Menu

ແຜນງານການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ແລະຂະຫຍາຍ ໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການ ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ

ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກດ້ອຍໂອກາດດ້ານ ການສຶກສາໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ມີທັກສະການຄໍານວນຕົວເລກ ແລະມີທັກສະ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບີຄວາ.
WLD2018-05

ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ຢູ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າໃນໂຄງການທົດລອງຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່

Future primary teachers in the library at the Training Teacher College

ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນອະນາຄົດ ທີ່ຫໍສະມຸດຂອງວິທະຍາໄລຄູ

002National primary curriculum2

ນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

220516 MT Training TV and newspapers covering the launch of the G4 training (2)
ເດືອນພຶດສະພາ 2022

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ເປີດການຝຶກອົບຮົມຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.4 ຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນການຝຶກອົບຮົມແບບປະສົມປະສານລະຫວ່າງຮູບແບບທາງໄກ ແລະ ແບບເຊິ່ງໜ້າ ເປັນເວລາ 6 ວັນ.

ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງແມ່ນເປັນການຝຶກອົບຮົມຂັ້ນຕົ້ນຂອງຂະບວນການຝຶກອົບຮົມຄູສອນຂັ້ນ ປ.4 ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ ລວມກັນປະມານ 9,000 ຄົນ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ພວກເຂົາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ທົ່ວປະເທດໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Ms. Sysai Panyachack, Pedagogical Advisor from Samuay District
ເດືອນພຶດສະພາ 2022

ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ – ເລື່ອງລາວຂອງຄວາມສຳເລັດຈາກເມືອງ ສະໝ້ວຍ, ແຂວງ ສາລະວັນ

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫຼັກໃນທຸກໆຂັ້ນ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດ ແລະ ໂອກາດຂອງແມ່ຍິງໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງແຜນງານ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Certicate handover ceremony at the school (3)
ເດືອນພຶດສະພາ 2022

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮັບຮູ້ເຖິງການສະໜັບສະໜູນຂອງນັກຮຽນຈາກໂຮງຮຽນນານາຊາດວຽງຈັນທີ່ອາສາສະໝັກຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຜະລິດສື່ອຸປະກອນຟາຍສຽງ ສຳລັບຫຼັກສູດພາສາອັງກິດແຫ່ງຊາດ ຂັ້ນ ປ.4 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

ສື່ອຸປະກອນຟາຍສຽງມີທັງໝົດ 100 ກວ່າແບບໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນ ຂັ້ນປ.4 ໄດ້ຮຽນພາສາອັງກິດຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສຳຜັດກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສຳນຽງການເວົ້າໃນພາສາອັງກິດອີກດ້ວຍ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Blended Learning Pilot - Master Trainers doing a role play
ເດືອນມີນາ 2022

ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍອັນເນື່ອງມາຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພ້ອມທັງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຂະຫຍາຍການຮຽນຮູ້ແບບປະສົມປະສານໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ.

ຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານລິເລີ່ມນີ້ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາທັກສະຂອງຄູຝຶກ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການນຳໃຊ້ Zoom ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ພ້ອມທັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການແບບປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງທາງອອນລາຍ ແລະ ໜ້າຕໍ່ໜ້າ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ

ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ ຄຸ້ມຄອງໂດຍບໍລິສັດຄັອບຟີສາກົນ, ບໍລິສັດເທດທຣາເທັກ, ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ

ທີ່ຢູ່

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເລກທີ 1, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ອີເມວ

info@bequal-laos.org

ໂທລະສັບ

+856-30 5412422