Menu

ພາຍໃຕ້ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ທີ່ໄດ້ລົງນາມກັນໃນມື້ນີ້, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຈະເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ເມືອງນໍ້າບາກ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

Plan signing its MoU

ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມມື້ນີ້, ທ່ານ ເອິງ ລໍສະຫວັນ, ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນນາມຕາງໜ້າ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ໂອລີວີເອ ແຟຣນຊີ, ຫົວໜ້າອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ (ຫຼື Save the Children) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MoU) ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງແຜນງານບີຄວາ (ຫຼື BEQUAL NGO Consortium) ເຊິ່ງໂຄງການນີ້ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຢູ່ເມືອງນໍ້າບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼື ແຜນງານບີຄວາ (BEQUAL) ເປັນແຜນງານໄລຍະ 10 ປີ ທີ່ຊີ້ນໍາໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ພ້ອມກັບໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ. ແຜນງານບີຄວາ ຈະຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍນັກຮຽນປະມານ  450,000 ຄົນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍຈະສຸມໃສ່ສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຜົນການຮຽນອ່ອນ.

ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນງານບີຄວາ, ກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ມີຄຸນນະພາບ.

ກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈະນໍາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ແນໃສ່ການຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ເວົ້າພາສາລາວບໍ່ໄດ້, ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກພິການ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນ ແລະ ຮຽນຈົບຂັ້ນປະຖົມສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພໍ່ແມ່ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ. ກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຈະເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງສຶກສາ ທີ 8. ກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາດັ່ງກ່າວນີ້ ປະກອບດ້ວຍອົງການແພລນ, ອົງການຊາຍຟັນ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ແລະ ອົງການສຸພານິມິດ.

ພາຍໃຕ້ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ທີ່ໄດ້ລົງນາມກັນໃນມື້ນີ້, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຈະເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ເມືອງນໍ້າບາກ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີອາຍຸ 2 ປີ ໂດຍມີງົບປະມານປະມານ USD 493,812 ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ອົດສຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເພື່ອດໍາເນີນກິດຈະກໍາການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ 30 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ. ກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານຄຸນນະພາບຂອງການສິດສອນ, ການອ່ານຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການສອນພາສາລາວໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ເປັນການສ້າງໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. ຄາດຄະເນວ່າ ຈະມີເດັກນ້ອຍປະມານ 3,798 ຄົນ, ຄູອາຈານ 71 ທ່ານ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ຈໍານວນ 140 ຄົນ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ພະນັກງານສຶກສາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ປະມານ 4000 ຄົນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການນີ້.