Menu
ເດືອນກຸມພາ 2021

ສະເໜີເປີດປະມູນ ຂົນສົ່ງ ແລະ ແຈກຢາຍອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ3 ແລະ ປີທີ4

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ແນະ​ນຳ​ກ່ອນ​ການ​ປະ​ມູນ​ຈະ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ ວັນ​ອັງ​ຄານ ວັນ​ທີ 4 ມີ​ນາ 2021 10:00 ເຊົ້າ am

ວັນທີປິດ​ຮັບ​ເອ​ກະ​ສານ​ປະ​ມູນ: ວັນ​ຈັນ ທີ 22  ມີ​ນາ ເວລາ  4.