Menu

ແຜນງານບີຄວາ ນຳໃຊ້ 2 ວິທີການ:

  • ວິທີທົ່ວໄປ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຫຼັກສູດສ້າງຄູ ທົ່ວປະເທດ
  • ວິທີແບບເລັ່ງລັດ: ຢູ່ເມືອງດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ 30 ເມືອງ ໃນ 7 ແຂວງ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເພິ່ມເຕີມ ຫຼື ມີການທົດລອງ.

BEQUAL Laos Map - English 2021March RGB