Menu

"ມັນເປັນສິ່ງວິເສດ ເມື່ອທ່ານຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການຂອງຜູ້ອື່ນ ເພື່ອມາແກ້ໄຂໃນສິ່ງທີ່ຕົວເອງເຫັນວ່າມັນເປັນ ຊ່ອງວ່າງຈະເປັນອັນດີທີ່ສຸດ ແລະອັນສໍາຄັນ ເຮົາເປັນແມ່ຍິງ ເຖິງວ່າເພິ່ນສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍກໍ່ຕາມ ການໃຫ້ຄວາມນັບຖືເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເປັນອັນສໍາຄັນ ບໍ່ວ່າຍິງ-ຊາຍ, ບໍ່ວ່າຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ຫຼືວ່າແນວໃດກໍ່ຕາມ"

Mme Varadune Amarathithada, Deputy Director General of Teacher Education Department – Ministry of Education and Sports


ກ່ອນໜ້າ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຄືວັນທີ (8 ມິນາ), ແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ຖືໂອກາດສໍາພາດກັບບັນດາແມ່ຍິງທີ່ເປັນການນໍາຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາທ່ານໃນວັນດັ່ງກ່າວ. ບົດສໍາພາດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດອອກອາກາດຜ່ານທາງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ. ກົດໃສ່ວິດີໂອດ້ານຂ້າງ ເພື່ອຟັງບົດສໍາພາດຂອງ ທ່ານນາງ ວາລະດຸນ ອາມາລະທິທາດາ, ຮອງຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.