Menu

ແຜນງານບີຄວາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມແບບອອນລາຍ ກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ວິທີການສື່ສານດ້ວຍການນຳໃຊ້ພາສາມືລາວຂັ້ນພື້ນຖານ ພ້ອມທັງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົນພິການສາກົນ.

Nearly 50 participants from BEQUAL, Ministry, Embassy and Media joined a fun session to learn sign Language

Nearly 50 participants from BEQUAL, Ministry, Embassy and Media joined a fun session to learn sign Language

Learn how to count in sign Language

Learn how to count in sign Language

Clap hands to celebrate International Day of People with Disabilities

Clap hands to celebrate International Day of People with Disabilities

The participants created their name in Sign Language

The participants created their name in Sign Language

ເພື່ອຮັບມືກັບສະຖານະການການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃນປັດຈຸບັນ, ຊຶ່ງມີສິ່ງທ້າທາຍເກີດຂຶ້ນຕໍ່ກັບທຸກຄົນ ເພື່ອທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນຜ່ານທ່າທາງເພາະພວກເຂົາໃສ່ໜ້າກາກເພື່ອປິດໃບໜ້າຂອງພວກເຂົາຕະຫຼອດເວລາ. ການໃສ່ໜ້າກາກເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ກຳລັງເວົ້າ ເຖິງວ່າຈະແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ພິການທາງດ້ານການໄດ້ຍິນກໍ່ຕາມ. ສຳລັບຄົນພິການທາງດ້ານການໄດ້ຍິນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ອາໃສການສະແດງອອກທາງໃບໜ້າ ແລະ ໃຊ້ທັກສະໃນການອ່ານປາກຂອງຄົນທີ່ກຳລັງເວົ້າ, ມັນຈິ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍສຳລັບພວກເຂົາທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄົນທີ່ເວົ້າໃນເວລາທີ່ໃສ່ໜ້າກາກ, ດັ່ງນັ້ນ, ແຜນງານບີຄວາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ວິທີການສື່ສານໂດຍຜ່ານທ່າທາງ ຫຼື ພາສາມືລາວຂັ້ນພື້ນຖານແບບມ່ວນຊື່ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສື່ສານກັບຄົນອື່ນໆໄດ້ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາໃສ່ໜ້າກາກ ພ້ອມທັງເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົນພິການສາກົນອີກດ້ວຍ.

ພາສາມື ແມ່ນອີກວິທີໜຶ່ງໃນການສື່ສານ ທີ່ຄົນພິການທາງດ້ານການໄດ້ຍິນນຳໃຊ້. ພາສາມືໝາຍເຖິງການນຳໃຊ້ທ່າທາງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງມືເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ, ພາສາດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ການສະແດງອອກທາງໃບໜ້າ ເພື່ອແທນຄຳເວົ້າ.

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບວັນຄົນພິການສາກົນ ໃນວັນທີ 03 ເດືອນ ທັນວາ. ແຜນງານບີຄວາໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມແບບອອນລາຍ ກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ວິທີການສື່ສານດ້ວຍພາສາມືລາວຂັ້ນພື້ນຖານ ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີການສື່ສານກັບຄົນອື່ນໂດຍຜ່ານໜ້າກາກໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຫັນໃບໜ້າຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການນຳໃຊ້ພາສາມືກັບຄົນອື່ນ ເຊັ່ນ: “ເຈົ້າສະບາຍດີບໍ່? ເຈົ້າຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່?”.

ມີບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍກວ່າ 50 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມແບບອອນລາຍຄັ້ງນີ້ ເຊັ່ນ: ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ແຜນງານບີຄວາ ເພື່ອແນະນຳການຮຽນຮູ້ວິທີການສື່ສານດ້ວຍພາສາມືໃນເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ຍິນ. ການຮຽນຮູ້ວິທີການສື່ສານດ້ວຍພາສາມື ບໍ່ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ສຳລັບຄົນທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໄດ້ຍິນ. ຄົນທີ່ມີຄວາມຫຍຸງຍາກໃນການໄດ້ຍິນຈາກແຕ່ລະປະເທດ ຈະໃຊ້ພາສາມືແຕກຕ່າງກັນ. ສປປ ລາວ ມີພາສາມືລາວ ເຊີ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1993 ແລະ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນປີ 2006. ແລະ ໃນປີ 2013 ສະມາຄົມຄົນຫູໜວກ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ໃນ ສປປ ລາວ ມີຄົນພິການຫູ ແລະ ຄົນທີ່ີມີຄວາມຫຍຸງຍາກໃນການໄດ້ຍິນ ປະມານ 80,000 ຄົນ ແລະ ມີນາຍແປພາສາມືທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໜ້ອຍກວ່າ 10 ຄົນພາຍໃນປະເທດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ວິທີການສື່ສານດ້ວຍພາສາມືລາວຂັ້ນພື້ນຖານ ຈະສາມາດຮຽນຮູ້ການສື່ສານຂັ້ນພື້ນຖານດ້ວຍຕົວ ເອງ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການແນະນຳຕົວເອງດ້ວຍພາສາມື, ຮຽນຮູ້ວິທີການແນະນຳຊື່ດ້ວຍພາສາມືຂອງຕົນເອງ ພ້ອມທັງການສົນທະນາກັນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈະໄດ້ຝຶກກ່ຽວກັບທັກສະໃໝ່ໆໂດຍເຮັດກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມໂດຍແບ່ງເປັນຫ້ອງເພື່ອສົນທະນາກັນ. ສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບາງທ່ານ ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຮຽນຮູ້ວິທີການນຳໃຊ້ພາສາມືຂອງລາວ!

ທ່ານນາງ ໂສພາພອນ ເຮືອງລິດ ເປັນຜູ້ນຳພາໃນການສິດສອນກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ວິທີການນຳໃຊ້ພາສາມື, ລາວເປັນອີກຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງທີ່ມີສື່ສຽງຄູສອນໃນການແປພາສາມືໃຫ້ກັບຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ຂອງສູນຂ່າວສານການສຶກສາທາງດ້ານການແພດຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຊຶ່ງລາວໄດ້ໄປແປພາສາມືຜ່ານມາຫຼາຍວັນຕັ້ງແຕ່ມີແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດອອກອາກາດໃນແຕ່ລະວັນ. ລາວກໍເປັນອີກບຸກຄົນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເຊັ່ນດຽວກັນ. ນອກຈາກນີ້ ກໍໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ພາສາມືເຂົ້າໃນວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ ໃຫ້ກັບທີມງານສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (IMC) ແລະ ສູນພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ (E-learning), ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ. ຈຸດປະສົງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຄົນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການໄດ້ຍິນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງສື່ການຮຽນການສອນທີ່ສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້.

ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນວຽກງານບູລິມະສິດຫຼັກຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຊັ່ນດຽວກັບລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ພາຍໃຕ້ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ຄັ້ງທີ 9, ຊຶ່ງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທີ່ເກີດຈາກຄວາມດ້ອຍໂອກາດ ລວມທັງຄວາມພິການ. ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໄກ້ສິດກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນ ລວມທັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄູ ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດເຂົ້າເຖິງສື່ການຮຽນການສອນສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ຫຼັກສູດການສ້າງຄູ. ສື່ການຮຽນການສອນສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມລວມທັງຊຸດອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອຄູທັງໝົດ ເຊັ່ນ: ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ, ຊຸດອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອຄູ, ວິດີໂອການຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະ ການຈັດຝຶກອົບຮົມ. ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແມ່ນໄດ້ສອນພິເສດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ສຳລັບເດັກທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານການໄດ້ຍິນ ໂດຍຜ່ານທັກສະຂອງຄູໃນການສິດສອນດ້ວຍການນຳໃຊ້ພາສາມື. ນອກຈາກນີ້ ຫຼັກສູດການສ້າງຄູ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຍັງໄດ້ສອນໃນວິທະຍາໄລຄູ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄູສາມາດນຳໄປສິດສອນໃນໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນປັດຈຸບັນ ລວມທັງໂມດູນສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຫົວຂໍ້ ແລະ ບັນຫາສຳຄັນ ເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ຄູໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບເດັກພິການ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນອານາຄົດອີກດ້ວຍ. ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ຍັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສຳລັບການແນະນຳກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການພັດທະນາວຽກງານການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ເພື່ອແນະນຳໃນການອອກແບບໂຮງຮຽນໂດຍຄຳນຶງເຖິງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົນພິການສາກົນ ກໍເປັນການສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ!