Menu

ການທົບທວນຄືນ ແລະ ການປັບປຸງທີມງານຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງໃນປີນີ້ ໄດ້ມີການກຳນົດເປົ້າໝາຍໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງບັນລຸ ໂດຍແນໃສ່ການເພີ່ມຈຳນວນສະມາຊິກ ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງທີ່ເປັນເພດຍິງ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 50% ຫຼື ໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດ.

2021 11 Online review of the Provincial Trainers teams

2021 11 Online review of the Provincial Trainers teams

2021 07 Provincial Trainers training Grade 3 teachers on English action and Phonics

2021 07 Provincial Trainers training Grade 3 teachers on English action and Phonics

2021 07 Training of one of the Provincial Teams in July for the G3 curriculum

2021 07 Training of one of the Provincial Teams in July for the G3 curriculum

ເພື່ອຮັບມືກັບສະຖານະການ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (BEQUAL). ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ການຝຶກອົບຮົມ, ການຝຶກອົບຮົມການຂຽນຫຼັກສູດ, ກອງປະຊຸມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ນັກຂຽນ, ກອງປະຊຸມທີມປຶກສາຫາລື ແລະ ອື່ນໆແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຮູບແບບທາງໄກ ຫຼື ເປັນກອງປະຊຸມແບບປະສົມປະສານ (ແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ແບບທາງໄກ) ພ້ອມດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນການເດີນທາງ ແລະ ການພັກຄ້າງຄືນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮູບແບບນີ້ ຍັງສົ່ງຜົນຕໍ່ການປະຫຍັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ຫຼັງຈາກຜົນສຳເລັດໃນການທົບທວນທີມຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ຂັ້ນປ.3 ແບບທາງໄກ ໃນເດືອນ ກຸມພາ ທີ່ຜ່ານມາ, ການທົບທວນທີມຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ຂັ້ນປ.4 ແມ່ນກໍ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຮູບແບບທາງໄກ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 23-24 ພະຈິກ 2021 ແລະ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກົມຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ທັງ 18 ແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງຈຳນວນທັງໝົດ 60 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ ໃນແຕ່ລະແຂວງ, ອຸປະກອນອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດກອງປະຊຸມ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມແບບທາງໄກໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ, ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານໄດ້ກ່າວມີຄຳເຫັນວ່າ: “ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອທວນຄືນ ແລະ ປັບປຸງທີມຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ໃນບັນດາ 18 ແຂວງທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ລວມທັງການປະຕິບັດກິດຈະກຳການພັດທະນາວິຊາຊີຍຄູຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ”. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ: “ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມຄູທີ່ມີການກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນທີ່ດີ ແລະ ມີຄຸນນະພາບນັ້ນ ກໍເປັນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງຜົນສຳເລັດຂອງກິດຈະກຳບຳລຸງຄູ ແລະ ການພັດທະນາຄູ.”

ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມ ເວລາ 2 ວັນນີ້, ບັນດາທ່ານຕາງໜ້າຈາກກົມສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ຜົນສຳເລັດ ລວມທັງບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ. ຈາກນັ້ນ, ຕາງໜ້າຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ ໄດ້ທົບທວນຄືນສະມາຊິກໃນທີມຄູຝຶກຂອງຕົນ ໂດຍໄດ້ຮັບຄໍາເຫັນ ແລະ ການຄຳແນະນຳຈາກກົມສ້າງຄູ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ. “ໃນຂະບວນການທົບທວນຄືນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍເຊີນໃຫ້ບັນດາຕາງໜ້າຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ ເນັ້ນໃສ່ການປະເມີນຂອງທີມງານຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງໃນແຂວງຂອງຕົນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທ່ານມີທີມຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ໃນການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຄູໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.4.” ນອກນີ້ ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ: “ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນທີມຄູຝຶກຂອງຕົນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງມີຕົວແທນຄູຝຶກທີ່ເປັນເພດຍິງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງເພດ.”

ທີມຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2018 ເພື່ອຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ລວມທັງການປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຊ່ວຍເຫຼືອຄູຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສຳລັບເງື່ອນໄຂໃນການຄັດເລືອກ ແມ່ນອີງໃສ່ ປະສົບການໃນການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາສະເພາະ, ປະສົບການຝຶກອົບຮົມ, ຄວາມມຸງໝັ້ນທີ່ຈະປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຄູ, ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຄູໃນຫ້ອງຮຽນ. ການຄັດເລືອກຄັ້ງນີ້ຍັງແນ່ໃສ່ ແລະ ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ກ່າວວ່າ: “ໃນປີນີ້ໄດ້ມີການກຳນົດເປົ້າໝາຍຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອເພີ່ມຈຳນວນສຳມະຊິກໃນທີມໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 50% ຫຼື ໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດ ຖ້າເປັນໄປໄດ້.” ກ່ອນກອງປະຊຸມທົບທວນ ສຳລັບທີມຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ, ມີພຽງ 40% ທີ່ເປັນເພດຍິງ ເຊິ່ງທີມງານຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງໃນບາງແຂວງມີພຽງແຕ່ 27% ເຊິ່ງຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ (ແຂວງຊຽງຂວາງ) ແລະ ບາງແຂວງກໍສູງກວ່າ 55% (ແຂວງຈຳປາສັກ).

ໃນປີນີ້ ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ຄວາມສະເໝີພາບ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນ ໃນ 14 ແຂວງ ຈຳນວນຄູຝຶກທີ່ເປັນເພດຍິງພາຍໃນທີມແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ອີກ 4 ແຂວງແມ່ນມີຕົວແທນເພດຍິງສູງຮອດ 50%. ຄະນະກຳມະການໃນການຄັດເລືອກພາຍໃນແຂວງຈະໄດ້ສະຫຼຸບຜົນຂອງການທົບທວນ ແລະ ອັບເດດກ່ຽວກັບທີມຂອງຕົນໃນຕົ້ນປີໜ້າ ແລະ ຍັງຈະໄດ້ສຸມໃສ່ການກຳນົດເປົ້າໝາຍຄວາມເທົ່າທຽມກັນທາງເພດ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງປະສິດທິພາບໃນດ້ານວິຊາອາຊີບ ແລະ ທັກສະການສອນຂອງຄູຝຶກທີ່ພວກເຂົາເລືຶອກ. ທີມຄູຝຶກ ແລະ ຄະນະກຳມະການໃນການຄັດເລືອກທີ່ເຮັດໄດ້ຕາມເປົ້າແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເສື້ອຍືດ ທີ່ມີໂລໂກຂຽນໄວ້ວ່າ “ຂ້ອຍສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຂອງແມ່ຍິງ” ເພື່ອສົ່ງເສີມຜົນສຳເລັດຂອງພວກເຂົາ. ທີມຄູຝຶກຕ້ອງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກທີ່ມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຊີ່ງກວມເອົາຕາງໜ້າຈາກຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນໂຮງຮຽນ. ບັນດາທີມຄູຝຶກດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ມີການທົບທວນຄືນທຸກໆປີ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ສະມາຊິກຄູຝຶກເຫຼົ່ານັ້ນ ມີຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ, ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຊ່ວຍເຫຼືອຄູ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ຄູຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລວມທັງເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມຄູ. (ເບິ່ງຄືນເນີ)

ໃນເດືອນ ມີຖຸນາ 2022, ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ຈຳນວນ 600 ທ່ານ ຈາກແຂວງເປົ້າໝາຍ ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ ຂັ້ນ ປ.4 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເປັນເວລາ 5 ວັນ, ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ,ຈະໄດ້ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເເກ່ຄູປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.4 ຈຳນວນ 9,700 ທ່ານ ແລະ ຄູສຶກສານະເທດໃນເດືອນ ກໍລະກົດ – ສິງຫາ 2022.