Menu

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລວມທັງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແຜນການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃນປັດຈຸບັນນີ້.

2022 02 BEQUAL technical meeting cahired by Dr Bounpanh

2022 02 BEQUAL technical meeting cahired by Dr Bounpanh

2022 02 BEQUAL technical meeting held online and face to face

2022 02 BEQUAL technical meeting held online and face to face

Providing extra support and monitoring in disavantaged areas

Providing extra support and monitoring in disadvantaged areas

Teacher practicing how to prepare lesson for Multigrade classes

Teacher practicing how to prepare lesson for Multigrade classes

Stronger focus on Gender and Inclusive Education in the new G4 materials

Stronger focus on Gender and Inclusive Education in the new G4 materials

ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການຮັບຜິດຊອບແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຄັ້ງວັນທີ 24 ເດືອນ ກຸມພາ 2022 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ບຸນປັນ ໄຊມຸນຕຣີ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານນາງ ຊິນເວຍ ບິດເຕີ, ຫົວໜ້າແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງຄະນະວິຊາການຕາງໜ້າຈາກກົມກອງອ້ອຍຂ້າງກະຊວງ ສສກ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ 18 ແຂວງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຮູບແບບເຊີ່ງໜ້າ ແລະ ໃນຮູບແບບທາງໄກ.

ທ່ານ ປອ. ບຸນປັນ ໄຊມຸນຕຣີ, ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຜົນສຳເລັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໂດຍຜ່ານວິກິດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ວ່າ: “ເຖິງວ່າຈະມີສິງທ້າທາຍໃນໄລຍະວິກິດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19, ແຕ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານທີມງານຄະນະວິຊາການຂອງແຜນງານບີຄວາ ຮ່ວມກັບຄະນະວິຊາການຈາກກົມກອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ສສກ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຂອງແຜນງານບີຄວາຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວໃຫ້ວຽກງານມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງດີເລີດ ເລີ່ມແຕ່ກອງປະຊຸມໃນເດືອນ ຕຸລາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ. ນີ້ແມ່ນຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫ່ຍ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ທີ່ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການດຳເນີນທຸກວຽກງານໃນບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໂດຍຜ່ານວິກິດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນໄລຍະການຜ່ານລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19.”

ໃນນາມຂອງສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານນາງ ຊິນເວຍ ບິດເຕີ, ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄວາມຄືບໜ້າດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ວ່າ: “ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີມີຄວາມຍິນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ລວມທັງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແບບຕໍ່ເນື່ອງ. ນອກນີ້ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບວຽກງານການປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນສຳລັບເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍໃນເກນອາຍຸເຂົ້າໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ. ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ມີຄວາມດີໃຈເປັນພິເສດທີ່ໄດ້ເຫັນມຸ້ງໝັ້ນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ການຈຳແນກຊົນເຜົ່າຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ.”

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສຸດແຫ່ງຊາດ ເຊັ່ນ: ສຳເລັດ ການມອບໃບປະກາດຈົບວິທະຍາໄລສ້າງຄູ, ສຳເລັດການສະໜັບສະໜູນພິເສດໃນການຝຶກອົບຮົມບຳລຸງຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃນ 6 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ເຊິ່ງເປັນວຽກງານບູລິມະສິດສຳລັບໂຮງຮຽນທີ່ມີຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຕໍ່າ ທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ, ສຳເລັດການພັດທະນາຫຼັກສູດສື່ການຮຽນການສອນ ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.4 ຊຶ່ງມີ 3 ວິຊາຄື: ພາສາລາວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພາສາອັງກິດ, ໄດ້ຜະລິດໂມດູນຊຸດອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອຄູຊຸດໃໝ່ ເພື່ອຕອບສະໜອງບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພົບພໍ້ໃນລະຫວ່າງການສອນຂອງຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ປັບປຸງໂຄງການທົດລອງຝຶກເວົ້າພາສາລາວ ສຳລັບນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ທີ່ບໍ່ສາມາດເວົ້າພາສາລາວໄດ້, ສຳເລັດການຜະລິດວິດີໂອສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຄູ 1 ວິດີໂອ ແລະ ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຜະລິດອີກ 2 ວິດີໂອ.

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານບີຄວາໄລຍະທີ 1 ຮອດເດືອນ ມີຖຸນາ 2022, ກິດຈະກຳຫຼັກໆແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການຜະລິດ, ຈັດພີມ ແລະ ແຈກຢາຍຊຸດອຸປະກອນສື່ການຮຽນການສອນ ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດ ຂັ້ນ ປ.4 ທົ່ວປະເທດ, ກະກຽມການຝຶກອົບຮົມຄູຂັ້ນ ປ.4 ທຸກຄົນ, ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານບໍາລຸງຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນແຂວງເປົ້າໝາຍ, ການຜະລິດວິດີໂອສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຄູ 4 ວິດີໂອ ແລະ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງການຂຽນຊຸດອຸປະກອານສື່ການຮຽນການສອນ ສຳລັບຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.5.

ທ່ານ ປອ. ບຸນປັນ, ໄດ້ກ່າວສະຫຼຸບກອງປະຊຸມໂດຍການສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈົນໄລຍະທີ 2 ຂອງແຜນງານບີຄວາ ວ່າ: “ໃນໄລຍະທີ 2 ຂອງແຜນງານບີຄວາ ປີ 2022 ຈະສືບຕໍ່ໄປອີກ 4 ປີຂ້າງໜ້າ ອີງຕາມການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວຽກສຶກສາ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ການພັດທະນາຂະແໜງຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃນ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ, ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຮ່ວມກັນໃນການປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນ ໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ພົບກັບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງດ້ານການສຶກສາ.”