Menu

ນັກຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວເປັນພື້ນຖານຈະໄດ້ຮຽນເພີ່ມອີກ 1 ຊົ່ວຕໍ່ມື້ເພື່ອປັບປຸງທັກສະດ້ານການອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາລາວຂອງຕົນເອງ.

20 12 SLP Baseline study - Student taking the test 2 (website)

20 12 SLP Baseline study -the books (website)

20 12 SLP Baseline study Enumerators (website)

20 12 SLP Baseline study -remote places (website)

20 12 SLP Baseline study - Student taking the test (website)

ການປິດການຮຽນການສອນໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 (COVID-19) ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສອນຝຶກເວົ້າພາສາລາວ (spoken Lao Pilot, SPL) ບໍ່ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນສົກປີ 2019-2020. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (BEQUAL) ເຫັນດີໃຫ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການທົດລອງຄືນໃນເດືອນ ກັນຍາ 2020 ແລະ ມີການປັບປ່ຽນຮູບແບບບາງຈຸດ ໂດຍອີງໃສ່ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີທຳອິດ ທີ່ຜ່ານມາ.

ການທົດລອງການສອນຝຶກເວົ້າພາສາລາວ ກຳລັງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 10 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ແລະ ໂຮງຮຽນສົມທຽບ 10 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນ 4 ແຂວງຄື: ຜົ້ງສາລີ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສາລະວັນ. ເງື່ອນໄຂຂອງໂຮງຮຽນທີ່ຖືກຄັດເລືອກສ່ວນໃຫ່ຍເປັນໂຮງຮຽນ ທີ່ມີນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.1 ທີ່ຫາກໍເຂົ້າຮຽນໃໝ່ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ມີພື້ນຖານ ຫຼື ມີຄວາມເຂົ້າໃຈພາສາລາວບໍ່ຫຼາຍ. ສຳລັບຄູ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດຂັ້ນເມືອງຂອງເມືອງເປົ້າໝາຍ ກໍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 2 ວັນກ່ຽວກັບເຕັກນິກການສອນຝຶກເວົ້າພາສາລາວ, ການນໍາໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ. ຊຶ່ງຫຼັງຈາກຝຶກອົບຮົມແລ້ວຄູຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມເພື່ອເອົາໄປນໍາໃຊ້ໃນການສອນຝຶກເວົ້າພາສາລາວ 3 ຫາ 5 ມື້ຕໍ່ອາທິດ, ມື້ລະ 1 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການສອນພາສາລາວໃນຊົ່ວໂມງປົກກະຕິຄື 2 ຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະວັນຕາມຫຼັກສູດປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດ. ໃນລະ ຫວ່າງສົກຮຽນ ຄູສຶກສານິເທດຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ຄູສອນເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ພົບເຫັນລະຫວ່າງການສອນ.

ໃນເດືອນຜ່ານມາ, ນັກເກັບຂໍ້ມູນຈຳນວນ 16 ທ່ານ ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໄດ້ລົງເກັບຂໍ້ມູນໃນເມືອງເປົ້າໝາຍ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື “ການປະເມີນທັກສະພາສາລາວໄລຍະຕົ້ນ” (EGLA) ທີ່ອອກແບບມາເປັນພິເສດເພື່ອປະເມີນນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ໃນໂຮງຮຽນທົດລອງ. ການປະເມີນເກັບກຳຂໍ້ມູນໄລຍະຕົ້ນນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການວັດທັກສະຄວາມສາມາດພື້ນຖານ ດ້ານພາສາລາວຂອງເດັກນ້ອຍໃນຕອນຕົ້ນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການທົດລອງໂຄງການ. ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນໃນຂັ້ນ ປ.1 ໃນໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ແລະ ໂຮງຮຽນສົມທຽບຈະໄດ້ຖືກປະເມີນເປັນເວລາປະມານ 15 ຫາ 20 ນາທີ. ນັກເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຈະເລືອກສະຖານທີ່ງຽບ, ມີບັນຍາດກາດຜ່ອນຄາຍ ແລະ ບໍ່ມີສິ່ງລົບກວນ, ສ່ວນຫຼາຍເປັນຮົ່ມຕົ້ນໄມ້, ເພື່ອດຳເນີນການປະເມີນນັກຮຽນ ແຕ່ລະຄົນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ ນັກເກັບຂໍ້ມູນຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.5 ທີ່ເວົ້າພາສາດຽວກັນກັບນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ໃນການຊ່ວຍອະທິບາຍ ຫຼື ແປຄຳແນະນຳໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ 1. ຊຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ ໃນການຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງແກ່ເດັກນ້ອຍໃນໄລຍະການປະເມີນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າພວກເດັກນ້ອຍຈະສາມາດຕອບການປະເມີນໃຫ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

ໃນການລົງປະເມີນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ແທັບແລັດ ແລະ ໂກໂບ ຊອບແວ ໃນການບັນທຶກຂໍ້ມູນຈາກການປະເມີນ  (EGLA)  ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເກັບຂໍ້ມູນມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ເຈ້ຍ ແລະ ອຸປະກອນ ທີ່ທີມງານຕ້ອງເອົາໄປນໍາໃນເວລາເດີນທາງລົງເກັບຂໍ້ມູນ. ໃນໄລຍະການລົງເກັບຂໍ້ມູນ ທີມງານເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກ ສວສ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ທີມງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ທີມງານຕິດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂອງແຜນງານບີຄວາ ຮ່ວມໃນການວາງແຜນການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້. ໃນໄລຍະລົງເກັບຂໍ້ມູນ ທີມງານໄດ້ປະເຊີນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍອັນເພື່ອເດີນທາງໄປຫາໂຮງຮຽນຕ່າງໆຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍສະເພາະເຂດພື້ນທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສັ້ນທາງ. ທີມງານຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໃນຖະໜົນກັນດານມີບວກມີຕົມ, ຂີ່ເຮືອຂ້າມນຳ້ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ດັບປັບແຜນການເດີນທາງຍ້ອນສະພາບອາກາດ.

ການປະເມີນທັກສະພາສາລາວ (EGLA) ຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນ ເມສາ 2021 ເພື່ອປະເມີນວ່າໂຄງການການຝຶກເວົ້າພາສາລາວ ມີປະສິດທິພາບ. ຖ້າຫາກວ່າຜົນການປະເມີນຂອງການທົດລອງດັ່ງກ່າວ ມີປະສິດທິຜົນໄດ້ຮັບຜົນໃນທາງບວກ ວິທີການສອນຝຶກເວົ້າພາສາລາວ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງແຜນງານບີຄວາ ກໍຈະຂະຫຍາຍໂຄງການດັ່ງກ່າວໄປສູ່ໄປໂຮງຮຽນອື່ນຕື່ມອີກ.