Menu

ບີຄວາ ແມ່ນແຜນງານໜຶ່ງທີ່ນຳພາໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ. ມີພະນັກງານວິຊາການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍກະຊວງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ໂດຍສຸມໃສ່ການພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ ແລະ ການເຊື່ອມສານບັນດາຫຼັກການ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ຄຳນຶງເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາແບບຮຽນຮ່ວມ.

ແຜນງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບງົບປະມານສົມທົບຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ສໍາລັບທຸກກິດຈະກໍາ ຈົນຮອດເດືອນສິງຫາ ປີ 2020, ແລະ ງົບປະມານສົມທົບຈາກອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອການຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ອຸປະກອນການສຳລັບຄູ ຂັ້ນ ປ. 1 ແລະ ປ. 2 ຈົນຮອດເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2019.

ຈົນຮອດປີ 2018, ແຜນງານບີຄວາໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບອົງການແພລນສາກົນ (Plan International), ອົງການສຸພະນິມິດສາກົນ (World Vision), ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ (Save the Children) ແລະ ອົງການຊາຍຟັນ (Child Fund) ຜ່ານກຸ່ມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານຂອງແຜນງານບີຄວາ (BNC) ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄູ ໃນການຮຽນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກທີ່ມີຄວາມພິການ.​

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຜູ້ນຳພາແຜນງານບີຄວາຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານລາວ. ວິໃສທັດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ “ສ້າງໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄວາມເທົ່າທຽມ ໂດຍສຸມໃສ່ການພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາ”. ແຜນງານບີຄວາແມ່ນ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ຄັ້ງທີ 8 ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ 9.

ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນທະວິພາຄີທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ. ແຜນງານບີຄວາເປັນແຜນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງອົດສະຕຣາລີ ໃນ ສປປ ລາວ ດ້ວຍງົບປະມານທັງໝົດ 80.300.672 ໂດລາອົດສະຕຣາລີ ສໍາລັບໄລຍະທີ 1 ນັບແຕ່ ເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2015 ຫາ ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2022 ແລະ ໄດ້ເພີ່ມທຶນອີກ 28.000.000 ໂດລາອົດສະຕຣາລີ ສໍາລັບໄລຍະ ທີ 2 ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2022 ຫາ ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2026.