Menu

ການສັງເກດການເຫັນວ່າ ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ. 1 ຈຳນວນ 98% ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມຫຼາຍກວ່າ 1,900 ແຫ່ງ ໄດ້ຮຽນ ແລະ ນຳໃຊ້ຊຸດປຶ້ມແບບຮຽນສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

2019-11-20 -Monitoring visit - Phorthamkao School (3)

monitoring phin (2)

WhatsApp Image 2019-11-28 at 10.47.55

ນັກຮຽນ ແລະ ຄູ ຂັ້ນ ປ. 1 ໝົດທຸກຄົນ ໄດ້ເປີດສົກຮຽນໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ທີ່ເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ນອກຈາກສື່ການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ແລະ ການບຳລຸງຄູທີ່ສອນຂັ້ນ ປ. 1 ໝົດທຸກຄົນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ມອບງົບປະມານສະໜັບສະໜູນການສຶກສາໃຫ້ 24 ເມືອງຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ. ງົບປະມານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ສະໜັບສະໜູນເມືອງທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ສກມ ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິທີການສອນໃຫ້ແກ່ຄູຂັ້ນ ປ. 1 ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໄດ້ເປັນປະຈຳ.

ຂໍຂອບໃຈທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ (ສກມ) 24ເມືອງ  ສາມາດຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນໄດ້ 1,900 ຄັ້ງ ແລະ ຢ້ຽມຢາມກຸ່ມໂຮງຮຽນໄດ້ 200 ຄັ້ງ. ໃນການຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະຄັ້ງ, ພະນັກງານ ສກມ ໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກ 5 ຂົງເຂດຫຼັກຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ພວກເຂົາຈະກວດເບິ່ງວ່າໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບສື່ການຮຽນການສອນຫຼື ບໍ່, ສື່ການຮຽນການສອນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນຫ້ອງຂັ້ນ ປ. 1 ຫຼື ບໍ່, ຊຸມຊົນຮັບຮູ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຫຼື ບໍ່, ຄູຂັ້ນ ປ. 1 ທູກທ່ານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການບຳລຸງ ຫຼື ບໍ່, ກິດຈະກຳການພັດທະນາຕ່າງໆ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼືບໍ່.

ການຕິດຕາມຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກບັນທຶກໂດຍການນຳໃຊ້ເທັບເລັດບັນທຶກຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກຕ້ອງຕາມເວລາຕົວຈິງ, ເທັກໂນໂລຍີສ້າງສັນຈາກກະຊວງ ແລະ ສກມ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຈຳນວນເອກະສານ ແລະ ເຄື່ອງຂຽນທີ່ທີມງານຕ້ອງຖືຕິດຕົວໄປນຳເວລາເດີນທາງ.

ຜົນໄດ້ຮັບການວິເຄາະໂດຍ ສກມ ແລະ ແຜນງານບີຄວາ ຊຶ່ງຖ້າບໍ່ນັບວ່າເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ແມ່ນເຫັນວ່າມີສັນຍານຄວາມຄືບໜ້າທີ່ດີ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ. 1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່. 98% ຂອງໂຮງຮຽນ ໄດ້ຮັບສື່ການຮຽນການສອນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ທັນເວລາກັບການເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບຈຳນວນພຽງພໍສຳລັບນັກຮຽນ, ຄູ ແລະ ຫ້ອງຮຽນຂັ້ນ ປ. 1 ໝົດທຸກຄົນ. ສັງເກດເຫັນວ່າ 98% ຂອງນັກຮຽນນຳໃຊປຶ້ມຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ 94% ຂອງຄູຂັ້ນ ປ. 1 ນຳໃຊ້ຄູ່ມືຄູ ແລະ ຊຸດອຸປະກອນສຳລັບຄູ. ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຄູທີ່ຈະບຳລຸງທັກສະ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ນຳໃຊ້ວິທີການສອນແບບໃໝ່ກໍ່ເປັນໄປໃນທາງບວກຄື: 94% ຂອງຄູຂັ້ນປ. 1 ສົກຮຽນນີ້ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຝຶກບຳລຸງຄູປະຈຳການຂອງ ຂັ້ນ ປ. 1.  ການຕິດຕາມເຫັນວ່າ 68% ຂອງຄູຂັ້ນ ປ. 1ໄດ້ສືບຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມໂດຍການຮຽນດ້ວຍຕົວເອງນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ ທີ່ແຜນງານບີຄວາສະໜອງໃຫ້ ລວມທັງວິດີໂອສາທິດການສອນ, ປຶ້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບົດບັນທຶກການສອນປະຈຳວັນ. ຄູສອນຂັ້ນ ປ. 1 ຈຳນວນ 1,710 ທ່ານ ໃນແຂວງເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອແບບຕົວຕໍ່ຕົວ ຈາກຄູນິເທດ ໃນການຕອບຄຳຖາມທາງດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

ການສື່ສານລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນກໍເພິ່ມຂຶ້ນ. ການຕິດຕາມຂອງ ສກມ ເຫັນວ່າ 83% ຂອງອຳນວຍການໂຮງຮຽນໄດ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກຂັ້ນ ປ. 1 ໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໂດຍຜ່ານການປະຊຸມ, ງານມື້ໄຂສົກຮຽນໃໝ່, ການປຶກສາຫາລືຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ການສົ່ງຂ່າວປາກຕໍ່ປາກ. ການຄົ້ນຄວ້າເຫັນວ່າການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ປົກຄອງໃນດ້ານການສຶກສາຂອງເດັກແມ່ນກຸນແຈສູ້ຜົນສຳເລັດຂອງການຮຽນ.

ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ເປັນລາຍການທາງດ້ານການສຶກສາທາງໂທລະພາບທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍລາວ ຂັ້ນ ປ. 1 ໄປຄວບຄູ່ກັບຫຼັກສູດປະຖົມສະບັບປັບປຸງໃໝ່ກໍຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສັນຍານທີ່ດີຂອງຊຸມຊົນ. ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູຢູ່ໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບການສຳຫຼວດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະມານ 50% ຂອງຄົວເຮືອນເບິ່ງລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ.

ຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວເປັນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີ ເນື່ອງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກະລາກຳລັງກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ. 2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃນເດືອນກັນຍາ 2020.