Menu

ແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະ 1 ໃນປີ 2015 ແມ່ນແຜນງານທີ່ນຳພາໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ. ແຜນງານມີພະນັກງານຊ່ຽວຊານເຮັດວຽກຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ຈົນເຖິງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍກະຊວງ ສສກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານໂດຍເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ,​ ພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

ມາຮອດເດືອນ ສິງຫາ 2020, ແຜນງານໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມເຕີມຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ເພື່ອສືບຕໍ່ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຈົນເຖິງເດືອນ ກັນຍາ 2019,​ ນອກຈາກນີ້ ອົງການພັດທະນາສາກົນ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນງົບປະມານໃນການຜະລິດ, ຈັດພີມ ແລະ ແຈກຢາຍຊຸດອຸປະກອນການສຶກສາ ຊຶ່ງລວມມີສື່ການຮຽນການສອນສຳລັບຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ຂັ້ນ ປກ2.

ໃນລະຫວ່າງປີ 2015 ແລະ 2018, ແຜນງານໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມຈາກອົງການອຸຍນິເຊັບ, ອົງການອາຫານໂລກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອົງການແພລນສາກົນ, ອົງການສຸພະນິມິດ,​ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ ແລະ ອົງການຊາຍຟັນ ໂດຍຜ່ານກຸ່ມອົງການຄອນຊອກຊຽມທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານຂອງແຜນງານບີຄວາ.​

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນກະຊວງຫຼັກທີ່ໃຫ້ການຊີ້ນຳແຜນງານບີຄວາ ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ວິໃສທັດຂອງ ກະຊວງ ສສກ ຮອດປີ 2030 ແມ່ນເພື່ອທີ່ຈະ “ສ້າງໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ”. ແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາວຽກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ 8 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວຽກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ 9.

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຊຶ່ງແຜນງານຂອງບີຄວາ ກໍເປັນໜຶ່ງແຜນງານທີ່ການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ຈຳນວນ 80.300.672 ໂດລາອົດສະຕຣລີ ໃນໄລຍະທີ 1 ແຕ່ເດືອນ ພິືດສະພາ 2015 ຫາເດືອນ ມີຖຸນາ 2022.