Menu

ໃນຂະນະມີການຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍປຶ້ມແບບຣຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູຂັ້ນປ.1, ນັກພັດທະນາຫຼັກສູດກໍໄດ້ສືບຕໍ່ວາງແຜນພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນອີກ 4 ຂັ້ນ. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາໂດຍສົມທົບກັບທີ່ປຶກສາວິຊາການຈາກແຜນງານ ບີຄວາໃນການທົບທວນຄືນເນື້ອໃນ, ທັກສະວິທະຍາສາດ, ວາງແຜນການຂຽນປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ “ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ” ໃຫ້ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເໝາະສົມກັບຜູ້ຮຽນ ສໍາລັບ ຂັ້ນ ປ. 2 - ປ.5.

Image 001

Image 002

Image 003

ການ​ວາງ​ແຜນ​ການ​ຂຽນ​ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແຕ່ ປ.1-5 ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນຫຼາຍ ​ເພາະ​ວ່າ ມັນ​ຊ່ວຍໃຫ້ນັກ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຫຼັກ​ສູດ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່​ຄວາມ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ທາງດ້ານເນື້ອໃນທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ວິ​ຊາ ແລະ ຂັ້ນ​ຮຽນ​ທີ່ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ. ເປົ້າ​ໝາຍ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ບົດຮຽນມີຄວາມສອດ​ຄ່ອງກັນ​ກັບສົກຮຽນເຊິ່ງຄູທີ່ສອນຫ້ອງດ່ຽວ ແລະ ຫ້ອງຄວບສາມາດສອນຫົວຂໍ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້. ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ພັດທະນາທັກສະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຢ່າງເປັນລະບົບ.

ໃນຊ່ວງດໍາເນີນກອງປະຊຸມ, ນັກ​ພັດ​ທະ​ນາຫຼັກ​ສູດ​ໄດ້​ພັດ​ທະ​ນາທັ​ກ​ສະການສອນ​ທາງວິ​ທະ​ຍາ​ສາດນັບ​ແຕ່ ຂັ້ນ ປ.2 ຈົນ​ເຖິງ ຂັ້ນ ປ.5. ດັ່ງ​ນັ້ນ, ນັກ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຫຼັກ​ສູດ ຈຶ່ງ​ວາງ​ແຜນພັດທະນາທັກ​ສະ​ ແລະ ຄວາມ​ຮູ້​ທາງວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ສອນ​ຮ່ວມ​ກັນ​ໄດ້, ທັກ​ສະ​ໃດ​ຄວນ​ສອນ​ກ່ອນ (ໃນຂັ້ນຮຽນຫ້ອງນ້ອຍ) ແລະ ທັກ​ສະ​ໃດ​ຄວນ​ສອນ​ນໍາ​ຫຼັງ

(ໃນ​ຂັ້ນ​ຮຽນ​​ຫ້ອງ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ). ທັກ​ສະ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້ ຈະເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຫຼາຍ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຄູ ໃນ​ການ​ສອນ​ບົດ​ຮຽນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດໂດຍສະເພາະແມ່ນຫ້ອງ​ຄວບໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບດີ​ຂຶ້ນ. ທັກ​ສະການສອນ​​ວິ​ຊາວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ຍັງ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ຫຼັກ​ສູດ​ວິ​ຊາ​ຄະ​ນິດ​ສາດ ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໃຫ້ທັງ​ສອງ​ຫຼັກ​ສູດສອດ​ຄ່ອງ​ກັນ ທັງເສີມ​ສ້າງ​ທັກ​ສະ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ດຽວ​ກັນ.

ນັກ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຫຼັກ​ສູດ​ຍັງ​ໄດ້​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລືກັນ​ປັບ​ປ່ຽນການສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ໃນຫຼັກສູດປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່  ແລະ ຜົນ​​ໄດ້​ຮັບ​ສຳ​ລັບ​ຫຼັກ​ສ​ູດວ​ິ​ຊາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມໃນແຕ່ລະຂັ້ນຮຽນ. ວິ​ທີ​ການ​ສອນ​ແບບ​ໃໝ່ ແມ່ນ​​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ຮຽນ​ທີ່​ເນັ້ນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ ແລະ ເນັ້ນການຮຽນທີ່ມີຄວາ​ມ​ໝາຍ​ຂອງ​ມັນ ສຳ​ລັບ​ທັກ​ສະ​ໃນ​ການ​ສອນ​ວິ​ຊາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດເຊັ່ນ​: ການ​ຈັດ​ໝວດ​ໝູ່, ການ​ຄາດ​ເດົາ ແລະ ການ​ທົດ​ລອງ. ນັກ​ຮຽນ​ຈະ​ໄດ້​ຮຽນ​ຜ່ານ​ການ​ທົດ​ລອງ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ສຳ​ພັດ​ຕົວ​ຈິງ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ຄ​ວາມ​ຮູ້​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຮັດກິດ​ຈະ​ກຳໃນ​ວິ​ຊາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ນັກພັດທະນາຫຼັກສູດມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ແລະ ມີ​ການ​ຖາມ​ຄຳ​ຖາມຢ່າງ​ກົງ​ໄປ​ກົງ​ມາ ທັງສ​ະ​ແດງ​ຄວມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຕ່າງໆ ເຊິ່ງ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ເປັນເອກະພາບກັນ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ທັກ​ສະ​ທາງດ້ານວິ​ຊາວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຊັບ​ຊ້ອນ ແຕ່ກໍ່​ຈຳ​ເປັນຕ້ອງ​ມີ, ຖ້າ​ປຽບ​ທຽບວິຊາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ລາວກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງ​ໆ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ.

ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ນີ້​ແມ່ນປຶ້ມຄູ່​ມື​ຄູ​ວິ​ຊາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວວດ​ລ້​ອມ ຈະ​ເນັ້ນ​ທັກ​ສະ​ທາງວິ​ທະ​ຍາສ​າດໃຫ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ແລະ ນັກ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ມີ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ທີ່​ຊັດ​ເຈນ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ເນື້ອ​ໃນ​ຫຼັກ​ສູດ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງໃນແຕ່ລະຂັ້ນຮຽນ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້​ຈະ​ຊ່ວຍ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຄູນ​ນະ​ພາບ​ການຮຽນການສອນ​ວິ​ຊາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງຮຽນທີ່ມີການສອນຫ້ອງຄວບຫຼາຍຫ້ອງ.