Menu

ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ

ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍໃນຫ້ອງຮຽນຊັ້ນປະຖົມຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມດ້ອຍໂອກາດ, ປັບປຸງຜົນການຮຽນຮູ້.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບີຄວາ.
WLD2018-05-1274x712

002National-primary-curriculum2-1200x712

Homepage-Future-primary-teachers-1274x712

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

Launch of the new primary curriculum
ເດືອນກັນຍາ 2022

ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນລົບລ້າງການກືກໜັງສືສາກົນ ແລະ ວຽກງານຂອງນັກພັດທະນາຫຼັກສູດວິຊາພາສາລາວ

ການປະຕິບັດຫຼັກສູດວິຊາພາສາລາວຂັ້ນ ປ. 4 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ທີ່ພັດທະນາໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ການຮຽນ-ການສອນນັບແຕ່ເດືອນກັນຍານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Representatives from Science Section of RIES practice an experiment on electricity
ເດືອນສິງຫາ 2022

ອົດສະຕຣາລີ ສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການຂຽນປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ສຳລັບຫຼັກສູດໃໝ່ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊັ້ນ ປ.5.

ຫຼັກສູດວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊັ້ນປະຖົມສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໄດ້ເໜັ້ນໃສ່ການຮຽນຮູ້ດ້ວຍການປະຕິບັດຕົວຈິງຜ່ານການທົດລອງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະ ໃນແວດລ້ອມຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Pic1.Teacher Phawady.Head of Radio Section and Ms. Khanchana.Deputy Head are recording their radio programs with the new sound recording system.
ເດືອນສິງຫາ 2022

ລັດຖະບານປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ, ໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບບັນທຶກສຽງທີ່ທັນສະໄໝໃໝ່ ຢູ່ໃນຫ້ອງສະຕູດິໂອສຽງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ລະບົບບັນທຶກສຽງໃໝ່ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກະຊວງສາມາດຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງລາຍການວິທະຍຸຂອງກະຊວງ ກໍ່ຄືການຜະລິດແຫຼ່ງສຽງເພື່ອການຮຽນ-ການສອນ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Ajan Viengkeo preparing the students for a group activity
ເດືອນກໍລະກົດ 2022

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ສົ່ງເສີມວຽກງານດ້ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຜ່ານທາງຟີມເອກະສານອັນ ໃໝ່ ພາຍໄຕ້ຫົວຂໍ້ “ຄູຕົວແບບ”.

ທີມງານນັກຂ່າວ ຈາກກະຊວງ ສສກ ໄດ້ເດີນທາງໄປແຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ອສຳພາດຄູສອນທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ອຸທິດຕົນສູງ ຈົນກາຍເປັນຄູຕົວແບບ ດ້ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ

ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ ຄຸ້ມຄອງໂດຍບໍລິສັດຄັອບຟີສາກົນ, ບໍລິສັດເທດທຣາເທັກ, ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ

ທີ່ຢູ່

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເລກທີ 1, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ອີເມວ

info@bequal-laos.org

ໂທລະສັບ

+856-30 5412422