Menu

ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ ແມ່ນ​ແຜນ​ງານ​ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ ໂດຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຣ​າ​ລີ, ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ ແລະ ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດອາ​ເມ​ລິ​ກາ.

​ແຜນ​ງານມີ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຊ່ຽນ​ຊານ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ກະ​ຊວງ ສ​ສກ ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ເພື່ອ

​ເຮັດ​ໃຫ້​ເດັກ​ຍິງ ແລະ ເດັກ​ຊາຍ ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ໄດ້, ມີ​ປຶ້ມ​ຮຽນ ແລະ ຮຽ​ນ​ຈາກ​ຄູ​ທີ່​ມີ​ທັກ​ສະ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ທີ່​ດີກວ່າ​ເກົ່າ ​ແລະ ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ.

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ປີ 2015 ແລະ 2018, ​ແຜນ​ງານ​ໄດ້​ຮັບການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ອຸຍ​ນິ​ເຊັບ, ອົງ​ການ​ອາ​ຫານ​ໂລກ ແລະ ຈາກອົງ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ທີ່ບໍ່​ສັງ​ກັດ​ລັດ​ຖະ​ບານ

ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ອົງ​ການ​ແພລນ​ສາ​ກົນ, ອົງ​ການ​ສຸ​ພາ​ນິ​ມິດ, ອົງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ​ສາ​ກົນ ແລະ ອົງ​ການ​ຊາຍ​ຟັນໂດຍ​ຜ່ານກຸ່​ມ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ທີ່ບໍ່​ສັງ​ກັດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນກະຊວງຫຼັກ ທີ່ໃຫ້ການຊີ້ນໍາແຜນງານບີຄວາຕາງໜ້າໃຫ້ກັບລັດຖະບັານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ຂອງກະຊວງສຶກສາແມ່ນເພື່ອທີ່ຈະ “ສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖີງການສືກສາ ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ”

ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງແຜນງານບີຄວາກໍ່ເປັນໜຶ່ງແຜນງານການລົງທຶນທີ່ມີ ຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ 65ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຕ່ປີ 2014-2019. 

ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ແຕ່ປີ 2014-2020, ວຽກງານການສຶກສາແມ່ນເປັນໜຶ່ງໃນສາມວຽກງານ ບູລິມະສິດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ແຜນງານບີຄວາເພີ່ມເຕີມເປັນຈໍານວນເງິນ 11.5 ລ້ານຢູໂຣ

ອົງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສາ​ກົນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ (USAID) ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວ​ມກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ໃນ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ​ພື້​ນ​ຖານ ​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ. ໜຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ ດ້ວຍ​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈຳ​ນວນ 1.8 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ.