Menu

ແຜນ​ງານ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ ແລະ ​ຂະ​ຍາຍໂອ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຮຽນ ສ​ຳ​ລັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ ແມ່ນ​ແຜນ​ງານ​ໄລ​ຍະ 10 ປີ ທີ່​ນຳ​ພ​າໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ, ໂດຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ.

ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວໂດຍ​ກົງ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໃນ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ກິ​ລາ ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ ແລະ ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂອງ​ອົດ​ສະຕຣາ​ລີ 2013-2018.

ໄລ​ຍະທຳ​ອິດ​ຂອງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ (2015-2020) ແມ່ນ​ນ​ຳ​ໃຊ້​ງົບ​ປະ​ມານ 65 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ. ​ແຜນ​ງານບີ​ຄວາ ຈະ​ຊ່ວຍ​ເດັກ​ປະ​ມານ 740.000 ຄົນ ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກສາ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ດີ​ຂຶ້ນ, ໂດຍ​ມີ​ຈຸດ​ສຸມ​ແມ່ນເດັກທີ່ມີຜົນການຮຽນຕ່ຳ ຄື ເດັກຍິງ, ເດັກພິການ ແລະ ເດັກທີ່ມາຈາກຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

ຫຼັກ​ເຫດ ແລະ ຜົນຂອງແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຕົ້ນປີ 2018 ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກຂອງແຜນງານໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນສຸມໃສ່ ການສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ສຳລັບ ຂັ້ນ ປ.1 – ປ.5, ການປັບປຸງການສ້າງຄູ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ​ໂດຍ​ມີລະບົບຊ່ວຍ ເຊັ່ນ ການວາງແຜນ, ການບໍລິຫານ ແລະ ການຕິດຕາມການສອນ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານບີຄວາ ແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ເປັນການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມ​ເຕີມໃຫ້ແກ່ 34 ເມືອງດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ.