Menu
National Primary Curriculum
ເດືອນເມສາ 2021

ນັກແຕ້ມ (ທີ່ປຶກສາອິດສະຫຼະ – ໄລຍະສັ້ນ, ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ)

ວັນປິດສະໝັກ: ວັນສຸກ ວັນທ 14 ພຶດສະພາ 2021 ເວລາ 16:00 ໂມງ (ເວລາລາວ)

ການພັດທະນາສາກົນ ເຕຕຣາ ເທັກ (Tetra Tech International) ແມ່ນຜູ້ຮັບເໝົາຄຸ້ມຄອງສຳລັບ ແຜນງານການ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (ບີຄວາ) ພາຍໃຕ້ສັນຍາກັບ (DFAT).