Menu

ການຫຸ້ມຫໍ່ແກັດອຸປະກອນ ປະກອບການຮຽນ-ການສອນສຳລັບໂຮງ​ຮຽນປະຖົມ​ສຶກ​ສາ ຂັ້ນ ປ.2 ໄດ້ສຳເລັດ​ລົງພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ ກ່ອນເລີ່ມການ​ຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງທ່ານນາຍົກລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສະບັບເລກທີ 06. ສຳ​ລັບ​ການຂົນສົ່ງແມ່ນໄດ້ກຳນົດອອກ​ຈາກ​ສາງ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນນຳສົ່ງໄປຫາຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ຈຳນວນ 148 ເມືອງ ສຳລັບແຈກຢາຍໃຫ້ທຸກໆໂຮງຮຽນພາຍໃນປະເທດ.

ຮູບ​ທີ 2-1

Picture 2.2

Picture 3.1

Picture 1.1

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ( ກສຊ ) ໂດຍການ ສະຫນັບສະຫນູນຈາກແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ສຸມໃສ່ການຫຸ້ມຫໍ່ຊຸດອຸປະກອນປະກອບມີ: ປຶ້ມນິທານຈຳນວນ 159,205 ຫົວ, ປຶ້ມອ່ານເສີມຈຳນວນ 683,645 ຫົວ ແລະ ຊຸດບັດຮູບພາບປະກອບຈຳນວນ 18,730ຊຸດ ເຂົ້າໃນແກັດຊຸດອຸປະກອນປະກອບການຮຽນ-ການສອນສຳລັບຄູ.ໂດຍການຫຸ້ມຫໍ່ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ ແລະ ໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າຮ່ວມກັບປຶ້ມແບບຮຽນ ຂັ້ນປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃຫມ່ເຂົ້າໃນລົດຂົນສົ່ງ ໂດຍມີກຳນົດການເດີນທາງອອກຈາກສາງເກັບມ້ຽນສູນກາງທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງການເຝົ້າລະວັງການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 06/ນຍ . ແກັດຊຸດອຸປະກອນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຈະຖືກນຳສົ່ງໄປຫາ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ທັງຫມົດ 148 ເມືອງ ເຊິ່ງຈະໄດ້ດຳເນີນການປະສານຕໍ່ໄປຫາໂຮງຮຽນປະຖົມທຸກແຫ່ງເພື່ອໃຫ້ຫມັ້ນໃຈວ່າ ຊຸດອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນຈະພ້ອມນຳໃຊ້ສຳລັບຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນປ.2 ໃນມື້ເປີດສົກຮຽນໃຫມ່ປີ 2020-2021 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາການອຸປະກອນເພື່ອປະກອບການຮຽນ-ການສອນດັ່ງກ່າວນີ້ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ ລັດຖະບານອົສຕາລີ, ໂດຍການຮ່ວມທຶນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລີກາ. ໂດຍອຸປະກອນດັ່ງກ່າວແມ່ນນຳໃຊ້ສຳລັບຄູເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມທັກສະການອ່ານ, ການຂຽນ, ການຟັງ ແລະ ການເວົ້າຂອງນັກຮຽນ. ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນ ຂັ້ນ ປ.2 ທຸກໆແຫ່ງຈະໄດ້ຮັບແກັດຊຶ່ງປະກອບມີ ປຶ້ມນິທານຈຳນວນ 17 ເຫຼັ້ມ, ປຶ້ມອ່ານເສີມຈຳນວນ 72 ເຫຼັ້ມ ແລະ ຊຸດຮູບພາບປະກອບຈຳນວນ 2 ຊຸດ, ນາຍຄູຍັງຈະໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳເພີ້ມຕື່ມກ່ຽວກັບວິທີການນຳໃຊ້ປຶ້ມອ່ານເສີມ ແລະ ບັດຮູບພາບປະກອບບົດຮຽນ.

ຫນັງສືນິທ່ານແມ່ນໄດ້ລວມເອົາບົດເລື່ອງທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍເພື່ອໃຫ້ນາຍຄູອ່ານອອກສຽງໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ. ຈາກຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການອ່ານອອກສຽງໃຫ້ເດັກນ້ອຍຟັງທຸກໆມື້ ຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງທັກສະການຟັງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຈົ້າເຈົ້າ. ພ້ອມກັນນີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍເກີດມີແນວຄິດໄອເດຍ ແລະ ຮຽນຮູ້ຄຳສັບໄປພ້ອມໆກັນ, ທັງສອງຢ່າງນັ້ນແມ່ນຊ່ວຍພັດທະນາການອ່ານໄປນຳ. ສຳລັບປຶ້ມອ່ານເສີມແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍອ່ານໄດ້ຢ່າງອິດສະຫລະ. ປຶ້ມເຫລົ່ານັ້ນເປັນບົດເລື່ອງງ່າຍໆສຳລັບຮຽນອ່ານແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເກີດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີຈິນຕະນາການ, ແລະ ໃນນັ້ນຍັງນຳໃຊ້ໂຕຫນັງສື ແລະ ຄຳສັບທີ່ນາຍຄູໃຊ້ສອນໃນຫ້ອງຮຽນ. ທັງຫມົດເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຝຶກຝົນການອ່ານຢ່າງຫມັ້ນໃຈ. ການຝຶກຝົນການອ່ານຢ່າງອິດສະຫລະ ເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບການພັດທະນາ ມັນຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ອ່ານເກີດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ສ້າງຄວາມຕ້ອງການຢາກຮຽນຮູ້ໃນໄລຍະຍາວ . ຢູ່ໃນແຕ່ລະແກັດຍັງມີຊຸດບັດຮູບພາບປະກອບ, ຮູບພາບປະກອບເຫລົ່ານີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຮັດກິດຈະກຳໃນຊີວິດປະຈຳວັນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເມືອງ ເຊິ່ງນາຍຄູສາມາດນຳເອົາມາໃຊ້ເປັນຫົວຂໍ້ການສົນທະນາພາຍໃນຫ້ອງ ຊ່ວຍເພີ້ມທັກສະການຄົ້ນຄິດຢ່າງມີວິຈາລະນາຍານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ.
ອຸປະກອນປະກອບການຮຽນ-ການສອນຊຸດໃຫມ່ນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຮູ້ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລັກສຳລັບວິທີການຮຽນ-ການສອນສະບັບປັບປຸງໃຫມ່ນີ້. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກຮຽນຍິງ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ ສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບປະສົບການຫຼາຍຂຶ້ນ.