Menu

ກຸມພາ 2020
ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນ 9 – ຮຽນຮູ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອກັນ

ທັນວາ 2019
ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນ 8 – ການຂາດໂຮງຮຽນພະຈິກ 2019
ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນ 7 – ມາຮຽນອ່ານກັນເທາະ

ຕຸລາ, 2019
ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນ 6 – ມື້ອະນາໄມໂຮງຮຽນ

ຕຸລາ, 2019
ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນ 5 – ທາງໄປໂຮງຮຽນ

ຕຸລາ, 2019
ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນ 4 – ຄູສອນຂອງຂ້ອຍ

ກັນຍາ, 2019
ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນ 3 – ແບ່ງປັນ ແລະ ໃສ່ໃຈ
 

ສິງຫາ, 2019
ມາຟັງສະປອດໂຄສະນາທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງຂອງບ້ານ
ສະປອດໂຄສະນາກ່ຽວກັບປຶ້ມແບບຮຽນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ທີ່ສົ່ງມອບເຖິງເມືອງຕ່າງໆແລ້ວ
 

ສິງຫາ, 2019
ລາຍງານຂ່າວທີ່ອອກອາກາດທາງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວຊ່ອງ 1
ຂ່າວສັ້ນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ, ລາຍການໂທລະພາບເພື່ອການສຶກສາ
 

ສິງຫາ, 2019
ສະປອດໂຄສະນາທາງໂທລະພາບ
ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ສິງຫາ, 2019
ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນ 2 – ມື້ເຂົ້າຮຽນໃໝ່ຂອງເດັກນ້ອຍຂັ້ນ ປ.1

ສິງຫາ, 2019
ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນ 1 – ກຽມພ້ອມສຳລັບວັນເປີດຮຽນໃໝ່

ກໍລະກົດ, 2019
ຕົວຢ່າງລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ
 

ເມສາ, 2019
ວິດີໂອຄູຊົນເຜົ່າທີ່ຮັບທຶນຈາກແຜນງານບີຄວາ ພາກ 2
 

ມິຖຸນາ, 2018
ຕົວຢ່າງໂຄງການທົດລອງລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ

ມັງກອນ, 2018
Video on BEQUAL initiative to support school access

ພຶດສະພາ, 2017
ວິດີໂອນັກສຶກສາຄູຊົນເຜົ່າທີ່ຮັບທຶນຈາກແຜນງານບີຄວາ ພາກ 1