Menu

ຕາງໜ້າໃຫ້ທີມງານສຶກສາ ຈາກສະຖານ ທູດອົດສະຕຣາລີ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຂອບໃຈ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງແຜນງານບີຄວາທຸກໆ ພາກສ່ວນ ທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີ ໃນໄລຍະສອງປີທີ່ຜ່ານມາ.

AE

ທາງສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ຫາກໍ່ສໍາເລັດການທົບທວນໄລ ຍະກາງ ຂອງແຜນງານບີຄວາ ເພື່ອປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຖອດ ຖອນບົດຮຽນ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນ ໄລຍະສອງປີທີ່ຜ່ານມາ. ຜົນການທົບທວນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ເນັ້ນ ໃຫ້ເຫັນເຖິງວຽກງານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວທາງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການ ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງແຜນງານສືບຕໍ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ນັກຮຽນທີ່ ດ້ອຍໂອກາດດ້ານການສຶກສາໃນອານາຄົດ.

ຫຼັງຈາກສາມປີທີ່ໄດ້ມາປະຈຳການຢູ່ປະເທດລາວ ເຊິ່ງເຕັັມ ໄປດ້ວຍປະສົບການດີໆ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ກັບໄປຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ ຢູ່ລັດແຄນເບີຣາ, ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໃນໄວໆນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນງານບີຄວາ ແລະ ໄດ້ມີໂອກາດຮ່ວມເຮັດວຽກກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ທີ່ມີຄວາມ ຕັ້ງໃຈໃນການປັບປຸງຂະແໜງສຶກສາ. ຂ້າພະເຈົ້າໂຊກດີທີ່ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທີມງານທີ່ເກັ່ງ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກແນະນໍາໃຫ້ ພວກທ່ານຮູ້ຈັກ ຄື:

ບຸນມີ ຮັກວຽກໃນຂະແໜງພັດທະນາຊຸມຊົນ. ບຸນມີ ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ແລະ ຍັງຮັບຜິດຊອບວຽກກອງທຶນ ເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າສິ່ງໃໝ່ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວຽກກຸ່ມ ຄູ່ຮ່ວມ ພັດທະນາອົງການສາກົນ ທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານຂອງ ແຜນງານບີຄວາ. ບຸນມີ ຍັງເປັນຜູ້ປະສານງານ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄົນພິການ ໃນພະແນກຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ຂອງສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີອີກດ້ວຍ.

ດາວອນ ຮຽນຈົບປະລິນຍາໂທດ້ານການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນສຳຄັນ ຂອງທີມ ຫຼັງຈາກເລີ່ມເຂົ້າເຮັດວຽກໃນເດືອນທັນວາທີ່ ຜ່ານມາ. ດາວອນ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາຫຼັກສູດປະຖົມສຶກສາ, ການປະສານງານໃນຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ບົດບາດຂອງອົດສະຕຣາລີ ໃນຖານະຄູ່ຮ່ວມປະສານງານສຳ ລັບໂຄງການກອງທຶນຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາ ໄລຍະ II ໃນ ສປປ ລາວ.

ພອນທິດາ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຄູ ເຊິ່ງ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງແຜນງານບີຄວາ.   ພອນທິດາ ຮຽນຈົບປະລິນຍາໂທດ້ານການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ຈາກປະ ເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຮັກການພົວພັນກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ດ້ານການສຶກສາ.

ສຸນິສາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກຮັກໃນວຽກການພັດທະນາການສຶກສາໃນ ເຂດຊົນນະບົດ ໃນໄລຍະທີ່ລາວຮຽນປະລິນຍາໂທດ້ານການ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາຢູ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີ. ສຸນິສາ ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຂີດຄວາມ ສາມາດ, ກອງທຶນສະໜັບສະໜູນຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ ແລະ ການຕິດ ຕາມປະເມີນຜົນໂດຍລວມຂອງແຜນງານບີຄວາ.

ໄກ່ຄູນ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການປົກຄອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດພາຍໃຕ້ ແຜນງານບີຄວາ. ນອກນັ້ນ, ໄກ່ຄູນ ຍັງຮັບຜິດຊອບ ໂຄງການນ້ຳ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸຂາພິບານ ແລະ ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ຮ່ວມກັບອົງການອາຫານໂລກ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ.

ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ແຜນງານບີຄວາຈະສາມາດສ້າງການ ປ່ຽນແປງທີ່ແທ້ຈິງໃນການປັບປຸງຜົນການຮຽນຢູ່ໃນລາວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນກັບໂອກາດທີ່ກໍາລັງຈະມາຮອດ ໃນ ອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ານຈົ່ງມີຄວາມສຸກ, ມີສຸຂະ ພາບແຂງແຮງ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ.

ເຄລັມເມັນຊີ ອໍລີຟັນທ໌

ເລຂາເອກ (2014-2017)