Menu

June, 2021
Grade 3 Curriculum Overview

This brochure is only available in Lao version

June, 2021
Continuing Professional Development

This brochure is only available in Lao version

ຕຸລາ, 2020
ແຜນງານບີຄວາ 2015-2020 ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແຜນງານ

ບົດລາຍງານ ມີເປັນພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ

ກັນຍາ, 2020
ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.2 – ສົກຮຽນ 2020-2021

ບົດລາຍງານ ມີເປັນພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ

ມັງກອນ, 2020
ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.1

ບົດລາຍງານ ມີເປັນພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ

ທັນວາ, 2019
ບົດນຳສະເໜີ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໂດຍຫຍໍ້ຂອງທັງ 15 ໂຄງການ

ສັງລວມບົດຂ່າວ ມີທັງພາສາ ລາວ ແລະ ອັງກິດ

ກໍລະກົດ, 2019
ສັງລວມບົດຂ່າວ ພິທີປະກາດນຳໃຊ້ ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ສັງລວມບົດຂ່າວ ມີທັງພາສາ ລາວ ແລະ ອັງກິດ

ມິຖຸນາ, 2019
ຮູບພາບສະແດງຂໍ້ມູນ ຂັ້ນຕອນ ແລະ ທີມງານ ການຝຶກອົບຮົມຄູຂັ້ນ ປ.1

ຮູບພາບສະແດງຂໍ້ມູນນີ້ ມີທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ

ມິຖຸນາ, 2019
ຮູບພາບສະແດງຂໍ້ມູນ ການພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາແບບຮຽນຮ່ວມ ໂດຍ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຮູບພາບສະແດງຂໍ້ມູນນີ້ ມີທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ

ເມສາ, 2019
ສົ່ງເສີມລູກຫຼານຂອງທ່ານ ໃນການຮຽນຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ແຜ່ນພັບສະບັບນີ້ມີແຕ່ສະເພາະ ພາສາລາວ

ມີນາ, 2019
ແຜ່ນພັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ສຳລັບຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ

ແຜ່ນພັບສະບັບນີ້ມີແຕ່ສະເພາະ ພາສາລາວ

ເດືອນພະຈິກ, 2018
ແຜ່ນພັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ແຜ່ນພັບສະບັບນີ້ມີທັງ ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ
ເດືອນກັນຍາ, 2018
ວາລະສານຂ່າວ ບີຄວາ ສະບັບທີ່ 3

ວາລະສານສະບັບນີ້ມີທັງ ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ
ເດືອນຕຸລາ, 2017
ວາລະສານຂ່າວ ບີຄວາ ສະບັບທີ່ 2

ວາລະສານສະບັບນີ້ມີທັງ ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ
ເດືອນພະຈິກ, 2016
ວາລະສານຂ່າວ ບີຄວາ ສະບັບທີ່ 1

ວາລະສານສະບັບນີ້ມີທັງ ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ