Menu

ການປະຕິບັດຫຼັກສູດວິຊາພາສາລາວຂັ້ນ ປ. 4 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ທີ່ພັດທະນາໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ການຮຽນ-ການສອນນັບແຕ່ເດືອນກັນຍານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

Launch of the new primary curriculum

Learning how to read in grade 1

Learning how to write

Learning how to write

Learning to read the alphabet with flashcards

Learning to read the alphabet with flashcards

Story book time

Story book time

ການຮູ້ຫນັງສືແມ່ນທັກສະຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ເມື່ອຄຳນຶງເຖິງການເຕີບໂຕຂອງບຸກຄົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການພັດທະນາ. ມັນເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການຮຽນຮູ້ທັງຫມົດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນຊີວິດ. ທ່ານສາມາດລອງຈິນຕະນາການເຖິງຊີວິດໃນຍຸກສະໄໝທີ່ປາສະຈາກຄວາມສາມາດພື້ນຖານໃນການອ່ານ ຫຼື ຂຽນໄດ້ບໍ? ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່ກວ້າງ​, ອັດຕາ​ການ​ຮູ້​ໜັງສື​ສູງ​ໄດ້​ປະກອບສ່ວນສົ່ງເສີມການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງເສດຖະກິດ ​ແລະ ການພັດທະນາຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ.

ເນື່ອງໃນ​ໂອກາດວັນ​​ຮູ້​ຫນັງ​ສື​ສາ​ກົນ ວັນທີ 08 ເດືອນ ກັນຍາ, ລັດຖະບານອົດ​ສະ​ຕຣາ​ລີ​ ແລະ​ ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ​ ແລະ ​ກິ​ລາ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ເຖິງຄວາມ​ສໍາ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ຮູ້​ຫນັງ​ສື​ໃນ​ທຸກ​ຊຸມ​ຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ, ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ, ສົ່ງເສີມການປັບປຸງຜົນການຮຽນໃຫ້ແກ່ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ໂດຍສະເພາະເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ພວກ​ເຂົາກໍ່ກຳລັງ​​​ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ​ປະຖົມ​ສະບັບປັບປຸງ​ໃໝ່ ​ແລະ ຝຶກ​ອົບຮົມ​ຄູ​ປະຖົມ​ໃນ​ການ​ສອນ​ແບບ​ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ​ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ການ​ສ້າງ​ທັກ​ສະ​ການ​ຮູ້​ໜັງສື​ຂອງ​ເດັກ.

ໃນແຕ່ລະປີ ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໄດ້ເລີ່ມນຳໃຊ້ທຸກປີ ນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ. ຮອບວຽນການພັດທະນາຫຼັກສູດແຕ່ລະປີ, ການຜະລິດ, ການແຈກຍາຍປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄູໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ 19 ກໍ່ຕາມ. ນັກຂຽນພັດທະນາຫຼັກສູດຂອງ ສສກ ໄດ້ທຸ້ມເທ ເພື່ອຊອກຫາວິທີໃຫ້ວຽກງານສາມາດດຳເນີນວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ ໃນທາມກາງການຈຳກັດການເດີນທາງ. ການສອນຂອງຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ. 4 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແມ່ນຈະຢູ່ໃນແຜນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ ການຮຽນ-ການສອນ ເດືອນກັນຍານີ້.

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ສສກ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີ, ໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ແຈກຢາຍປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາພາສາລາວຂັ້ນ ປ. 1, 2, 3 ແລະ 4 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຈຳນວນ 490.937 ຄົນ (ຍິງ 48%) ແລະ ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການທີ່ສອນນຳ ຈຳນວນ 27.267 ຄົນ (ຍິງ 51%). ຄູສອນຊັ້ນ ປ. 1 ແລະ 2 ຍັງໄດ້ຮັບຊຸດປຶ້ມອ່ານເສີມ ແລະ ປຶ້ມນິທານ. ພ້ອມດ້ວຍແນວຄວາມຄິດຈຳນວນໜຶ່ງສຳລັບກິດຈະກຳທີ່ໜ້າສົນໃຈເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນນິທານ. ຄູບາງຄົນບໍ່ທັນຄຸ້ນເຄີຍກັບການອ່ານປຶ້ມໃຫ້ເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ແຕ່ກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ການໃຊ້ປຶ້ມນິທານເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດການສອນຂອງພວກເຂົາ. ປຶ້ມນິທານມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄູສອນ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເດັກຮູ້ສຶກມ່ວນ, ແຕ່ຍັງກະຕຸ້ນຈິນຕະນາການ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານພາສາຂອງພວກເຂົາ, ເພີ່ມຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານສິນທໍາ. ປຶ້ມນິທານຍັງສາມາດສົ່ງເສີມຄວາມຄິດຂອງເດັກນ້ອຍກ່ຽວກັບວິທີການຈັດການກັບບັນຫາທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງປະເຊີນ.

ຫຼັກສູດພາສາລາວຂັ້ນ ປ.4 ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນໃຫ້ພັດທະນາທັກສະພາສາລາວໃນດ້ານການຟັງ, ເວົ້າ, ອ່ານ ແລະ ຂຽນ ໂດຍຜ່ານວິທີການຮຽນແບບປະຕິບັດຕົວຈິງ. ບົດຮຽນໄດ້ຖືກຈັດລຽງຕາມຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນແນວທາງດຽວກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນ. ຫົວ​ຂໍ້​ໜຶ່ງ​ແມ່ນ​ຈະມີ​ສອງ​ບົດ​ຮຽນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ນັກ​ຮຽນ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການ​ລົງ​ເລິກ​ດ້ານຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ພວກເຂົາ​ ແລະ ​ສ້າງ​ພາ​ສາ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຫົວ​ຂໍ້ນັ້ນ. ຄໍາ​ຖາມ​ຊີ້​ນໍາ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ບົດ​ຮຽນ​ແມ່ນຈະຊ່ວຍເນັ້ນໜັກ​ໃນ​ຫົວ​ຂໍ້​ ແລະ​ ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ນັກ​ຮຽນມີການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ ແລະ ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​.

ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ພູມໃຈທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອປັບປຸງການຮູ້ໜັງສື ໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ສົດໃສກວ່າເກົ່າຂອງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍທຸກຄົນ.