Menu

ກັນຍາ, 2019
ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນ 3 – ແບ່ງປັນ ແລະ ໃສ່ໃຈ

ສິງຫາ, 2019
ມາຟັງສະປອດໂຄສະນາທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງຂອງບ້ານ ສະປອດໂຄສະນາກ່ຽວກັບປຶ້ມແບບຮຽນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ທີ່ສົ່ງມອບເຖິງເມືອງຕ່າງໆແລ້ວ

ສິງຫາ, 2019
ລາຍງານຂ່າວທີ່ອອກອາກາດທາງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວຊ່ອງ 1 ຂ່າວສັ້ນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ, ລາຍການໂທລະພາບເພື່ອການສຶກສາ

ສິງຫາ, 2019
ສະປອດໂຄສະນາທາງໂທລະພາບ ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ສິງຫາ, 2019
ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນ 2 – ມື້ເຂົ້າຮຽນໃໝ່ຂອງເດັກນ້ອຍຂັ້ນ ປ.1

ສິງຫາ, 2019
ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນ 1 – ການກຽມພ້ອມໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນ

ກໍລະກົດ, 2019
ຕົວຢ່າງ ລາຍການໂທລະພາບເພື່ອການສຶກສາ ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ
 

ເດືອນມິຖຸນາ, 2018
ລາຍການ “ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ”

ເດືອນມັງກອນ, 2018
ວິດີໂອ ກ່ຽວກັບ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງແຜນງານບີຄວາ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ເຂົ້າຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ

ເດືອນພຶດສະພາ, 2017
ການຖ່າຍທໍາວີດີໂອ ກ່ຽວກັບວຽກງານສ້າງຄູຊົນເຜົ່າ ພາກທີ່ 1