Menu

ຫ້ອງ ປ.1 ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານແກ້ງຄໍາ, ບ້ານອຸດົມສຸກ, ບ້ານກະດັບ, ບ້ານນາຫົວນໍ້າ ແລະ ບ້ານນາຫຼວງ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນ 25 ໂຮງຮຽນ ທົ່ວປະເທດທີ່ຖືກຄັດເລືອກສຳ ລັບການທົດລອງນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ໃນສົກປີ 2016-2017 ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວຽກງານປັບປຸງຫຼັກສູດ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ.

SONY DSC

ຫຼັກສູດປັບປຸງໃໝ່ນີ້ສົ່ງເສີມການຮຽນ ການສອນ ທີ່ໃຫ້ນັກ ຮຽນມີການຄົ້ນຄິດ ແລະ ໂຕ້ຕອບ ເພື່ອການຮຽນຮູ້. ລັກສະ ນະພິເສດຂອງຫຼັກສູດ ປ.1 ທົດລອງນີ້ ແມ່ນລວມເອົາ ການກຽມຄວາມພ້ອມສຳລັບເດັກ ໃນໄລຍະສອງສາມ ອາທິດທຳອິດຂອງການເຂົ້າຮຽນ. ການກຽມຄວາມພ້ອມນີ້ ອອກ ແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກ ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ກັບການໃຊ້ຊີ ວິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ກະກຽມເຂົາເຈົ້າໃນການ ຮຽນອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາລາວ.
ທີມງານຕິດຕາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາໂຮງຮຽນເຫຼົ່ານີ້ ທຸກໆ ໄຕມາດ ເພື່ອປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ສໍາພາດ ຄູສອນ, ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະ ພັດທະນາ ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຢ້ຽມຢາມ ແມ່ນເພື່ອເກັບກຳຄຳຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ ການສອນຂັ້ນ ປ.1 ທີ່ໄດ້ຮັບການທົດລອງ. ຫ້ອງການ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງເຊໂປນ ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ເປັນຢ່າງດີ ໃນການຈັດການຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້.
ໃນວັນທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນປະຖົມແກ້ງຄຳ, ອາກາດຮ້ອນ ຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນ ທີມງານຕິດຕາມ ຈິ່ງໄດ້ພານັກຮຽນໄປຢູ່ຮົ່ມກ້ອງ ຕົ້ນໄມ້ຢູ່ໃນເດີ່ນໂຮງຮຽນ ແລະ ສໍາເລັດການປະເມີນພາຍຫຼັງ ທີ່ກິນເຂົ້າສວາຍແລ້ວ. ນັກຮຽນທັງຫຼາຍຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນກັບ ການທົດລອງໃນຄັ້ງນີ້ ແຕ່ວ່າບາງຄົນກໍຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າເປັນເວລາ ດົນ ຈົນກວ່າຈະເຖິງຮອບຂອງຕົນເອງ. ໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້ານັ້ນ, ນັກຮຽນໄດ້ພາກັນສະແດງຄວາມສາມາດ ໃນການແຕ້ມຮູບ ແລະ ລະບາຍສີຕ່າງໆ.

ຄຳຄິດເຫັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການທົດລອງຫຼັກສູດ ປ.1 ນີ້ ໄດ້ສະ ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ມັກຮູບແບບການຈັດ ເນື້ອໃນຂອງປຶ້ມແບບຮຽນທົດລອງ ເຊິ່ງມີຮູບຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດ ໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຢາກຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ.ນອກນັ້ນ, ຜົນຈາກການທົດລອງຫຼັກສູດ ປ.1 ຍັງເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ ຈຳເປັນ ທີ່ຕ້ອງມີການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ມີອຸປະກອນ ການຮຽນການສອນເພີ່ມຂຶ້ນ ສຳລັບການຮຽນການສອນພາສາ ລາວ, ແລະ ປະຈຸບັນແມ່ນພວມມີການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງຄືນປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ສຳລັບ ຂັ້ນ ປ.1.
ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ຈາກການຕິດຕາມຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກໄດ້ຊ່ວຍ ບັນດາຜູ້ຂຽນຫຼັກສູດ ໃນການປັບປຸງຫຼັກສູດ ຂັ້ນ ປ.1 ແລ້ວ ຍັງໄດ້ຊ່ວຍບັນດາຜູ້ຂຽນຫຼັກສູດ ໃນການວາງແຜນການຂຽນ ສຳລັບ ຂັ້ນ ປ.2 ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຽນໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ.