Menu

ການບັນທຶກສຽງດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຄົນລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະ ມີຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍໃນສຳນຽງທີ່ມີຢູ່ພາສາເວົ້າຂອງພາສາອັງກິດ.

Students and curriculum writers ready to go to studio (website)

Students acting for the G3 English audio files (website)

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກຳລັງຈັດຕັ້ງການພັດທະນາຊຸດເຄື່ອງມື ການຮຽນການສອນ ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃນສົກຮຽນໃໝ່ ປີໜ້າ. ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໄດ້ອອກແບບໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການສື່ສານ ທີ່ ເນັ້ນໃສ່ພາສາໃນການສື່ສານ ແລະ ພົວພັນ, ຊຶ່ງມີຫຼາຍວິທີທີ່ເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາໂດຍການຟັງ ແລະ ການເວົ້າ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ນັກຮຽນສາມາດສື່ສານ ແລະ ພັດທະນາພາສາປາກເວົ້າທີ່ຈຳເປັນໃນການຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດອ່ານ ແລະ ຂຽນໄດ້. ມີສິ່ງໜຶ່ງ ທີ່ເພີ້ມ   ໃໝ່ ແມ່ນການນຳໃຊ້ພະຍັນຊະນະ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາພັດທະນາທັກສະໃນການອ່ານ ແລະ ຂຽນ ໂດຍຜ່ານການສອນ ຂອງນັກຮຽນດ້ວຍສຽງບັນທຶກຕົວໜັງສືຕ່າງໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວິທີອ່ານ ແລະ ວິທີຂຽນຄຳເວົ້າທີ່ງ່າຍ.

ນັກຮຽນຄົນລາວ ທີ່ເລີ່ມຮຽນພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3, ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຮຽນຮູ້ພາສາໃໝ່, ພວກເຂົາຢາກຮຽນເວົ້າພາສາໃຫ້ໄດ້ ຫຼາຍໆ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງໄດ້ມີໂອກາດໃນການຟັງພາສາຫຼາຍໆ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄູໃນ ລາວ ພັດທະນາລະດັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນ ໂດຍສະເພາະ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈພາສາອັງກິດຂອງພວກ ເຂົາ.

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນ ພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ, ໄດ້ປະສານຫາໂຮງຮຽນນານາຊາດວຽງຈັນ ເພື່ອຂໍຄວາມຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຜະລິດຊຸດເຄື່ອງມືການ ບັກທຶກສຽງ ສຳລັບປຶ້ມແບບຮຽນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ຊຶ່ງມີນັກຮຽນ 8 ຄົນ, ອາຍຸແຕ່ 10 ຫາ 12 ປີ ເປັນອາສາສະໝັກມາຊ່ວຍໃນການບັນທຶກສຽງ 2 ວັນ ໃນລະຫວ່າງພັກພາກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນນານາຊາດ.

ນັກຮຽນ ໄດ້ສະແດງບົດບາດຫຼາຍຢ່າງ ລວມທັງ 4 ຕົວຫຼັກສະນະຕາມປຶ້ມແບບຮຽນ ຂັ້ນ ປ.3, ຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ບັນທຶກສຽງຕາມ ຄຳເວົ້າ ແລະ ການສົນທະນາແບບງ່າຍໆເຊັ່ນດຽວກັບບາງບົດເພງ. ໃນມື້ທຳອິດໃນການບັນທຶກສຽງ, ນັກຮຽນໄດ້ພົບກັບນັກຂຽນ ຫຼັກສູດ ພ້ອມທັງຊ່ຽວຊານຈາກສະຖາບັນວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ສວສ ແລະ ແຜນງານບີຄວາ ທີ່ໄດ້ມາຊ່ວຍແນະນຳນັກຮຽນ ແລະ ຝຶກປະຕິບັດປະໂຫຍກໃນການບັນທຶກສຽງ ແລະ ມື້ທີສອງໃນການບັນທຶກສຽງ, ພວກເຂົາໄດ້ມາຖ່າຍທຳການບັນທຶກສຽງທີ່ ຫ້ອງຖ່າຍທຳ ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດການສຶກສາ.

ບັນດານັກຮຽນ ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານພັດທະນາການສຶກສາ ຂອງ ປະເທດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ມາອາໃສຢູ່ທີ່ນີ້, ນອກຈາກນີ້ ພວກເຂົາກໍມີຄວາມມ່ວນຊື່ນຫຼາຍໃນເວລາທີ່ໄດ້ບັນທຶກສຽງ ແລະ ພວກເຂົາ ກໍເຮັດໄດ້ດີໃນພາກອ່ານໃນເວລາບັນທຶກແຕ່ລະພາກ ໂດຍເນັ້ນການອ່ານຊ້າໆເພື່ອອອກສຽງທີ່ຊັດເຈນທຸກປະໂຫຍກ ເພື່ອໃຫ້ ນັກຮຽນຄົນລາວ ຂັ້ນ ປ.3 ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ເວົ້າຕາມໄດ້. ພວກເຂົາເຮັດໄດ້ດີ, ມີຄວາມອົດທົນ ໃນການອອກສຽງ ລະຫວ່າງການບັນທຶກ ເຖິງວ່າຈະບັນທຶກຫຼາຍຄັ້ງ.

ນັກຂຽນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ວິຊາພາສາອັງກິດ ຈານສະຖາບັນວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ສວສ ມີຄວາມຍິນດີຕໍ່ກັບຜົນການ ບັນທຶກສຽງສຸດທ້າຍ ທີ່ໄດ້ເພີ້ມເຂົ້າໃນຊຸດເຄື່ອງມືຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ວິຊາພາສາອັງກິດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ຟາຍບັນທຶກສຽງ ດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄູ ແລະ ນັກຮຽນໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ພາສາໃໝ່.