Menu
Com_

ການເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ

003Communications

ການຖ່າຍທຳລາຍການສົ່ງເສີມການສືກສາ “ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ”

004Communications

ການວາງສະແດງແຜ່ນພັບ ແລະ ວາລະສານ ຢູ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ

ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ສື່​ສານ ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ການ​ເພິ່ມ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້, ຄວາມ​ຮູ້ ແລະ ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ ກ່ຽວ​ກັບ ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ແຜນ​ງານບີ​ຄວາ, ເຜີຍ​ແຜ່​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂອງ​ແຜນ​ງານ ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີ​ການ​ປະ​ກອ​ບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດ​ທະ​ນາ ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ. ຕັ້ງ​ແຕ່​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 2018 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ, ຈຸດ​ສຸມຫຼັກ​ຂອງ​ການ​ສື່​ສານ ແມ່​ນ​ການ​ສ​ະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດຫຼັກ​ສູ​ດ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສຶກ​ສາ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່.

ທີມ​ງານ​ການ​ສື່​ສານ ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ໄກ້​ຊິດ​ກັບ​ກົມ​ແຜນ​ການ, ກົມ​ສ້າງ​ຄູ, ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ສູນ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ຂອງ ກະ​ຊວງ ສ​ສກ ໃນ​ການ​ຊອກ​ໂອ​ກາດ​ ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ໃນ​ການ​ສື່​ສານ, ຜະ​ລິດ​ເຄື່ອງ​ມື​ສື່​ສານ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ ແລະ ເຜີຍ​ແຜ່​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ.

ທີມ​ງານ​ການ​ສື່​ສານ ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາເຄື່ອງ​ມື ແລະ ຊ່ອງ​ທາງ​ການ​ສື່​ສານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ເຊັ່ນ: ແຜ່ນ​ພັບ, ບົດ​ຄວາມ, ບົດ​ຂ່າວ, ໂປ​ສະ​ເຕີ ແລະ ປ້າຍ, ເວັບ​ໄຊ​້, ແລະ ບົດ​ລົງ​ສື່​ສັງ​ຄົມ, ງານ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ທູດ ແລະ ວິ​ດີ​ໂອ.