Menu

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກຳລັງພັດທະນາວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ.

abc

def

kom

ghl

ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖຸະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໂດຍຜ່ານ ແຜນງານບີຄວາ, ໄດ້ເລີ່ມທົບທວນຄືນ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມເພື່ອນຳໄປຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຄູຜູ້ທີ່ຈະເປັນຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນອານາຄົດໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການສອນໃນຫ້ອງຮຽນໂດຍນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ໃນນີ້, ທັງຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມ ແລະ ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ພັດທະນາໄປພ້ອມໆກັນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ວິທີການສອນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ການສອນໂດຍເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ, ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນການສອນແມ່ນໄດ້ເລີ່ມມາຕັ້ງແຕ່ ເດືອນ ກັນຍາ(9) ປີ 2019 ສຳລັບນັກສຶກສາຄູ ປີທີ 1 ໃນ 8 ວິທະນາໄລຄູໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ,ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ສຳລັບຂັ້ນ ປ.1 ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນການຮຽນການສອນໃນໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາທຸກແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດເຊັ່ນກັນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທີມຊ່ຽວຊານຂຽນຫຼັກສູດ ກໍໄດ້ເລີ່ມກະກຽມການຂຽນຫຼັກສູດສຳລັບປີຕໍ່ໄປອີກດ້ວຍ.
ໃນເດືອນກໍລະກົດ(7)ທີ່ຜ່ານມາ, ນັກຂຽນຫຼັກສູດວິຊາພາສາອັງກິດຈຳນວນ 6 ທ່ານ ແລະ ນັກຂຽນຫຼັກສູດວິຊາພາສາລາວຈຳນວນ 9 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 5 ວັນເພື່ອຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການຈາກຊ່ຽວຊານຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ສູນພັດທະນາຄູ, ໂດຍການຝຶກແບບຕົວຕໍ່ຕົວຜ່ານທາງອອນລາຍ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທາງດ້ານເນື້ອໃນຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມສຳລັບປີທີ 2 ໃນວິຊາພາສາລາວ ແລະ ວິຊາພາສາອັງກິດ, ຊຶ່ງທັງສອງວິຊານີ້ມີຄວາມທ້າທາຍເປັນພິເສດ ເນື່ອງຈາກມີຈຳນວນບົດຮຽນຫຼາຍທີ່ນັກຂຽນຫຼັກສູດຕ້ອງພັດທະນາຮວບຮວມເນື້ອໃນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເຕັກນິກວິທີການສອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການປະຊຸມວິຊາການໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ທີມນັກຂຽນຫຼັກສູດທັງສອງວິຊານີ້ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດນຳເອົາໄປພັດທະນາຫຼັກສູດໄດ້ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ.

ທີມນັກຂຽນຫຼັກສູດທັງສອງວິຊາໄດ້ພັດທະນາຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມໂດຍເນັ້ນໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນກັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່,ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ, ນັກຂຽນຫຼັກສູດຈະຕ້ອງບຸລະນະການວິທີການສອນພາສາແບບໃໝ່ຈາກຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາເຂົ້າໃນຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມນີ້ດ້ວຍ.
ໃນກອງປະຊຸມນີ້, ທີມນັກຂຽນຫຼັກສູດວິຊາພາສາລາວໄດ້ເຮັດວຽກໃນໂມດູນກ່ຽວກັບການຂຽນ ໂດຍສຸມໃສ່ຊອກຫາວິທີການສອນນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາທີ່ຈະຮຽນຮູ້ການຂຽນໄດ້ ແລະ ວິທີການສອນພວກເຂົາເຈົ້າໃນການຂຽນ. ການຈັດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ທີມນັກຂຽນຫຼັກສູດຈະໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີການສອນວິຊາພາສາລາວໃຫ້ແກ່ເດັກຊົນເຜົ່າ, ຊຶ່ງເປັນໂມດູນສຸດທ້າຍທີ່ທີມນັກຂຽນຈະຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຄິດວິເຄາະກ່ຽວກັບຍຸດທະວິທີສຳລັບຄູ-ນັກຮຽນໃນການຮຽນຮູ້ເອົາວິທີທີ່ດີສຸດສຳລັບການສອນວິຊາພາສາລາວໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາທີ່ມີພື້ນຖານທາງດ້ານພາສາແຕກຕ່າງກັນ.
ສຳລັບທີມນັກຂຽນວິຊາພາສາອັງກິດໄດ້ເຮັດວຽກເນັ້ນໜັກໃສ່ການອອກສຽງໂດຍໄດ້ນຳເອົາວິທີການສອນຕ່າງໆເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນຫຼັກສູດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້, ຈະມີການສອນອອກສຽງໃຫ້ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.3 ເຖິງ ປ.5 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າພັດທະນາທັກສະການຮູ້ໜັງສືໃນພາສາອັງກິດ. ການສອນວິທີການອອກສຽງພາສາອັງກິດເປັນວິທີການສອນແບບໃໝ່ສຳລັບຄູສອນວິຊານີ້ໃນ ສປປ ລາວ, ດ້ວຍເຫດນີ້, ມັນຈຶ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ບັນຈຸຫຼັກສູດພາສາອັງກິດເຂົ້າໃນຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມດ້ວຍ.

ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນຕໍ່ກັບສະຖານະການການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການໃໝ່ໃນການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍການນຳເອົາຮູບແບບການປະຊຸມອອນລາຍ ເຂົ້າມານຳໃຊ້, ຊຶ່ງມັນຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານທີ່ຢູ່ທາງໄກ ຫຼື ສະຖານທີ່ອື່ນໆສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດວິຊາພາສາລາວແມ່ນດຳເນີນການໂດຍຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດດ້ານຫຼັກສູດສ້າງຄູທີ່ໂທທາງໄກຈາກປະເທດດູໄບໂດຍໃຊ້ການ ຊຸມ(zoom) ເຂົ້າຫາທີມນັກຂຽນໃນແຕ່ລະມື້ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີມນັກຂຽນໝົດເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ໝົດຫ້ອງປະຊຸມ, ຕາມດ້ວຍການປະຊຸມເປັນລາຍບຸກຄົນເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບການສອນການຂຽນ, ລວມທັງວິທີການສອນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດບາງຢ່າງທີ່ສາມາດນຳເອົາມາໝູນໃຊ້ໃນບົດສອນໄດ້ອີກ.
ທີມນັກຂຽນຫຼັກສູດແມ່ນມີ 2 ໜ້າທີ່ຫຼັກໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມນີ້, ອັນທີ່ໜຶ່ງແມ່ນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການສອນແບບໃໝ່ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຕ້ອງບຸລະນະການວິທີການສອນເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າໃນຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມ. ສິ່ງນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າທີມນັກຂຽນຫຼັກສູດທຸກໆຄົນແມ່ນມີແຮງຈູງໃຈສູງ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການສຶກສາໃນລະດັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາມີຄຸນນະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ.