Menu

ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.2 ຈຳນວນ 10,304 ຄົນ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນທົ່ວປະເທດ. ການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

20 08 Grade 2 F2F - for website1

20 08 Grade 2 F2F - for website (2)

20 08 Grade 2 F2F - for website (3)

ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົສຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຂຶ້ນລວມທັງໝົດ 366 ຄັ້ງ ພາຍຫຼັງໂຮງຮຽນທຸກໆແຫ່ງເລີ່ມພັກພາກຮຽນໃນເດືອນກໍລະກົດ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອຝຶກວິທີການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມ ຂັ້ນ ປ.2 ເພື່ອເປັນການກະກຽມຄວາມພ້ອມຄວາມຮູ້ຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການສອນຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ ທີ່ຈະນຳເຂົ້າສອນໃນສົກປີໜ້າໃນເດືອນກັນຍາ. ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນສອນໂດຍຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງຈຳນວນ 597 ທ່ານ ຊຶ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 18 ທີມ ລົງຝຶກໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ຂັ້ນ ປ.2 ໃນທົ່ວປະເທດ, ຈຳນວນຄູທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກທັງໝົດແມ່ນ 9,883 ສະເພາະຄູສອນ ຂັ້ນ ປ.2 ແລະ ຍັງມີຄູສຶກສານິເທດຈຳນວນ 421 ທ່ານໄດ້ຮັບການຝຶກເຊັ່ນກັນເປັນໄລຍະເວລາ 6 ອາທິດ. ໃນການຝຶກອົບຮົມແບບເຊິ່ງໜ້ານີ້ໄລຍະ 5 ວັນນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈະໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ ຂັ້ນ ປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ທັງດ້ານເນື້ອໃນການສອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ, ໂຄງຮ່າງ ແລະ ວິທີການສອນ ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດໃໝ່.

ພວກເຂົ້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນອັນໃໝ່, ໄດ້ຝຶກຝົນສິ່ງໃໝ່ໆທີ່ນຳເຂົ້າມາໃນຫຼັກສູດ ພ້ອມທັງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອັນໃໝ່ອີກດ້ວຍ. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ນຳສະເໜີວິທີການຮຽນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ວິທີການສອນແບບໃໝ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຊາບວ່າ ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກນັກຮຽນແມ່ນເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼັກໃນການຮຽນຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເພາະສະນັ້ນແລ້ວ, ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຄູໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນວິທີການຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ເຮັດກິດຈະກຳໃນຫ້ອງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າພັດທະນາການໃຊ້ຄວາມຄິດຢ່າງມີການວິເຄາະ ແລະ ສາມາດນຳເອົາຄວາມຮູ້ໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້. ໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງການຝຶກສອນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີໂອກາດສຶກສາ, ທົດລອງ ແລະ ທົບທວນຄືນກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າກັບການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ພວກເຂົາໄດ້ຄົ້ນພົບເຕັກນິກຕ່າງໆເຊັ່ນ ການຕັ້ງຄຳຖາມເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນປະກອບສ່ວນ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້ານຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ມີຢູ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຫົວຂໍ້ບົດຮຽນ. ຄູຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການກະກຽມຫ້ອງຮຽນແບບໃດເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການຮຽນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ໃນການຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນເນັ້ນໜັກທີ່ສຸດແມ່ນການສອນວິຊາພາສາລາວ ຊຶ່ງມັນໄດ້ກວມເອົາເຖິງ 40% ໃນຫຼັກສູດການຝຶກທັງຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ປ.2. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຍັງມີພາກການຝຶກຝົນສະເພາະສຳລັບການສອນຫ້ອງຄວບອີກດ້ວຍ ເພື່ອເບິ່ງວິທີການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳເພິ່ມເຕີມໃນການສອນບົດຮຽນສຳລັບຫ້ອງຄວບ.
ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມນີ້, ຄູຈະມີີຄວາມສາມາດຮຽນຮູ້ ແລະ ຝຶກຝົນຕົນເອງໄດ້ຈາກການສຶກສາກິດຈະກຳໃນປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈາກວິດີໂອ “ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ” ໃນຊ່ອງຢູທູບເພື່ອເບິ່ງເຕັກນິກການສອນ, ການກະກຽມບົດສອນ ແລະ ຂະຫຍາຍການຮຽນຮູ້ເພິ່ມເຕີມ. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທັງໝົດ 18 ພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ 148 ແຫ່ງ ໄດ້ປະສານສົບທົບທາງດ້ານກະກຽມ, ຂຶ້ນງົບປະມານ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຈັດຝຶກອົບຮົມທີ່ສຳຄັນໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍການນຳໃຊ້ທຶນສະໜັບສະໜູນດ້ານການສຶກສາຈາກລັດຖະບານອົສຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໂດຍຜ່ານ ແຜນງານບີຄວາ. ໃນປີນີ້ຜູ້ຈັດແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເນັ້ນໜັກເປັນພິເສດໃນການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງມີການເຜີຍແຜ່ວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ຈັດກຽມບ່ອນລ້າງມືໄວ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົາຮ່ວມໃນແຕ່ລະສະຖານທີ່. ບາງພະແນກສຶກສາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ ຍັງໄດ້ກະກຽມຜ້າອັດປາກ, ເຈວລ້າງມື ແລະ ສະບູໄວ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ອນຈະເຂົ້າຫ້ອງປະຊຸມທຸກຄັ້ງອີກດ້ວຍ. ການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນເປັນໄປໃນທິດທາງບວກ. ຄູສອນ ຂັ້ນ ປ.2 ທຸກໆຄົນແມ່ນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃຫມ່ ແລະ ນຳໃຊ້ວິທີການຮຽນແບບມີສ່ວນຮ່ວມກັບນັກຮຽນຂອງພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບເພິ່ມຂຶ້ນນັບແຕ່ເດືອນກັນຍານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.