Menu

ບົດສຳພາດ

 

ພະຈິກ 2020
ບົດສຳພາດຈາກສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່ຽວກັບແຜນງານສຳລັບທຶນການຝຶກອົບຮົມຄູ
 

ມີຖຸນາ 2020
ບົດສຳພາດຈາກສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 2
 

ສິງຫາ 2019
ລາຍການຂ່າວໂທລະພາບ ອອກອາກດຜ່ານທາງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຊ່ອງ 1 ກ່ຽວກັບລາຍການ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ແລະ ແຜນງານລາຍການຂ່າວໂທລະພາບສຶກສາໃໝ່
 

ເມສາ 2019
ວິດີໂອ ພາກ 2 ກ່ຽວກັບແຜນງານສຳລັບທຶນການຝຶກອົບຮົມຄູ

ມັງ​ກອນ, 2018
ວິດີໂອກ່ຽວກັບແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ພຶດສະພາ 2017
​ແຜນງານທຶນການສຶກສາສຳລັບນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າ ພາກ 1

ພະຈິກ 2021
​ບົດສຳພາດຂອງທ່ານເອກອັກຄະລາສະທູດ ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສຳເລັດຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

ບົດຂ່າວໂທລະພາບ

 

ມີຖຸນາ 2021
ບົດຂ່າວໂທລະພາບ ກ່ຽວກັບການສົ່ງຄືນປຶ້ມແບບຮຽນ
 

ກັນຍາ 2019
ບົດຂ່າວໂທລະພາບ ກ່ຽວກັບວິທີການຮັກສາປຶ້ມແບບຮຽນ
 

ສິງຫາ 2019
ບົດຂ່າວໂທລະພາບ
ກ່ຽວກັບການປະກາດນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່
 

ສິງຫາ 2019
ບົດຂ່າວວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງ
ກ່ຽວກັບແຜນການການແຈກຢາຍປຶ້ມແບບຮຽນ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃນທົ່ວໄປເທດ

ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ


ສິງຫາ 2021
ວິດີໂອ 17 ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3 ການສອນສຽງທັງໝົດ 21 ສຽງ

ມີຖຸນາ 2021
ວິດີໂອ 16 ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3 ການສອນສຽງ

ພຶດສະພາ 2021
ວິດີໂອ 15 ວິທີການຮຽນການສອນທີ່ເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ

ກໍລະກົດ 2021
ວິດີໂອ 14 – ວິຊາພາສາລາວ ປ.2 ເຕັກນິກ 13ຂ – ຮຽນກ່ຽວກັບບົດເລື່ອງ ແລະ ປະເພດຂອງປະໂຫຍກ

ພຶດສະພາ 2021
ວິດີໂອ 13 ວິຊາພາສາລາວ ປ.2 ເຕັກນິກ 13 ກ – ການສະຫຼບຫຍໍ້ ຫຼື ໂຄງສ້າຂອງບົດເລື່ອງ

ຕຸລາ 2020
ວິດີໂອ 12 ພາກ ກ – ວິີການສັງເກດ ເພື່ອປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ

ຕຸລາ 2020
ວິດີໂອ 12 ພາກ ຂ – ການປະເມີນຜົນການຮຽນໂດຍການຕັ້ງຄຳຖາມ

ຕຸລາ 2020
ວິດີໂອ 12 ພາກ ຄ – ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນລະຫວ່າງ ການປະເມີນ ແລະ ພາຍຫຼັງການປະເມີນ

ມີນາ 2020
ວິດີໂອ 11 ວີດີໂອການສັງເກດການສອນ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ

ກຸມພາ 2020
ວິດີໂອ 10 ເຕັກນິກການສອນທີ 15 ສຳລັບການຮຽນການສອນພາສາລາວຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1

ກຸມພາ 2020
ວິດີໂອ 9 ເຕັກນິກການສອນທີ 8 ແລະ 9 ສຳລັບການຮຽນການສອນພາສາລາວຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1

ກຸມພາ 2020
ວິດີໂອ 8 ເຕັກນິກການສອນທີ 6 ແລະ 7 ສຳລັບການຮຽນການສອນພາສາລາວຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1

ກຸມພາ 2020
ວິດີໂອ 7 ເຕັກນິກການສອນທີ 4 ແລະ 5 ສຳລັບການຮຽນການສອນພາສາລາວຊັ້ນປະຖົທສຶກສາປີທີ 1

ກຸມພາ 2020
ວິດີໂອ 6 ການນຳໃຊ້ປຶ້ມອ່ານເສີມເພ່ືອຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອການອ່ານດ້ວຍຕົນເອງ

ກຸມພາ 2020
ວິດີໂອ 5 ການນຳໃຊ້ປຶ້ມອ່ານເສີມເພ່ືອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ນັກຮຽນສູ່ການອ່ານດ້ວຍ

ທັນວາ 2019
ວິດີໂອ 4 ເຕັກນິິກການສອນທີ 10-12 ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1

ທັນວາ 2019
ວິດີໂອ 3 ເຕັກນິິກການສອນທີ 1-3 ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1

ສິງຫາ 2019
ວິດີໂອ 2 ການນໍາໃຊ້ເກນການປະເມີນ

ມີຖຸນາ 2019
ວິດີໂອ 1 ການຈັດການຮຽນການສອນຢູ່ນອກຫ້ອງຮຽນ

ລາຍການຄູຕົວແບບ

ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ


ພຶດສະພາ 2020
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 15 – ວັນພິເສດຂອງເດັກນ້ອຍຂັ້ນ ປ.1

ເມສາ 2020
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 14 – ເບີ່ງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້

ເມສາ 2020
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 13 – ວັນກິລາ

ມີນາ 2020
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 12 – ມານັບເລກນຳກັນ

ມີນາ 2020
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 11 – ຮຽນຮູ້ກັບການອ່ານ

ມີນາ 2020
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 10 – ໂມງຫຼີ້ນ

ກຸມພາ 2020
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 9 – ຮຽນຮູ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ທັນວາ 2019
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 8 – ກະຕູນດິນປັ້ນ

ພະຈິກ 2019
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 7 – ມາຮຽນອ່ານນຳກັນເທະ

ຕຸລາ 2019
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 6 – ມື້ອະນາໄມໂຮງຮຽນ

 


ຕຸລາ 2019
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 5 – ມ່ວນຊື່ນກັບເລື່ອງເລົ່າ (ທາງໄປໂຮງຮຽນ)

ຕຸລາ 2019
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 4 – ມ່ວນຊື່ນກັບເລື່ອງເລົ່າ (ຄູສອນຂອງຂ້ອຍ)

ກັນຍາ 2019
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 3 – ການແບ່ງປັນ ແລະ ການໃສ່ໃຈ

ສິງຫາ 2019
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 2 – ມື້ເຂົ້າຮຽນໃໝ່ຂອງເດັກນ້ອຍ ປ.1

ສິງຫາ 2019
ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທີ 1 – ກຽມພ້ອມສຳລັບເປີດຮຽນໃໝ່

ກໍລະກົດ 2019
​ຕົວຢ່າງການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ
 

ມີຖຸນາ 2018
​ຕົວຢ່າງໂຄງການທົດການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ