Menu

ແຜນງານບີຄວາ ເປັນແຜນງານທີ່ຂ້ອນຂ້າງມີ ເອກະລັກ, ເນື່ອງຈາກເປັນແຜນງານລິເລີ່ມ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານການສຶກສາ ທີ່ສອດ ຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ປີ 2016-20 ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ).

IMG_7358

ແຜນງານນີ້ໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳທິດທາງນະໂຍບາຍ ຈາກພະນັກ ງານອາວຸໂສ ຈາກ ສສກ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ຂອງອົດສະຕຣາລີ (DFAT), ແລະ ຕາງໜ້າ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໂດຍຜ່ານ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ ແຜນງານ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທາງດ້ານເຕັກນິກ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍພະນັກງານອາວຸໂສ ຂອງ ສສກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍໄດ້ ຮັບຄຳແນະນຳ ແລະ ການຊີ້ນຳ ຈາກທີ່ປຶກສາລາວ ແລະ ສາກົນ ທີ່ເຮັດວຽກກັບພະນັກງານກະຊວງໂດຍກົງ.

ທີມງານຂອງແຜນງານບີຄວາ ປະກອບມີ ສສກ, DFAT, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍໍ່ ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ຊ່ຽວຊານລາວ ແລະ ຊ່ຽວຊານສາກົນ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນ ອັນໜຶ່ງ ອັນດຽວກັນ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານບີຄວາແມ່ນຂຶ້ນກັບທັກສະ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ວຽກງານຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບແຜນງານບີຄວາ.

ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການປະສານງານ ແມ່ນມີ ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາກິດຈະກຳ ທາງດ້ານການສຶກສາຕ່າງໆປະສົບຜົນສຳເລັດ, ໃນປະຈຸບັນນີ້ ແຜນງານບີຄວາ ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດໃນການຄຸ້ມ ຄອງກິດຈະກຳຕ່າງໆ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ການຮ່າງ ແລະ ການທົດລອງນຳໃຊ້ຫຼັກສູດການຮຽນ ການສອນຂັ້ນ ປ.1 ລວມທັງການຮ່ວມມືກັບ ອົງການໄຈກ້າ (JICA) ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ ທີ່ເຮັດວຽກກັບ ສສກ.
  • ການປັບປຸງໂຮງຮຽນ ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 300 ໂຮງຮຽນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງຮຽນເໝາະສົມແກ່ການ ຮຽນການສອນທີ່ໃຫ້ນັກຮຽນມີການຄົ້ນຄິດ ແລະ ໂຕ້ຕອບ ເພື່ອການຮຽນຮູ້.
  • ການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ຄູສອນ ແລະ ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການອ່ານ ແລະ ເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ.

  • ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳການຮຽນພາສາລາວ ໃນ ເຂດຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດໃຫ້ ພວກເຂົາ ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
  • ການປະເມີນທັກສະພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ ຂັ້ນພື້ນ ຖານສຳລັບນັກຮຽນ ຂັ້ນ ປ.3 ແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂດຍຜ່ານເຄືອຄ່າຍ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ.

ໃນນາມຕົວແທນຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນງານ ບີຄວາ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຂອບໃຈ ທີມງານຂອງແຜນງານບີຄວາ ທຸກທ່ານ ທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານ ໃນການ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ ໃນທົ່ວ ສປປ ລາວ.

ປີເຕີ ດີຄອນ

ຫົວໜ້າແຜນງານບີຄວາ