Menu

ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໄດ້ລິເລີ່ມຂະບວນການ ການປັບປຸງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພັດທະນາປື້ມແບບຮຽນ, ປື້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ ສື່ການຮຽນ ການສອນໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນ.

Chairs of Curriculum Steering Committee Meeting

ທ່ານ ແອນເດຣ ເຊີບູຣູກ, ອັກຄະລັດຖະທູດ, ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳລາວ ແລະ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ຄຳຜາຍ ສີສະຫວັນ, ຮອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳກ່ຽວກັບການພັດທະນາຫຼັກສູດ

Phonexay Primary School - TXTB trial - Oct 17 - CONSENT OK (3)

ການຮຽນພາສາລາວໂດຍນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນທີ່ປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ສື່ການຮຽນ ການສອນອື່ນໆ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມແຫ່ງໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 25 ໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກເອົາເປັນໂຮງຮຽນທົດລອງໃນການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດໃໝ່

Txtbook Trial - Souptoud School - April 18 - CONSENT OK (4)

ການຮຽນພາສາລາວໂດຍນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນທີ່ປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ສື່ການຮຽນ ການສອນອື່ນໆ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມແຫ່ງໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 25 ໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກເອົາເປັນໂຮງຮຽນທົດລອງໃນການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດໃໝ່

ໃນວັນພຸດ ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ ປີ 2018, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ຄຳຜາຍ ສີສະຫວັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ແອນເດຣ ເຊີບຣູກ, ອັກຄະລັດຖະທູດ, ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການ ຊີ້ນຳ ກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ. ຈຸດປະສົງຂອງ ກອງປະຊຸມ ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ຈັກ ຄຸ້ນເຄີຍກັບ ຫຼັກສູດປະຖົມສຶກສາໃໝ່  ພ້ອມກັບການປັບປຸງ/ປ່ຽນແປງ ອັນສຳຄັນຕ່າງໆ, ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກົມຕ່າງໆ ພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮັບຊາບ ພ້ອມກັບການກຳນົດເອົາໄລຍະເວລາ ໃນປະຕິບັດຫຼັກສູດໃໝ່ ແລະ ແຜນການຝຶກອົບຮົມຄູ ປະຈຳການ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລື ແລະ ໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 35 ທ່ານ ແລະ ແຕ່ລະທ່ານໄດ້ ປະກອບຄໍາຄິດ ຄໍາເຫັນ ຕໍ່ຍຸດທະສາດການຝຶກອົບຮົມ ຄູປະຈຳການ ແລະ ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ ທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີ.

ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມໃໝ່ ຈະໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ເປັນແຕ່ລະຂັ້ນ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຈາກຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ຈະເລີ່ມນໍາໃຊ້ໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2019. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ, ດັ່ງນັ້ນ ທຸກໆໂຮງຮຽນປະຖົມ ໃນທຸກໆເມືອງ ຂອງ ທຸກໆແຂວງ ໃນ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບບັນດາອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ທີ່ໄດ້ປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ ຮັບປຶ້ມແບບຮຽນ (ມີນັກຮຽນຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 800,000ຄົນ). ປຶ້ມແບບຮຽນໃໝ່ນີ້ຈະມີຮູບສີ ແລະ ເຄື່ອງປະຈັກຕາ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໜ້າສົນໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດຈື່ຈຳໄດ້ດົນ. ນາຍຄູແຕ່ລະຄົນ ກໍຈະໄດ້ຮັບປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ໃນທຸກວິຊາທີ່ຕົນສອນ (ມີຄູຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 35,000ຄົນ). ສຳລັບປຶ້ມຄູ່ມືຄູສະບັບ ໃໝ່ນີ້ ປະກອບມີຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ວິທີສອນບົດຮຽນ ແຕ່ລະບົດ ພ້ອມກັບຄຳແນະນຳ ໃນການນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າໃນບົດຮຽນ, ການສ້າງກິດຈະກຳເພີ່ມ, ການຮຽນການສອນໃນຫ້ອງຄວບ ຫຼື ການສອນນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ ທີ່ມີຄວາມລະອຽດກວ່າເກົ່າ. ນອກນັ້ນ, ບັນດາໂຮງຮຽນປະຖົມ ຈະໄດ້ຮັບຊຸດອຸປະກອນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນທາງດ້ານການສຶກສາ ເຊັ່ນ: ປຶ້ມເລື່ອງ, ປຶ້ມອ່ານສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ຫຼື ບັດຄໍາສັບ (flash cards) ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃນການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດທີ່ປັບປຸງໃໝ່. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ເໜີແນະ ຈາກຄູອາຈານໃນໂຮງຮຽນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການທົດລອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ວິຊາທີ່ສອນໃນຊັ້ນປະຖົມປະກອບມີ 9 ວິຊາ ເຊັ່ນ: ພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ແຕ່ກ່ອນເອີ້ນວ່າ “ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ”), ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ສິລະປະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ດົນຕີ, ພະລະສຶກສາ, ສ່ວນວິຊາພາສາອັງກິດ ຈະເລີ່ມສອນແຕ່ຊັ້ນ ປ.3 ຂຶ້ນໄປ ແລະ ວິຊາ ສັງຄົມສຶກສາ ແມ່ນຈະເລີ່ມສອນແຕ່ຊັ້ນ ປ.4 ຂຶ້ນໄປ. ຫຼັກສູດໃໝ່ນີ້ຈະໄດ້ຈັດລຽງເປັນຫົວຂໍ້. ເຫດຜົນຂອງການຈັດ ເປັນຫົວຂໍ້ນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງໂອກາດເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງ ບົດຮຽນ ມີຄວາມກົມກຽວກັນ. ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຄູທີ່ ສອນຫ້ອງຄວບ ສາມາດວາງແຜນການສອນ ບົດຮຽນໄດ້ຫຼາຍ ຊັ້ນ ໃນເວລາດຽວກັນ.

ຄຸນລັກສະນະພິເສດອັນໜຶ່ງຂອງຫຼັກສູດໃໝ່ນີ້ ແມ່ນມີການປະ ຖົມນິເທດເປັນເວລາໜຶ່ງອາທິດ. ໃນອາທິດທຳອິດ, ນັກຮຽນ ທຸກຄົນຂອງຊັ້ນ ປ.1 ຈະປະຕິບັດກິດຈະກຳ ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບໂຮງຮຽນ ແລະ ສ້າງໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃນການປະຕິບັດກິດຈະວັດປະຈຳວັນ, ພຶດຕິກຳ ແລະ ທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນໂຮງຮຽນ. ການປະຖົມນິເທດນີ້ ຈະສ້າງປະສົບການທີ່ເປັນຕາໜ້າສົນໃຈ ແລະ ມ່ວນຊື່ນ, ເຊິ່ງຈະສ້າງຜົນສະທ້ອນໃນດ້ານບວກ ຕໍ່ກັບຜົນການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ.

ເພື່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ການພັດທະ ນາຫຼັກສູດໃໝ່ ແມ່ນນໍາໃຊ້ທິດສະດີການຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການສອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງທີ່ພົ້ນເດັ່ນອັນໜຶ່ງ ຢູ່ໃນຫຼັກສູດໃໝ່ນີ້ ກໍແມ່ນ ວິທີການສອນ. ຫຼັກສູດໃໝ່ນີ້ ສົ່ງເສີມການຮຽນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຜູ້ຮຽນ. ການຮຽນແບບນີ້, ນັກຮຽນຈະມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳ ໃນບົດຮຽນ ແລະ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້ານຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮຽນ. ສະນັ້ນ, ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນໂດຍການເຮັດກິດຈະກຳການຮຽນ ທີ່ມີ ຄວາມໝາຍ ແລະ ສະທ້ອນຄືນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາ ກຳລັງເຮັດຢູ່.ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຄູກໍຈະເປັນຄືກັບຜູ້ອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ ຫຼາຍກ່ວາທີ່ຈະເປັນຜູ້ສົ່ງຂໍ້ມູນພຽງຝ່າຍດຽວ.

ທ່ານ ຮສ. ປອ. ຄໍາຜາຍ ສີສະຫວັນ ກ່າວວ່າ, “ມື້ນີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ກັບຫຼັກສູດຂອງ ຊັ້ນປະຖົມ ສຶກສາໃໝ່, ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນ ມີຄວາມກົມກຽວກັນ. ແນ່ນອນທີ່ສຸດ, ເມື່ອເຮົາສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນໃໝ່ ເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ຄູຜູ້ທີ່ມີບົດບາດ ສຳຄັນ ໃນການປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນພື້ນຖານ ໄດ້ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ກັບເນື້ອໃນ ແລະ ວິທີການສິດສອນໃນຫຼັກສູດນັ້ນ”.

ທ່ານ ແອນເດຣ ເຊີບຣູກ, ກ່າວວ່າ “ຂັ້ນຕອນ ທຳອິດຂອງການພັດທະນາຫຼັກສູດ ແມ່ນເພື່ອ ປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ຂັ້ນຕອນທີສອງ, ການພັດທະນາ ຄຸນນະພາບຂອງຄູ, ການຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຄູ ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຄູ ມີຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດຫຼັກສູດໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ. ທ່ານແອນເດຣ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ, “ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ຫຼັກສູດໃໝ່ນີ້”.

ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄູ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຄູ ມີຄວາມສາມາດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດໃໝ່ນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ. ຫຼັກສູດ ດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳໃຊ້ໂດຍຄູຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ຢ່າງມີຫົວຄິດ ປະດິດສ້າງ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍຂອງຫຼັກສູດ. ການ ພັດທະນາເອກະສານຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ຄູປະຈຳການ ແມ່ນອີງຕາມ ເນື້ອໃນ ແລະ ວິທີການການສອນຂອງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມ ທີ່ໄດ້ປັບປຸງໃໝ່. ເອກະສານດັ່ງກ່າວ ຈະກວມເອົາສື່ ການຮຽນການສອນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ກິດຈະກຳຝຶກອົບຮົມ ໃນກຸ່ມນ້ອຍ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງຄວບ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ ຂອງໂຮງຮຽນ.

ວຽກງານການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດໃໝ່ ເປັນໜ້າວຽກທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ເຊິ່ງຕ້ອງ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ / ສະໜັບສະໜູນ ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຊັ່ນ: ຈາກຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ຕະຫຼອດຮອດ ຂັ້ນໂຮງຮຽນ. ຫຼັກສູດ ຊັ້ນປະຖົມແຫ່ງຊາດສະບັບໃໝ່ນີ້ ມີອຸປະກອນ ການຮຽນ ການສອນຄົບຊຸດ ຈະປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຜົນການຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍ ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ. ພ້ອມດຽວ ກັນນັ້ນ, ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ທີ່ມີອາຍຸໃນເກນເຂົ້າຮຽນ ໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂອງ ສປປ ລາວ ສາມາດອ່ານອອກ, ຂຽນໄດ້ ແລະ ຄິດໄລ່ເລກເປັນ ພ້ອມກັບມີທັກສະຊີວິດອື່ນໆດີຂຶ້ນ.