Menu

ແຜນງານບີຄວາເປັນແຜນງານທີ່ຈັດຕັ້ງ ນໍາພາໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສະຖານທູດ ອົດສະຕຣາລີ ເຊີ່ງ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ພະນັກງານວິຊາການຂອງແຜນງານບີຄວາ ທີ່ປະຈໍາຢູ່ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ.

ແຜນງານບີຄວາເປັນແຜນງານທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ພ້ອມກັບໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມຈາກອົງການ UNICEF, ອົງການອາຫານໂລກ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ.
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດວຽກຄຽງບ່າ ຄຽງໄຫຼ່ກັນເພື່ອສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍິງ-ຊາຍໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ມີປື້ມແບບຮຽນ, ມີຄູອາຈານທີ່ມີທັກສະຄວາມສາມາດ ແລະສອນໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ດີກ່ວາເກົ່າ  ແລະ ເດັກທຸກຄົນ ສາມາດເຂົ້າເຖີງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນກະຊວງຫຼັກ ທີ່ໃຫ້ການຊີ້ນໍາແຜນງານບີຄວາຕາງໜ້າໃຫ້ກັບລັດຖະບັານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ຂອງກະຊວງສຶກສາແມ່ນເພື່ອທີ່ຈະ “ສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖີງການສືກສາ ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ”

ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງແຜນງານບີຄວາກໍ່ເປັນໜຶ່ງແຜນງານການລົງທຶນທີ່ມີ ຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ 65ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຕ່ປີ 2014-2019. 

ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ແຕ່ປີ 2014-2020, ວຽກງານການສຶກສາແມ່ນເປັນໜຶ່ງໃນສາມວຽກງານ ບູລິມະສິດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ແຜນງານບີຄວາເພີ່ມເຕີມເປັນຈໍານວນເງິນ 11.5 ລ້ານຢູໂຣ

ອົງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສາ​ກົນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ (USAID) ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວ​ມກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ໃນ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ​ພື້​ນ​ຖານ ​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ. ໜຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ ດ້ວຍ​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈຳ​ນວນ 1.8 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ອົງການແພລນ ສາກົນ ແມ່ນເປັນອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາບັນດາກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມ ພັດທະນາຂອງແຜນງານບີຄວາ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມ ພັດທະນາທີ່ສຸມໃສ່ວຽກງານຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ລວມທັງເດັກພິການ, ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ອົງການແພລນ ສາກົນ ຈະດໍາເນີນ ກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມວຽກງານການສຶກສາຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ອົງການສຸພານິມິດ ແມ່ນອົງການໜຶ່ງໃນກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທີ່ດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ລວມທັງເດັກພິການ, ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ອົງການສຸພານິມິດ ຈະດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ.

ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນກໍ່ແມ່ນອົງການໜຶ່ງໃນບັນດາ ກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງແຜນງານບີຄວາ ທີ່ສຸມໃສ່ວຽກງານກິດຈະກໍາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍ ໂອກາດ, ລວມທັງເດັກພິການ,ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.  ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ອົງການ ຊາຍຟັນ ເປັນອົງການໜຶ່ງໃນກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທີ່ສຸມໃສ່ວຽກງານສົ່ງເສີມເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ລວມທັງເດັກພິການ,ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ອົງການ ຊາຍຟັນ ຈະດໍາເນີນກິດຈະກໍາຢູ່ແຂວງຫົວພັນ.

ອົງການ UNICEF ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານດ້ານ ລະບົບນໍ້າໃຊ້ຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂາພິບານ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມຮຼ້ດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ຢູ່ໂຮງຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

ອົງການອາຫານໂລກ ກໍາລັງດໍາເນີນແຜນງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຂົ້າຮຽນໃນ ລະດັບປະຖົມສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ຂາດຮຽນ ນອກຈາກນັ້ນຍັງເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ ນັກຮຽນມີສະມາທິໃນການຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ.