Menu

ຜົນຂອງການປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມແມ່ນຈະຖືກນຳໄປປັບປຸງຮ່າງສະບັບສຸດທ້າຍຂອງປຶ້ມແບບຮຽນຂັ້ນ ປ.3 ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນກັນຍາ 2021

2020 06 G3 teacher consultations1

2020 06 G3 teacher consultations2

2020 06 G3 teacher consultations3

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2015, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ກສຊ) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົສຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ທົບທວນຄືນເພື່ອປັບປຸງຫຼັກສູດຂັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດຽວກັນກັບສື່ອຸປະກອນປະກອບການຮຽນການສອນສຳລັບຄູ ແລະ ນັກຮຽນ. ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາໃນຂັ້ນປະຖົມໄດ້ເປັນຢ່າງດີໂດຍອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ. ໃນປຶ້ມຄູມືຄູ່ແມ່ນໄດ້ລວມເອົາເຄື່ອງມືຕ່າງໆທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກເພື່ອເອົາມາໃຊ້ປະເມີນຜົນການຮຽນຊຶ່ງອອກແບບມາເພື່ອເພີ່ມທັກສະການຄົ້ນຄິດຢ່າງມີເຫດມີຜົນ, ການຮຽນຮູ້ຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໝູ່ພາຍໃນຫ້ອງ. ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ແມ່ນປະສົມປະສານເນື້ອໃນ ແລະ ການຝຶກຝົນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ, ການສານສາຍສຳພັນ ແລະ ການເທົ່າທຽມຂອງທຸກໆຄົນເຂົ້າມານຳ.

ການເປີດຕົວຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາທຸກແຫ່ງແມ່ນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນມາແຕ່ເດືອນກັນຍາ ປີ 2019 ສຳລັບຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ມີການນຳໃຊ້ຂັ້ນ ປ.2 ໃນປີຖັດມາ. ສຳລັບອຸປະກອນຂັ້ນ ປ.2 ແມ່ນໄດ້ທຳການຈັດສ່ົງໄປຫາໂຮງຮຽນຕ່າງສຳລັບສົກປີ 2020-2021 ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຂຽນຫຼັກສູດສຳລັບ ຂັ້ນ ປ.3 ໄປພ້ອມ.

ການສ້າງທັກສະການຮຽນຮູ້ໃນຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ປ.2 ນັ້ນ, ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມເພີ່ມຂຶ້ນທາງດ້ານການໃຊ້ຄວາມຄິດວິເຄາະໃນຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.3. ສຳລັບບົດຮຽນໃນວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນສອນໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຊັບພະຍາກອນ-ການຕັ້ງສົມມຸດຕິຖານຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃນເຂດຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ທຳການບັນທຶກ. ໃນວິຊາພາສາລາວ ແມ່ນເນັ້ນໜັກໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມເຂົ້າໃຈປະໂຫຍກຕ່າງໆ ລວມມີ ການຂຽນ ແລະ ການອ່ານປະໂຫຍກຕ່າງໆສອດແຊກເຂົ້ານຳ ແລະ ໃນຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.3 ນີ້ໄດ້ນຳເອົາວິຊາພາສາອັງກິດເຂົ້າມາສອນຕື່ມອີກດ້ວຍ.

ຂັ້ນຕອນການຂຽນຫຼັກສູດໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງທີມງານ ແລະ ຄູສອນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີເນື່ອງຈາກພວກເຂົາຈະເປັນຜູ້ທີ່ນຳເອົາບົດຮຽນໄປລົງສອນຕົວຈິງໃຫ້ຫ້ອງຮຽນ. ຈຸດປະສົງຂອງການປຶກສາຫາລືນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າບົດຮຽນ ແລະ ສື່ອຸປະກອນປະກອບການສອນແມ່ນສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ທັງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງເປັນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳເຫັນຕ່າງໆເພື່ອນຳມາປັບປຸງອີກດ້ວຍ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ(RIES) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂຶ້ນໃນວັນທີ 22-23 ມິຖຸນາ ຮ່ວມກັບຄູສອນຂັ້ນ ປ.3 ; ຄູສຶກສານິເທດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການສຶກສາຂັ້ນແຂວງເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດຮຽນໃນປຶ້ມແບບຮຽນຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້. ທີມຂຽນຫຼັກສູດໄດ້ອະທິບາຍລົງເລິກກ່ຽວກັບວິີທີການຕ່າງໆທີ່ຂຽນໄວ້ໃນຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກໆເພື່ອເນັ້ນໜັກໃສ່ເອົານັກຮຽນເປັນສູນກາງ ແລະ ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ຂຽນໄວ້ໃນປຶ້ມ. ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ມີກິດຈະກຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດໜ້າທີ່ເປັນນັກຮຽນ ແລະ ທີມຂຽນຫຼັກສູດເປັນຄູສອນເພື່ອສອນບົດຮຽນໃນປຶ້ມ. ຕົວຢ່າງ: ວິຊາພາລະສຶກສາ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ທົດລອງເຮັດທ່າຕ່າງໆທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຄູມືຄູ ຊຶ່ງທ່າຕ່າງເຫຼົ່ານັ້ນຈະເປັນພື້ນຖານໃນການພັດທະນາການເຄື່ອນໄຫວຍ່າງຄ່ອງຕົວໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງນັກຮຽນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຝຶກການໂດດໃນຂຶ້ນ-ລົງ. ສຳລັບວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນເນັ້ນໜັກໃສ່ຫຼັກການການເກີດສຽງຂຶ້ນ ແລະ ມີການສົມທຽບລະຫວ່າງສຽງຈາກເຄື່ອງດົນຕີ ແລະ ສຽງທີ່ເກີດຈາກສິ່ງປະດິດຈາກສິ່ງຮອບຕົວເຊັ່ນຈອກເຈ້ຍ ແລະ ສາຍຢາງ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຕ່າງໆອີງຕາມປະສົບການຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ໄດ້ສອນນັກຮຽນປະຖົມຂັ້ນ ປ.3 ຜ່ານມາແລ້ວ. ໂດຍລວມແລ້ວຄຳຄິດເຫັນທີ່ປະກອບເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມແມ່ນເປັນໄປໃນທິດທາງດ້ານບວກ, ພ້ອມທັງມີການຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດແຈ້ງຂຶ້ນກວ່າສະບັບກ່ອນ ຊ່ວຍໃຫ້ຄູເຂົ້າໃຈວິທີການສອນ ແລະ ການເຮັດປະເມີນນັກຮຽນໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຫຼາຍ. ວິທີການແນະນຳການຮຽນຊຶ່ງໄດ້ເພີ່ມບົດຝຶກຫັດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນປະກອບສ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນໃຈຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາຈື່ຈຳໄດ້ດີອີກດ້ວຍ. ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ແມ່ນເໜັ້ນໜັກໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ບົດຝຶກຫັດຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກລົງເລິກລາຍລະອຽດ ພ້ອມກັບຄຳສະເໜີຕ່າາງໆແມ່ນໄດ້ຮັບການບັນທຶກ ແລະ ປະຈຸບັນໄດ້ຮັບຂໍ້ສະຫຼຸບແລ້ວເພື່ອນຳເອົາໄປສະເໜີພາຍໃນທີມງານຜູ້ຂຽນຫຼັກສູດເພື່ອພິຈາລະນາ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບວິທີການນຳໃຊ້ປຶ້ມຄູມືຄູ່ ແລະ ການນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນສຳລັບທຸກໆວິຊາ.

ການພັດທະນາຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.3 , ການທວນຄືນ ແລະ ການອະນຸມັດແມ່ນຈະດຳເນີນການໄປຈົນຮອດທ້າຍເດືອນສິງຫາກ່ອນຈະມີການນຳສະເໜີໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການເພື່ອຂໍອະນຸມັດຫຼັກສູດປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ອຸປະກອນສື່ການຮຽນການສອນ (ໃນກອງປະຊຸມ CACIM) ໃນທ້າຍປີ 2020.