Menu

ສຳລັບຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.4 ນີ້ ລວມມີວິຊາ ພາສາລາວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພາສາອັງກິດ, ຊຶ່ງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການພັດທະນາ, ຈັດພີມ, ແຈກຢາຍ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄູ.

Illustration from future Grade 4 textbooks - An active inclusive classroom

Illustration from future Grade 4 textbooks - An active inclusive classroom

CACIM Grade 4 Picture 1

CACIM Grade 4

CACIM Grade 4 Picture 2

CACIM Grade 4

CACIM Grade 4 Picture 3

CACIM Grade 4

ໃນວັນທີ 7 ເດືອນ ກຸມພາ ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ປອ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ, ຜູ້ອຳນວຍການ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ), ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານນາງ ອານ່າ ໄດສັນ, ເລຂາເອກ ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.4 (CACIM). ປີນີ້ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໃນຮູບແບບທາງໄກ ແລະ ແບບເຊິ່ງໜ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນມາດຕະການການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ທ່ານ ປອ ອ່ອນແກ້ວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງຫຼັກສູດ (CACIM) ນີ້ ແມ່ນເພື່ອກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງເອົາປຶ້ມແບບຮຽນ, ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນ ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.4 ພ້ອມທັງແຈກຢາຍໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ໃນສົກຮຽນປີ 2022-2023 ນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍທີມງານແຕ່ລະລາຍວິຊາ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ແລະ ຜ່ານຜ່າອຸປະສັກໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ນອກຈາກນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນການປັງປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາທຸກຄົນສຳລັບຫຼັກສູດໃໝ່ນີ້.”

ສຳລັບຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.4, ມີ 3 ວິຊາຄື: ພາສາລາວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພາສາອັງກິດ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໃນການພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ, ການຜະລິດ ແລະ ການແຈກຢາຍທົ່ວປະເທດ ລວມທັງການຝຶກອົບຮົມຄູສອນຂັ້ນ ປ.4 ທຸກຄົນ.
ທ່ານນາງ ອານ່າ ໄດສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່” ນອກນີ້ ທ່ານນາງ ອານ່າ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈທີ່ຈະໄດ້ເຫັນເດັກນ້ອຍລາວທຸກຄົນໃນອີກຂັ້ນຮຽນໜຶ່່ງໄດ້ຮັບສື່ການຮຽນການສອນໃໝ່. ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃໝ່ນີ້ ແມ່ນເພື່ອມາຕອບສະໜອງການປ່ຽນແປງຂອງສະຕະວັດທີ 21 ພ້ອມທັງປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນລາວໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກພື້ນອາຊຽນໄດ້ (ASEAN)”
ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ 2 ວັນນີ້ ສຳລັບວັນທີ 7 ແລະ ວັນທີ 8 ເດືອນ ກຸມພາ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖານບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ເພື່ອກວດຜ່ານວິຊາ ພາສາອັງກິດ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ, ສິລະປະດົນຕີ, ສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກຳ ແລະ ສັງຄົມສຶກສາ, ນອກຈາກນີ້ ໃນວັນທີ 21 ເດືອນ ກຸມພາ ແມ່ນການກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງວິຊາພາສາລາວ. ຫົວໜ້າທີມງານຮັບຜິດຊອບລາຍວິຊາ ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບເນື້ອໃນວິຊາພາສາລາວໂດຍເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່, ການປັບປຸງການສອນ ລວມທັງຕອບຄຳຖາມສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການກາຊິມ (CACIM). ຄະນະກໍາມການກາຊິມ (CACIM) ແຕ່ລະລາຍວິຊາມີຄໍາເຫັນແລະ ລົງປະຊາມະຕິເພື່ອຮັບຮອງ ປຶ້ມດັ່ງກ່າວໃຫ້ນໍາໄປໃຊ້ໄດ້.

ການພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີອຸປະສັກ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເກືອບຮອດປີຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມທີມງານຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະລາຍວິຊາສາມາດຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄັ້ງທີ 2 ແລະ ການປິດລ້ອມເມືອງ ແຕ່ເດືອນ ເມສາ 2021 ຈົນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ. ທີມງານຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະວິຊາ ໄດ້ຄົ້ນຄິດເພື່ອຫາວິທີທາງໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໂດຍການປັບປ່ຽນວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ປ່ຽນກອງປະຊຸມແບບເຊິ່ງໜ້າເຕັມວັນມາເປັນກອງປະຊຸມໃນຮູບແບບທາງໄກເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ເຊັ່ນ: ການອອກແບບໜ້າປຶ້ມແບບຮຽນ ເຊິ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ທີມງານນັກຂຽນວິຊາພາສາອັງກິດ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍສາມາດສຳເລັດໄດ້ເກີນຄາດໝາຍ 50% ໃນຮູບແບບການຂຽນຫຼັກສູດໃນຮູບແບບທາງໄກ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2019 ສຳລັບຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາໄປແຕ່ລະຂັ້ນໃນທຸກໆປີ. ສຳລັບສື່ການຮຽນການສອນໃໝ່ນີ້ ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນການສອນທີ່ເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ສະນັ້ນນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນປະຕິບັດ ແລະ ນຳໃຊ້ການຮຽນແບບໃໝ່. ສື່ການຮຽນການສອນໃໝ່ຂັ້ນ ປ.4 ໄດ້ພັດທະນາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສື່ການຮຽນການສອນຂອງທຸກຂັ້ນທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ອອກແບບ ແລະ ຂະຫຍາຍເນື້ອໃນບົດຮຽນຂັ້ນ ປ.3 ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫ້ບັນລຸການຮຽນໃນແຕ່ລະວິຊາຈາກຂັ້ນໜຶ່ງຈົນເຖິງຂັ້ນຕໍ່ໆໄປ.

ຄູສອນທຸກຄົນຂອງຂັ້ນ ປ.4, ຄູສຶກສານິເທດ ແລະ ຄຸຝຶກ ຈະໄດ້ຮັບຊຸດອຸປະກອນສື່ການຮຽນການສອນເຊັ່ນ: ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ. ສຳລັບປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແມ່ນໄດ້ລວບລວມເນື້ອໃນບົດຮຽນ, ຄຳແນະນຳໃນການປະເມີນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ວິທີນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖີ່ນເພື່ອມາຜະລິດເປັນສື່ການຮຽນການສອນ ເພື່ອສ້າງກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ເພີ່ມໃຫ້ກັບນັກຮຽນ. ນອກນີ້ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ຍັງໄດ້ລວບລວມເນື້ອໃນຍຸດທະສາດ ແລະ ກິດຈະກຳການຮຽນການສອນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄູຮູ້ວິທີການສອນເດັກຮຽນທີ່ບໍ່ສາມາດປາກເວົ້າພາສາລາວ. ອີງຕາມຄຳຄິດເຫັນຈາກຄູສອນ ແລະ ຄູຝຶກຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນການສອນຫຼັກສູດໃໝ່ປີທຳອິດ, ໄດ້ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຳແນະນຳທົ່ວໄປໃນການສອນຫ້ອງຄວບສຳລັບຂັ້ນ ປ.4, ຊຶ່ງໄດ້ເພີ່ມຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບສຳລັບຫ້ອງຮຽນຂັ້ນ ປ.3/ປ.4 ພ້ອມທັງຕົວຢ່າງແຜນການແຕ່ງບົດສອນ ສຳລັບວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພາສາອັງກິດ, ພາສາລາວ ແລະ ຄຸນສົມບັດ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຄຳແນະນຳອື່ນໆເພີ່ມເຕີມເພື່ອອະທິບາຍເນື້ອໃນ ແລະ ສາທິດຂັ້ນຕອນວິທີການສອນຕ່າງໆໃນການສອນຫ້ອງຄວບໃນບົດຮຽນໃຫ້ຄູອີກດ້ວຍ. ແຕ່ລະວິຊາຍັງໄດ້ລວບລວມເອົາກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍໂດຍອີງໃສ່ວິທີການຮຽນການສອນແບບເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ນອກຈາກນີ້, ຄູສອນຂັ້ນ ປ.4 ຈະໄດ້ຮັບໂປສະເຕີຮູບພາບ ຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ຈຳນວນ 2 ໃບ, ຊຶ່ງຮູບພາບດັ່ງກ່າວ ຈະມີຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີການນຳໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ຄູໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳຂອງການຮຽນການສອນໂດຍຜ່ານລາຍວິຊາທີ່ເນັ້ນໃສ່ກິດຈະກຳການຮຽນແບບຫ້ອງຄວບ ແລະ ແບບເອກະລາດ, ນອກນີ້ ຄູຈະໄດ້ຮັບອຸປະກອນແມ່ເຫຼັກໃນຂອງບົດຮຽນສຳລັບວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊຸດບັດຄຳ ແລະ ບັດຮູບພາບທີ່ປະກອບມີການສອນສຽງ, ຮູບພາບຕ່າງໆ, ຄຳສັບ, ປະໂຫຍກ ແລະ ເລື່ອງສັ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນວິຊາພາສາອັງກິດ. ຄູສອນຂັ້ນ ປ.4 ຈະໄດ້ຮັບຟາຍຂໍ້ມູນ USB ເຊີ່ງໃນນັ້ນປະກອບມີ: ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ ກ່ຽວກັບວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ແລະ ເຕັກນິກການສອນ, ຟາຍການສອນສຽງເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄູນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສອນໃນຫ້ອງຮຽນ. ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນພັບກ່ຽວກັບການແນະນຳຫຼັກສູດໃໝ່, ແຜ່ນພັບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໂປສະເຕີກ່ຽວກັບວິທີການຮັກສາປຶ້ມແບບຮຽນ ທີ່ຈະນຳໄປຕິດໃນແຕ່ລະບ້ານ.

ສຳລັບນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.4 ທຸກຄົນ ຈະໄດ້ຮັບຊຸດປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາ ພາສາລາວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ພາສາອັງກິດ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ສັງຄົມສຶກສາ. ປຶ້ມແບບຮຽນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ມີຫຼາກຫຼາຍສີສັນ, ຮູບພາບ, ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຮູບແບບໜ້າປຶ້ມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ດຶງດູດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນໜຸ່ມນ້ອຍມີຄວາມຈື່ຈຳ. ນອກຈາກນີ້ ຮູບພາບທີ່ນຳມາໃຊ້ໃນປຶ້ມແບບຮຽນ ໄດ້ສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາພາສາອັງກິດ ປະກອບມີຮູບພາບຄົນຊົນເຜົ່າເຊັ່ນ: ເຜົ່າລາວສູງ, ກືມມຸ ແລະ ໄທດຳ ລວມທັງເດັກນັກຮຽນພິການທີ່ມີໃນບົດເລື່ອງນິທານ ແລະ ໃນຫ້ອງຮຽນ.

ອີງຕາມການເຫັນດີຈາກຄະນະກໍາມະການກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ການຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍສື່ການຮຽນການສອນໃຫ້ກັບທຸກໆໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະເປັນຫຼັກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໃນການຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາກ ປຶ້ມແບບຮຽນ ຈຳນວນ 546,000 ຫົວ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ຈໍານວນ 42,600 ຫົວ ເຊີ່ງປະກອບມີ ວິຊາພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງຊຸດອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອຄູ ຈຳນວນ 14,000 ຫົວ ແລະ ຟາຍຂໍ້ມູນເອກະສານທີ່ບັນຈຸໃນ USBs, ແຜ່ນພັບ, ແມ່ຫຼັກ ແລະ ໂປສະເຕີ. ເຊັ່ນດຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນຮຽນທີ່ຜ່ານມາ, ຄູສອນຂັ້ນ ປ.4 ແລະ ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເພື່ອໃຫ້ຄູມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຫຼັກສູດໃໝ່ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ໃນການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ.

ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2022, ນັກຮຽນແລະ ຄູສອນທຸກຄົນຂອງຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.4 ຈະໄດ້ເລີ່ມນຳໃຊ້ຊຸດອຸປະກອນການສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃນສົກຮຽນນີ້.