Menu

ການລົງຕິດຕາມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເພີ່ມທະວີການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານການສອນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດປັບປຸງທັກສະການສອນໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

Co-preparing a lesson to support a teacher with a sciences experience preparation

New pedagogy - Students engaged in group activity

Visiting remote schools, Salavan province

Aj Sifeung shows her classroom rule poster and a rewarding poster

Ajan Vilaivone supporting teachers in Sekong province-landscape

ນັບຕັ້ງແຕ່ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໄດ້ປະກາດນຳໃຊ້ນັບແຕ່ປີ 2019, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາການ ເພີ່ມຕື່ມ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານໃນ 28 ເມືອງ ຢູ່ໃນ 6 ແຂວງ ຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ.

ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແມ່ນການປ່ຽນແປງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕໍ່ກັບການຮຽນການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນລາວ. ຄູທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຝຶກຊ້ອມ ບັນດາເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການນສອນແບບໃໝ່ ໂດຍເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ຈຸດປະສົງຂອງການສະໜັບສະໜູນແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງແນ່ໃສ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຄູ ໃນການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດໃໝ່ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນເສີມ. ການຊ່ວຍເຫຼືອປະກອບມີ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານງົບປະມານ ໂດຍການມອບທຶນສະໜັບສະໜູນວຽກສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກນັກງານຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເມືອງ , ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜອງເຄື່ອງມືເພື່ອການເກັບກັບຂໍ້ມູນເປັນດີຈີຕອລ, ການລົງຕິດຕາມ ແລະ ລົງຢ້ຽມຢາມເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການໃນລະຫວ່າງສົກຮຽນ.  

ສົກຮຽນ 2022-23 ເປັນປີທີ 4 ທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຕື່ມໃຫ້ແກ່ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ, ເຊິ່ງມີມູນຄ່າທັງໝົດ 979.521.000 ກີບ. ​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດັ່ງກ່າວ​ສາມາດ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ບັນດາ​ເມືອງ​ເປົ້າໝາຍດຳ​ເນີນ​ການ​ລົງ​ຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຈັດການຮຽນການສອນຢູ່​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ຂັ້ນ ປ.4 ​ໄດ້ 4.246 ຄັ້ງ.

ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ, ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບວ່າ: “ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເມືອງ ສາມາດນຳໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການລົງຕິດຕາມບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນ. ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເມືອງ ໄດ້ຖຶກແນະນຳເພື່ອໃຫ້ບູລິມະສິດລົງຕິດຕາມຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດໄດ້ດີ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍຈະຢູ່ເຂດຊຸມຊົນຫ່າງໄກ ທີ່ມີອັດຕານັກຮຽນທີ່ເປັນນັກຮຽນທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວເປັນພາສາຫຼັກໃນຄອບຄົວ. ພ້ອມທັງສຸມໃສ່ການສະໜັບສະໜູນຄູໃນການປະຕິບັດຫຼັກສູດໃໝ່. ສີ່ງທ້າຍທາຍອີກຈຸດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ເຂດເມືອງຫ່າງໄກແມ່ນຫ້ອງຮຽນສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນເປັນຫ້ອງຄວບ”.

ໃນລະຫວ່າງສົກຮຽນ, ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເມືອງ ຄວນຮັບປະກັນວ່າ ຄູໄດ້ຮັບການຕິດຕາມການຊ່ວຍເຫຼືອແບບທາງໄກເປັນປະຈຳຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງ. ເພື່ອໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງການປ່ຽນແປງດ້ານການປະຕິບັດຂອງຄູ ແລະ ການພັດທະນາຄຸນນະພາບການສອນ ເຊິ່ງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຄູ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງນ້ອຍທຸກໆ 2 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ. ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອແບບ​ທາງ​ໄກ​ສາ​ມາດ​ປະ​ກອບ​ມີ​ ການ​ຕິດຕາມໂດຍການໂທລະສັບ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມລົງກຸ່ມວັອດແອັບ, ຊ່ວຍເຫຼືອຄູເພື່ອກະກຽມການສັງເກດການໂດຍເພື່ອນຮ່ວມງານ WhatsApp / SMS​, ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ຄູ​ອາ​ຈານ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ສັງ​ເກດ​ການ​​ສອນ​ໃນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ດຽວ​ກັນ​ ຫຼື​ ໂຮງ​ຮຽນ​ໃກ້​ຄຽງ​, ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນໃຫ້​ຄູ​​ຮຽນ​ຮູ້​ໂດຍ​ຜ່ານ​​ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາ.​

ໃນຊຸມປີຜ່ານມານີ້, ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເມືອງ ແລະ ທີມງານລົງຕິດຕາມຂອງແຜນງານບີຄວາ ແລະ ທີ່ປຶກສາດ້ານການສອນ ໄດ້ມີໂອກາດລົງສັງເກດບັນດາຂໍ້ດີຂອງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຕື່ມ. ຄູສອນສ່ວນໃຫຍ່ໃນເມືອງເປົ້າໝາຍແມ່ນໄດ້ຝຶກການສອນຫຼັກສູດໃໝ່ທີ່ເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ເຕັກນິກທີ່ເຫັນໄດ້ວ່າຖືກນຳໃຊ້ເລື້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນການໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດກິດຈະກຳເປັນຄູ່ ຫຼື ເປັນກຸ່ມ ແລະ ຄູຖາມນັກຮຽນດ້ວຍຄຳຖາມເປີດ. ອັດຕາສ່ວນຂອງຄູທີ່ສັງເກດເຫັນວ່ານຳໃຊ້ເກນການປະເມິນນັກຮຽນແບບໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນອກຈາກນີ້ ທາງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ໄດ້ມີການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນການຮຽນການສອນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ດີ.

ທ່ານ ນາງ ວິໄລວອນ ແດງດາລາ, ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງປະຈຳແຂວງເຊກອງ. ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຂໍຂອບໃຈ ສຳລັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊີ່ງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດລົງໄປຕິດຕາມໂຮງຮຽນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ 3 ຄັ້ງຕໍ່ພາກຮຽນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຍັງສາມາດເຫັນໄດ້ເຖິງການປັບປຸງການສອນທີ່ດີຂຶ້ນພາຍຫຼັງການລົງໄປຕິດຕາມ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື​ຫຼາຍ​​ຢ່າງແຕກຕ່າງກັນເພື່ອ​ຊ່ວຍເຫຼືອຄູ​ເຊັ່ນ​: ການ​ສັງ​ເກດຫ້ອງສອນ​, ການສອນຮ່ວມກັນ ​ແລະ​ ການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານກຸ່ມວັອດແອັບ​. ຂ້າພະເຈົ້າ ເຫັນວ່າຊຸດອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອຄູແມ່ນມີປະໂຫຍດຫລາຍ ເຊິ່ງມີຫລາຍບົດທີ່ເໝາະສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ, ເອກະສານສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສາມາດຕອບໂຈດໃນການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບຄູ ເຊັ່ນວ່າ: ວິທີການການສອນພາສາອັງກິດເຖິງແມ່ນວ່າຄູເອງຍັງຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈດ້ານພາສາອັງກິດ, ຫຼື ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນ ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດສັງເກດເຫັນວ່າ ນັກຮຽນແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ, ປະກອບສ່ວນໃນກິດຈະກໍາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໄດ້ດີ”.

ຄວາມຄິດເຫັນຈາກຄູທ່ານອື່ນ ກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະສານພາບຄ້າຍຄືກັນ. ທ່ານ ນາງ ສີເຟືອງ ຈັນທະວິໄລ, ຄູສອນທີ່ເມືອງລະມາມ ກໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າສອນຫ້ອງຄວບ ປ. 2 ແລະ ປ. 3 ເຊິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍ. ການລົງຕິດຕາມໂຮງຮຽນຈາກທີມງານຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ປັບປຸງການສອນໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ບອກເຖິງຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ຈາກນັ້ນຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານະເທດໄດ້ແນະນຳເຕັກນິກສະເພາະໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ. ຄຳແນະນຳດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຂ້ພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດສະເຕີໃນຫ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບລະບຽບ ແລະ ການຍ້ອງຍໍ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີວິທີການທີ່ດີໃນການຍ້ອງຍໍນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນຢ່າງເໝາະສົມ. ພ້ອມທັງຕອນນີ້ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈວິທີການບັນທຶກເກນການປະເມີນນັກຮຽນແບບລູບຼິກ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປຶກສາ ແລະ ຂໍຄຳແນະນຳຈາກຄູທ່ານອື່ນໃນໂຮງຮຽນຕື່ມ. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ຍັງໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານກຸ່ມວັອດແອັບຫາຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດ ໃນກໍລະນີທີ່ມີບັນຫາດ້ານການສອນ”.

ໃນປີ 2023-2024, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດຫຼັກສູດປະຖົມສະບັບປັບປຸງໃໝ່ຂັ້ນ ປ.5. ທຶນດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ມອບໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ໃນການພັດທະນາວິຊາຄູ, ລວມທັງເຂດໃຫ້ບໍລິການຂອງທັງ 3 ວິທະຍາໄລຄູ ຄື ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນໍ້າທາ, ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ.

ການປ່ຽນແປງຄັ້ງນີ້ຈະຮັບປະກັນວ່າ ການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີທີ່ຈະສືບຕໍ່ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບບັນດາບູລິມະສິດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເຊິ່ງສ້າງຜົນສໍາເລັດຂອງການພັດທະນາຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໂດຍຜ່ານການສຸມໃສ່ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ. ເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສ ປ.ປ. ລາວ ໃນການຫັນປ່ຽນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການສອນ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ໂດຍມີ ວິທະຍາໄລຄູ ເປັນໃຈກາງຂອງລະບົບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ.