Menu

ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງແມ່ນເປັນການຝຶກອົບຮົມຂັ້ນຕົ້ນຂອງຂະບວນການຝຶກອົບຮົມຄູສອນຂັ້ນ ປ.4 ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ ລວມກັນປະມານ 9,000 ຄົນ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ພວກເຂົາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ທົ່ວປະເທດໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

220516 MT Training TV and newspapers covering the launch of the G4 training (2)

220516 MT Training TV and newspapers covering the launch of the G4 training

220516 MT Taining Opening Remark by Dan Heldon (1)

220516 MT Taining Opening Remark by Dan Heldon

220516 MT Taining Opening Remark by Dan Heldon (3)

220516 MT Taining Opening Remark by Dan Heldon

220516 MT Training Opening Remarks Dr Onekeo (1)

220516 MT Training Opening Remarks Dr Onekeo

220516 MT Training Participants joining online from all provinces (2)

220516 MT Training Participants joining online from all provinces

ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ພັດທະນາຫຼັກສູດຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ພ້ອມກັບສະໜອງອຸປະກອນສື່ການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ແລະ ແຜນການຝຶກອົບຮົມທີ່ສົມບູນໃຫ້ແກ່ຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ. ການຮ່ວມມືທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ ແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທ່າມກາງວິກິດການ ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ແລະ ການປິດເມືອງຫຼາຍໆຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ.

ທ່ານ ປອ. ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງພິທີເປີດການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມຂັ້ນ ປ.4 ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ ວ່າ: “ການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນຂອງຫຼັກສູດແມ່ນວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ຊຶ່ງຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນກິດຈະກໍາການຮຽນຮູ້, ມີການພັດທະນາການຄົ້ນຄິດແບບມີວິຈາລະນະຍານ, ຮູ້ຈັກວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນມາເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.”

ທ່ານ ປອ. ອ່ອນແກ້ວ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: “ການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມຄູສອນທີ່ມີການວາງແຜນດີ ແລະ ມີຄຸນະພາບນັ້ນ ແມ່ນປັດໄຈສໍາຄັນຕໍ່ຜົນສໍາເລັດຂອງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ເປີດການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງໃນມື້ນີ້ ເຊິ່ງມັນເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຂະບວນການຝຶກອົບຮົມຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.4 ເພື່ອໃຫ້ຄູທຸກຄົນມີທັກສະ, ເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃນພາກປະຕິບັດທີ່ຈຳເປັນ ເຂົ້າໃນການນຳໃຊ້ອຸປະກອນສື່ການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເປັນການປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ທີ່ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່.”

ໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ການຈັດການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພື່ອຮັບປະກັນ ແລະ ສົ່ງເສີມມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19. ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈຳນວນ 33 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຜ່ານຮູບແບບທາງໄກ ແລະ ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງອີກ 30 ທ່ານທີ່ອາໄສຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມແບບເຊິ່ງໜ້າ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສອງຫ້ອງແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ. ການກ່າວເປີດພິທີແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນຜ່ານທາງວິດີໂອທາງໄກ.

ທ່ານ ແດນ ເຮວເດິນ, ຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມີເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບປະກັນການສຶກສາໃຫ້ເຂົ້າເຖິງໄດ້ສໍາລັບທຸກຄົນ. ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນຮ່ວມກັນທີ່ຈະສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບໃນທຸກໆກິດຈະກໍາທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ. ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ເຫັນການເພີ່ມທະວີ ແລະ ເນັ້ນໜັກໃສ່ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນອຸປະກອນສື່ການຮຽນການສອນໃນຫຼັກສູດ ແລະ ອຸປະກອນສື່ການຝຶກອົບຮົມຄູ.”

ໃນປີນີ້ ໄດ້ມີການສຸມໃສ່ການເພີ່ມທະວີທາງດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການທົບທວນຄືນຂອງທີມຄູຝຶກ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງເພດຍິງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 5% ຈາກ 40% ເປັນ 45%. ປັດຈຸບັນ ທີມຄູຝຶກແມ່ນມີຄວາມສົມດູນຫຼາຍຂຶ້ນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໂດຍມີຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ຈໍານວນ 63 ຄົນ (ເພດຍິງ 46%) ແລະ ທີມຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ 18 ທີມ, ໂດຍລວມມີຄູຝຶກທັງໝົດ 633 ຄົນມາຈາກທຸກໆເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານ ເຮວເດິນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: “ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໝາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານທັດສະນະ, ປະສົບການ, ທັກສະ ລວມໄປເຖິງຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ. ດ້ວຍການປະສົມປະສານເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາຈະສາມາດສ້າງທີມງານທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າໄດ້.”

ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມທີ່ໃຊ້ເວລາ 6 ວັນນີ້, ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງຈໍານວນ 63 ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.4 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຊຶ່ງມີ 3 ວິຊາເຊັ່ນ: ວິຊາພາສາລາວ, ວິຊາພາສາອັງກິດ, ແລະ ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ພວກເຂົາຈະມີໂອກາດໃນການສໍາຫຼວດ, ທົດສອບ ແລະ ສະທ້ອນຄືນບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ຮູບແບບການຮຽນໂດຍເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງໃນການຮຽນຜ່ານກິດຈະກໍາການທົດລອງການສອນ. ນອກນີ້, ພວກເຂົາຍັງຈະໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການປະເມີນແບບໃໝ່ ແລະ ຮ່າງການແຕ່ງບົດສອນຊັ້ນປະຖົມແບບໃໝ່ນໍາອີກ. ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງຈະໄດ້ສຸມໃສ່ການຮຽນແນວທາງທີ່ຄູຝຶກ ແລະ ຄູສອນຈະສາມາດສືບຕໍ່ຮຽນຮູ້, ພັດທະນາ, ຊອກຫາ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃນລະຫວ່າງສົກຮຽນອີກດ້ວຍ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງຈະໄດ້ເນັ້ນໃສ່ວຽກງານຄວາມສະເໜີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງຈະຄົ້ນຄວ້າວິທີການໃນພາກປະຕິບັດເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄູໃນການວາງແຜນ ແລະ ຖ່າຍທອດບົດຮຽນທີ່ສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ຮັບປະກັນໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນຢ່າງສະເໝີພາບກັນ. ຕົວຢ່າງ: ໃຫ້ນັກຮຽນຍິງເປັນຜູ້ນຳພາໃນກິດຈະກໍາເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ, ການຈັດຫ້ອງຮຽນຄືນໃໝ່ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ມີອຸປະສັກໃນການເຄື່ອນເໜັງ, ຫຼື ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນລາວທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພາສາລາວເປັນພາສາແມ່ ນຳໃຊ້ພາສາເກີດຂອງຕົນເພື່ອກວດເບິ່ງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບເນື້ອໃນບົດຮຽນ.

ໃນເດືອນມິຖຸນານີ້, ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງຈະໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນຮູບແບບທີ່ຕົນໄດ້ຝຶກຜ່ານມາໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ຈໍານວນ 633 ຄົນ ໂດຍແບ່ງເປັນ 18 ທີມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງກໍຈະໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມແບບເຊິ່ງໜ້າໃຫ້ກັບຄູສອນຂັ້ນ ປ.4 ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ ລວມທັງໝົດປະມານ 9,000 ຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍໃຊ້ເວລາ 4 ວັນໃນການຝຶກອົບຮົມ.

ເພື່ອເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ການກະກຽມບົດຮຽນ ຫຼື ການທົບທວນເຕັກນິກການສອນສະເພາະເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ, ທາງ ສວສ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ມີການສ້າງວິດີໂອຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບໃຫ້ກັບຄູສອນ ແລະ ຄູຝຶກໄດ້ເບິ່ງ. ວິດີໂອເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ໃນຊ່ອງຢູທູບ “ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ” ຫຼື ຜ່ານທາງຊ່ອງໂທລະພາບສຶກສາ-ກິລາລາວຂອງກະຊວງ. ໃນປັດຈຸບັນ, ໄດ້ມີການເຂົ້າຊົມຢູ່ຊ່ອງຢູທູບຫຼາຍກວ່າ 1.6 ລ້ານຄັ້ງແລ້ວ. ວິດີໂອໃໝ່ສອງອັນທີ່ຜະລິດສຳເລັດກໍຫາກໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ຄື: ວິດີໂອ ການປະດິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ບັດຄຳ ແລະ ບັດຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອຄູຕົວແບບ (ຂ້ອຍຮັກອາຊີບຄູ) ກ່ຽວກັບການຮຽນການສອນທີ່ເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີການຜະລິດວິດີໂອເພີ່ມຕື່ມອີກເຊັ່ນ: ວິດີໂອການຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນລາວທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພາສາລາວເປັນພາສາແມ່, ວິດີໂອຄູຕົວແບບ (ຂ້ອຍຮັກອາຊີບຄູ) ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ວິດີໂອກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນຄູ. ພ້ອມກັນນີ້, ຍັງມີຟາຍສຽງສໍາລັບວິຊາພາສາອັງກິດຂັ້ນ ປ.4 ຈຳນວນ 105 ຟາຍ ເຊິ່ງຈະສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນໄວໆນີ້. ວີດີໂອທັງໝົດນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການຖ່າຍທຳຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນລາວ ແລະ ມີການເພີ່ມພາສາມືເຂົ້າໃນວິດີໂອ ເພື່ອໃຫ້ຄົນທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ານການໄດ້ຍິນສຽງສາມາດຮັບຊົມໄດ້ຮ່ວມກັນນໍາອີກ.

ທ່ານ ເຮວເດິນ ໄດ້ກ່າວປິດໄວ້ວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ານຈົ່ງປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນທີມຄູຝຶກທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມສົມດູນຂຶ້ນ ໃນພາກປະຕິບັດທີ່ຈະມີການຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບຄູສອນຂັ້ນ ປ.4 ແລະ ຄູສຶກສານິເທດປະມານ 9,700 ຄົນ ໃນເດືອນກໍລະກົດ ຫາ ເດືອນສິງຫາ ປີ 2022. ຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງວ່າທຸກທ່ານຈະປະສົບຜົນສຳຜົນສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ. ຄວາມພາກພຽນ ແລະ ພະຍາຍາມຂອງພວກທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍຊັ້ນປະຖົມໃນປະເທດລາວ ໄດ້ຮຽນຮູ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼາຍຂຶ້ນ.”