Menu

ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ

ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ໂດຍສະເພາະເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ມີຜົນການຮຽນທີ່ດີຂຶ້ນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບີຄວາ.
WLD2018-05-1274x712

002National-primary-curriculum2-1200x712

Homepage-Future-primary-teachers-1274x712

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

Teacher confidently teaching English Phonics
ເດືອນພະຈິກ 2023

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອົງການ USAID.

ມາດຕະຖານການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ກຳນົດຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບລະດັບຄາດໝາຍກ່ຽວກັບການຝຶກຊ້ອມເພື່ອພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ວິທີການສອນຂອງຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນບັນລຸດຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານການຮຽນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Participants exploring the workplan for future activities
ເດືອນຕຸລາ 2023

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດທີ 2 ກ່ຽວກັບພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງໃນບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍ.

ວິທະຍາໄລຄູເປົ້າໝາຍ 3 ແຫ່ງ ແລະ 7 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປຶກສາຫາລືວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງໃນຂັ້ນໂຮງຮຽນ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Filming of the new teacher development video
ເດືອນກັນຍາ 2023

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍຄູສອນຊັ້ນປະຖົມເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການຮຽນການສອນພາສາອັງກິດ.

ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູຕອນໃໝ່ ໄດ້ອອກອາກາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເຊິ່ງໄດ້ນຳສະເໜີ 7 ວີທີແຕກຕ່າງກັນ ທີ່ຄູສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງທັກສະພາສາອັງກິດ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ