Menu

ແຜນງານບີຄວາ ນຳໃຊ້ 2 ວິທີການ:

  • ວິທີທົ່ວໄປ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຫຼັກສູດສ້າງຄູ ທົ່ວປະເທດ
  • ວິທີແບບເລັ່ງລັດ: ຢູ່ເມືອງດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ 34 ເມືອງ ໃນ 6 ແຂວງ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເພິ່ມເຕີມ ຫຼື ມີການທົດລອງ.

Map-Lao-names_All-Black-text_Dots-indication-for-WEB-01