສ ວ ສ

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ ຂັ້ນ ປໍ.1 ສະບັບປັບປຸ່ງໃໝ່

Posted by ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ on Monday, 21 October 2019