Menu

ຫຼັກສູດການຝຶກເວົ້າພາສາລາວໄດ້ເຮັດການທົດລອງມາເປັນເວລາ 2 ປີແລ້ວໃນ 80 ໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນ, ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວພວມໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ເພື່ອກຽມພ້ອມຜັນຂະຫຍາຍນຳໃຊ້ໃນແຂວງອື່ນໆຕື່ມອີກ.

150 participants from Central and sub-national level joined face to face or online_resized

150 participants from Central and sub-national level joined face to face

Opening of the Spoken Lao Pilot Skeholders Forum_resized

Opening of the Spoken Lao Pilot Skeholders Forum

Students being assessed in one of the Spoken Lao Pilot participating schools

Students being assessed in one of the Spoken Lao Pilot participating schools

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ເຊິ່ງປະກອບມີ 4 ກຸ່ມຊົນເຜົ່າຫຼັກ ແລະ ນໍາໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 50 ພາສາ. ພາສາແມ່ຂອງປະຊາກອນລາວເກືອບ 40% ແມ່ນພາສາອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາລາວ. ນັກຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ມາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເຂດທີ່ດ້ອຍໂອກາດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເລີ່ມເຂົ້າຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ພາສາລາວມາກ່ອນ, ເຊິ່ງມັນເປັນພາສາທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການຮຽນການສອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ. ຖ້ານັກຮຽນບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບພາສາທີ່ໃຊ້ການສອນນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຸດສໍາລັບພວກເຂົາທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄູ ອາຈານ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ ແລະ ບັນລຸຜົນການຮຽນຮູ້ທີ່ຄາດໄວ້ໄດ້.

ໃນປີ 2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ, ໂດຍຜ່ານແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນ ສປປ ລາວ (ແຜນງານບີຄວາ) ໄດ້ລິເລີ່ມໂຄງການທົດລອງການຝຶກເວົ້າພາສາລາວ ເພື່ອທົດສອບວິທີການໃໝ່ໃນການສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນທີ່ເວົ້າພາສາລາວບໍ່ຄ່ອຍໄດ້.

ໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພາ ທ່ານ ດຣ. ອານຸລົມ ວິໄລພອນ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ), ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເວທີປາໄສຮ່ວມກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນເວລາ 2 ວັນ ກ່ຽວກັບໂຄງການທົດລອງການຝຶກເວົ້າພາສາລາວ. ໃນກອງປະຊຸມນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 150 ຄົນມາຈາກບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຂັ້ນສູນກາງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສວສ, ກົມສ້າງຄູ, ກົມສາມັນ), ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ, ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງ, ວິທະຍາໄລຄູ) ພ້ອມກັບບັນດາຄູສອນ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການທົດລອງ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານພ້ອມ. ເພື່ອຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຜ່ານທາງສອງຮູບແບບທາງໄກ ແລະ ແບບເຊິ່ງໜ້າ.

ທ່ານ ປອ. ອານຸລົມ ວິໄລພອນ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ໃນກອງປະຊຸມນີ້, ພວກເຮົາຈະໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນໂຄງການທົດລອງການຝຶກເວົ້າພາສາລາວ, ບັນຫາຕ່າງໆໃນພາກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ. ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທາງ ສວສ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ, ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງໂຄງການ, ປັບປຸງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ແລະ ປັບປຸງການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍອີງໃສ່ຄໍາຕິຊົມ ແລະ ຄໍາເຫັນຂອງບັນດາທ່ານທັງໝົດ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຕ້ອງມີໂອກາດເທົ່າທຽມກັນໃນການຮຽນຮູ້; ອັນນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອການຮຽນຮູ້ພາສາລາວໃຫ້ພຽງພໍສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວເປັນພາສາທີໜຶ່ງ ໃນໄລຍະປີທຳອິດຂອງການຮຽນເຂົາເຈົ້າ”.

ໂຄງການທົດລອງການຝຶກເວົ້າພາສາລາວໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 10 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ແລະ 10 ໂຮງຮຽນສົມທຽບໃນແຕ່ລະແຂວງຈາກ 4 ແຂວງດັ່ງນີ້: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສາລະວັນ. ນັກຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ທີ່ເວົ້າພາສາລາວເປັນພາສາທີສອງຈະໄດ້ຮັບການສອນເພີ່ມປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະມື້ ເພື່ອພັດທະນາທັກສະໃນການເວົ້າພາສາລາວຂອງພວກເຂົາ. ການປັບປຸງທັກສະການປາກເວົ້າເປັນການສ້າງພື້ນຖານພາສາທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເພາະມັນຊ່ວຍພັດທະນາທັກສະການອ່ານ ແລະ ການຂຽນຂອງນັກຮຽນໄປພ້ອມ. ຄູສອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຄູນິເທດໄດ້ຮັບປຶ້ມແບບຮຽນສະເພາະ ແລະ ຄູ່ມືຄູທີ່ພັດທະນາໂດຍ ສວສ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກແຜນງານບີຄວາ, ພ້ອມທັງການຝຶກອົບຮົມວິທີການສອນການຝຶກເວົ້າພາສາລາວ. ການທົດລອງການຝຶກເວົ້າພາສາລາວນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2021 ແລະ ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜ່ານການທົດສອບລະດັບພື້ນຖານ ແລະ ການທົດສອບພາຍຫຼັງການທົດລອງສໍາເລັດໃນໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ແລະ ໂຮງຮຽນສົມທຽບທັງຫມົດ. ນອກນີ້, ກໍຍັງມີການສໍາຫຼວດກັບຄູ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມນໍາອີກ. ຜົນຂອງການປະເມີນໄດ້ສະແດງເຫັນວ່າ ການທົດລອງການຝຶກເວົ້າພາສາລາວແມ່ນມີປະສິດທິພາບສູງເປັນພິເສດຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ. ກໍລະນີສຶກສາ ວ່າດ້ວຍການສໍາພາດ ແລະ ສົນທະນາກຸ່ມຂອງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູ ແລະ ພໍ່ແມ່/ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2022 ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຫດຜົນ ແລະ ທີ່ມາຂອງຜົນສໍາເລັດນີ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄູສອນຢູ່ແຂວງສາລະວັນໃນເດືອນເມສາ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ຄິດເຫັນ ແລະ ມຸມມອງຕໍ່ກັບສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສະເໜີບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນ.

ທ່ານ ນາງ ພອນສິຣິ ອຸໄທວັນ, ຫົວໜ້າຂະແໜງຄົ້ນຄວ້າການສອນພາສາລາວສຳລັບຊົນເຜົ່າ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໄດ້ສະເໜີຜົນຂອງການສຶກສາປະເມີນໃນກອງປະຊຸມວ່າ: “ຈາກການທົດລອງສອນທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຍິ່ງຂຶ້ນກ່ຽວກັບປະລິມານ ແລະ ລະດັບຂອງເນື້ອໃນບົດຮຽນທີ່ເໝາະສົມກັບນັກຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ຜູ້ທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວມາແຕ່ກໍາເນີດ. ພວກເຮົາຈະໄດ້ປັບເນື້ອໃນ ແລະ ລະດັບຂອງການທົດລອງການຝຶກເວົ້າພາສາລາວ ເພື່ອຕອບຮັບກັບຜົນຂອງການສຶກສາປະເມີນທີ່ໄດ້ຮັບ”.

ທ່ານ ນາງ ພອນສິຣິ ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: “ຄູ ແລະ ນັກຮຽນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ສື່ ອຸປະກອນການຮຽນການສອນວິຊາພາສາລາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ບັດຄຳສັບ, ໂປສເຕີ, ເກມ ແລະ ເພງ. ພວກເຮົາກຳລັງວາງແຜນພັດທະນາບັນດາສື່ ອຸປະກອນເພີ່ມເຕີມເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນການຮຽນວິຊາພາສາລາວໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້.”

“ການສອນຫຼັກສູດໃໝ່ແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍສະເໝີສຳລັບຄູ ໂດຍສະເພາະໃນປີທຳອິດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍນັ້ນກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກັບການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສະໜອງການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຕິດຕາມໄດ້ຢ່າງຈຳກັດ. ຄູສອນບາງຄົນຍັງຫາກໍ່ເລີ່ມພັດທະນາຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງໃນການສອນການຝຶກເວົ້າພາສາລາວ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນແມ່ນຈະມີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຂະຫຍາຍຂຶ້ນເຊິ່ງຈະມີທັງການຈັດກອງປະຊຸມແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ແບບອອນລາຍ. ນອກນີ້, ພວກເຮົາຍັງກໍາລັງປັບປຸງຄູ່ມືຄູ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ເປັນມິດກັບຄູຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ ໂດຍອີງໃສ່ຄໍາຄິດເຫັນຂອງຄູທີ່ຜ່ານມາ. ພວກເຮົາຍັງຈະສ້າງຄູ່ມືແນະນໍາໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ລວມໄປເຖິງການສື່ສານ ເພື່ອສ້າງການຮັບຮູ້ຂອງຊຸມຊົນກ່ຽວກັບໂຄງການນີ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.”

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ພ້ອມດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາຈະຄົ້ນຄວ້າຫາໂອກາດເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອສະໜອງການຮຽນຮູ້ໃຫ້ແກ່ຄູທຸກຄົນ ໃນການສອນນັກຮຽນທີ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າພາສາລາວເປັນພາສາທຳອິດ, ເຊິ່ງອາດຈະປະກອບມີວິດີໂອ, ໂມດູນການຮຽນຮູ້, ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ. ກົມສ້າງຄູຍັງຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ແກ່ຄູ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນປະຖົມຜ່ານລະບົບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງສະບັບປັບປຸງໃໝ່.