Menu

ສື່ອຸປະກອນຟາຍສຽງມີທັງໝົດ 100 ກວ່າແບບໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນ ຂັ້ນປ.4 ໄດ້ຮຽນພາສາອັງກິດຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສຳຜັດກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສຳນຽງການເວົ້າໃນພາສາອັງກິດອີກດ້ວຍ.

Certicate handover ceremony at the school (3)

Certificate handover ceremony at the school

Certicate handover ceremony at the school (7)

Certificate handover ceremony at the school

Certificate handover ceremony at the school (5)

Certificate handover ceremony at the school

Students and RIES team who supported the production of the G4 English audio materials

Students and RIES team who supported the production of the G4 English audio materials

Students recording audio materials in the RIES studio

Students recording audio materials in the RIES studio

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (ແຜນງານບີຄວາ), ກໍາລັງສໍາເລັດການຜະລິດສື່່ການຮຽນການສອນ ສໍາລັບຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ. 4 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນສົກຮຽນຕໍ່ໄປໃນເດືອນ ກັນຍາ 2022.

ວິຊາພາສາອັງກິດ ລວມທັງວິຊາພາສາລາວ ແລະ ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນວິຊາຢູ່ໃນຂັ້ນ ປ.4 ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມຮູບແບບຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ. ນັກຮຽນແມ່ນເລີ່່ມຮຽນພາສາອັງກິດໃນຂັ້ນ ປ.3. ເມື່ອນັກຮຽນເລີ່ມຮຽນພາສາໃໝ່ນັ້ນ, ພວກເຂົາຕ້ອງທໍາຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບພາສາໂດຍການມີໂອກາດໃນການຟັງພາສານັ້ນໃຫ້ຫຼາຍໆ. ຈຸດນີ້ເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບຄູສອນໃນປະເທດລາວທີ່ຈະສະໜອງລະດັບພາສາທີ່ນັກຮຽນຕ້ອງການໄດ້, ໂດຍສະເພາະຖ້າຫາກຄູສອນບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນລະດັບພາສາອັງກິດຂອງຕົນເອງ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ, ໄດ້ຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບ ໂຮງຮຽນນາໆຊາດ ວຽງຈັນ (VIS) ເພື່ອສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືໃນການຜະລິດສື່ອຸປະກອນຟາຍສຽງສຳລັບປຶ້ມແບບຮຽນ ວິຊາພາສາອັງກິດ. ສໍາລັບການຮ່ວມມືປີທີສອງຕິດຕໍ່ກັນນີ້, ນັກຮຽນຫຼາຍຄົນໄດ້ອາສາສະໝັກທັນທີເພື່ອຊ່ວຍໃນການບັນທຶກສຽງພາສາອັງກິດ. ພາຍຫຼັງການຖ່າຍທອດສຽງສໍາເລັດແລ້ວ, ນັກຂຽນຫຼັກສູດຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາສຽງຂອງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍລວມກັນ ຈໍານວນ 7 ຄົນ.

ມາຮອດມື້ນີ້, ທ່ານ ອຸທິດ ທີບມະນີ, ຮອງອຳນວຍການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ແດນ ເຮວເດິນ, ຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ, ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນອາສາສະໝັກທັງ 7 ຄົນທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຜະລິດສື່ອຸປະກອນຟາຍສຽງຄັ້ງນີ້. ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນນາໆຊາດວຽງຈັນ ໂດຍມີບັນດາໝູ່ເພື່ອນນັກຮຽນຜູ້ອື່ນໆ ແລະ ຄູອາຈານເຂົ້າຮ່ວມ, ເຊິ່ງພິທີໄດ້ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ທ່ານ ອຸທິດ ທີບມະນີ, ຮອງອຳນວຍການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ສື່ອຸປະກອນຟາຍສຽງເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອກະກຽມບົດສອນ ແລະ ເປີດໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຟັງໂດຍກົງໃນຫ້ອງຮຽນ. ຂໍຂອບໃຈກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນ, ນັກຮຽນລາວຈະໄດ້ຟັງພາສາອັງກິດຈາກເຈົ້າຂອງພາສາ ແລະ ໄດ້ທໍາຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບສໍານຽງທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນພາສາອັງກິດ. ຂອບໃຈທີ່ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍລາວ.”
ທ່ານ ແດນ ເຮວເດິນກ່າວ, ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ໃນນາມລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈນັກຮຽນທີ່ອາສາສະໝັກໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຂອງປະເທດທີ່ເຂົາເຈົ້າດໍາລົງຢູ່. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນມາວ່າ ນ້ອງນັກຮຽນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບຫຼາຍ; ແລະ ພວກເຂົາກໍຍັງມີຄວາມມ່ວນຊື່ນຫຼາຍໃນການບັນທຶກສຽງນໍາອີກ”
ນັກຮຽນໄດ້ບັນທຶກສຽງແບບເວົ້າຄົນດຽວ ແລະ ບັນທຶກສຽງການສົນທະນາແບບງ່າຍດາຍ, ເຊິ່ງໄດ້ມີການສວມຕົວລະຄອນຫຼາຍບົດບາດເພື່ອເຮັດໃຫ້ບົດຮຽນມີຊີວິດຊີວາ. ໃນຊ່ວງພົບປະກັນເທື່ອທໍາອິດ, ນັກຮຽນໄດ້ໂອ້ລົມກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຂຽນຫຼັກສູດ ແລະ ທີມງານຂອງແຜນງານບີຄວາ; ຈາກນັ້ນ ກໍມີການຈັດສັນພາລະບົດບາດໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ, ແລະ ພວກເຂົາກໍໄດ້ຝຶກຊ້ອມບົດບາດທີ່ຕົນເອງໄດ້ຮັບ. ນອກນີ້, ນັກຮຽນຍັງໄດ້ສຶກສາປຶ້ມແບບຮຽນຊັ້ນປະຖົມປີທີ 4 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດຂອງບົດຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບບົດບາດທີ່ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບ. ນັກຮຽນມີຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍກັບຮູບແຕ້ມໃນປຶ້ມແບບຮຽນທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍສີສັນ, ແລະ ມີຕົວແທນຂອງນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ນັກຮຽນມາຈາກພື້ນຖານແຕກຕ່າງກັນ. ໃນການພົບປະກັນຄັ້ງທີສອງ, ນັກຮຽນໄດ້ບັນທຶກສຽງໃນສະຕູດິໂອຂອງ ສວສ ແລະ ໄດ້ພົບກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານສຽງນໍາອີກ. ນັກຮຽນເຮັດໄດ້ດີຫຼາຍໃນການອ່ານອອກສຽງສ່ວນທີ່ຕົນເອງໄດ້ຮັບ – ເຊິ່ງມີການສຸມໃສ່ການອ່ານໃຫ້ຊ້າລົງ ແລະ ອອກສຽງແຕ່ລະຄໍາໃຫ້ຈະແຈ້ງທີ່ສຸດເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນລາວຂັ້ນ ປ.4 ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດຝຶກປະຕິບັດຕາມສຽງໄດ້. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ດີທາງດ້ານ ‘ການສະແດງສຽງ’ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຽງທີ່ບັນທຶກອອກມາເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈສໍາລັບຄົນຟັງ. ບັນດານັກຮຽນມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ຕັ້ງໃຈຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນສຸດທາງ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກສຽງດຽວກັນຫຼາຍໆຄັ້ງ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີການບັນທຶກສຽງເພີ່ມເຕີມໂດຍເຈົ້າຂອງພາສາທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ນໍາອີກ.

ໃນຂັ້ນ ປ.4 ຈະມີຟາຍສຽງທັງໝົດ 105 ຟາຍ, ໃນນີ້ລວມມີການອອກສຽງທີ່ເປັນຕົວແບບໃຫ້ແກ່ການຮຽນອອກສຽງຄໍາໃໝ່ໆ ແລະ ການອອກສຽງໃນເລື່ອງສັ້ນ. ໃນຄູ່ມືຄູ ວິຊາພາສາອັງກິດຂັ້ນ ປ.4 ປະກອບມີຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວ່າຈະນໍາໃຊ້ສຽງອັນໃດ ພ້ອມທັງມີບົດບັນທຶກສຽງແຕ່ລະຢ່າງເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວປະກອບນໍາ. ການນຳໃຊ້ສື່ອຸປະກອນສຽງເຫຼົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄູລາວສາມາດສະໜອງພາສາຕົວຈິງໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຄຸ້ນເຄີຍກັບສຳນຽງພາສາອັງກິດຫຼາຍແບບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ບົດຮຽນມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ.

ຊຸດຟາຍສຽງເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮັບການແຈກຢາຍໃຫ້ຄູສອນຂັ້ນ ປ.4 ທຸກຄົນເຊິ່ງຈະຖືກບັນທຶກເຂົ້າໃນ USB, ອັບໂຫຼດຂຶ້ນທາງຊ່ອງຢູທູບ : ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ (Teacher Development Videos) ແລະ ຜ່ານທາງແອັບຄັງປັນຍາ ເຊິ່ງເປັນຊ່ອງທາງການຮຽນຮູ້ອອນລາຍຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.