Menu

ແຜນງານບີຄວາ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຄູ ທີ່ຫາກໍ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນໍ້າທາ ກ່ຽວກັບວຽກງານນໍ້າສະອາດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ (WASH) ແລະ ການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ສາມາດປ້ອງກັນຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ທີ່ອາດຈະເກີດກັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ.

WASH_BQ1.2

WASH_BQ2

ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ທີ່ສົ່ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ ນັກຮຽນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄູສອນ ຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການເບິ່ງແຍງຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ຂອງນັກຮຽນ ທີ່ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຕື່ມອີກ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ການຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຮູ້ສຶກວ່າສະອາດ ແລະ ສະບາຍໃຈຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ ຈະຊ່ວຍສົ່ງ​ເສີມການຮຽນຮູ້ຂອງ ພວກເຂົາ ແລະ ປ້ອງກັນພວກເຂົາ​ຈາກ​ການຂາດ​ໂຮງຮຽນ​ເນື່ອງ​ຈາກເຈັບ​ປ່ວຍ. ດັ່ງ​ນັ້ນ, ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມ ຈຶ່ງຄວນ​ມີຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການເບິ່ງແຍງດ້ານສຸກຂະອະນາໄມ ແລະ ການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາ ຈະໄປເຮັດວຽກກັບເດັກນ້ອຍ.

ໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມານີ້, ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມ ສຳມະນາ ເປັນ​ເວ​ລາ 4 ວັນ ຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງນໍ້າທາ ເພື່ອເປັນການແນະນຳ ກ່ຽວກັບວຽກງານ WASH ແລະ ຄວາມຮູ້​ຕົວ​ຈິງ ກ່ຽວກັບ ການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຄູຂອງແຜນງານບີຄວາ ທີ່ຫາກໍ່ຈົບໃໝ່ ຈຳນວນ 62 ຄົນ.

​ຈຸດ​ພິ​ເສດ​ຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການ​ສົນ​ທະ​ນາເປັນ​ກຸ່ມ ​ຂອງນັກຮຽນຄູທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ຕິ​ພາບ, ຊຶ່ງນັກ​ຮຽນ​ຄູ ໄດ້ມີໂອກາດສ່ອງແສງທົບທວນຄືນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເລື່ອງນໍ້າສະອາດ ແລະ ຄຸນນະພາບດ້ານສຸກຂະອະນາໄມ ໃນຊຸມຊົນຂອງຕົນ ແລະ ຍັງປຶກສາຫາລືກັນ ເພື່ອຊອກວິ​ທີທາງແກ້ໄຂປັບປຸງນຳອີກ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຂົາ ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການ​ຊອກ​ຫາຄວາມ​ສ່ຽງ ແລະ ກ​ານແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄພອັນຕະລາຍ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນນຳອີກ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ພວກເຂົາໄດ້ສັງເກດວ່າ ​​ຈະ​ເກີດອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຫຍັງ​ຂື້ນແດ່ ຖ້າວ່າ​ນັກ​ຮຽນ​ແລ່ນ​ຢູ່​ເດີ່ນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ໄວ​ເກີນ​ໄປ​, ຫຼື ຈະ​​ມີຄວາມ​ສ່ຽງ​ຫຍັງ​ແດ່ ເມື່ອມີວັດຖຸແຫຼມຄົມ ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ.

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊຸມຊົນ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງ ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ​​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ ຈະ​ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍເພີ່ມເຕີມ ໂດຍຈະ ເຊີນເອົານັກຮຽນ, ຄູສອນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງໃນບ້ານຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນແຂວງເປົ້າໝາຍ ຂອງ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ​ມາເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຊ່ວງເດືອນກັນຍາ ຫາ ເດືອນທັນວາ 2018 ນີ້.

ແຜນງານບີຄວາ ​ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ດ້ານການສຶກສາ ໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສາມາດອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ຄິ​ດ​ໄລ່​ໄດ້ ແລະ ມີທັກສະຊີວິດທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆ.