Menu

ກໍລະກົດ, 2019
ສັງລວມບົດຂ່າວ ພິທີປະກາດນຳໃຊ້ ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ສັງລວມບົດຂ່າວ ມີທັງພາສາ ລາວ ແລະ ອັງກິດ

ມິຖຸນາ, 2019
ຮູບພາບສະແດງຂໍ້ມູນ ຂັ້ນຕອນ ແລະ ທີມງານ ການຝຶກອົບຮົມຄູຂັ້ນ ປ.1

ຮູບພາບສະແດງຂໍ້ມູນນີ້ ມີທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ

ມິຖຸນາ, 2019
ຮູບພາບສະແດງຂໍ້ມູນ ການພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາແບບຮຽນຮ່ວມ ໂດຍ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຮູບພາບສະແດງຂໍ້ມູນນີ້ ມີທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ

ມີນາ, 2019
ແຜ່ນພັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ສຳລັບຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ

ແຜ່ນພັບສະບັບນີ້ມີແຕ່ສະເພາະ ພາສາລາວ

ເດືອນມີນາ, 2019
ແຜ່ນພັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ສຳລັບຄູຂັ້ນ ປ.1

ແຜ່ນພັບສະບັບນີ້ມີແຕ່ສະເພາະ ພາສາລາວ

ເດືອນພະຈິກ, 2018
ແຜ່ນພັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ແຜ່ນພັບສະບັບນີ້ມີທັງ ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ
ເດືອນກັນຍາ, 2018
ວາລະສານຂ່າວ ບີຄວາ ສະບັບທີ່ 3

ວາລະສານສະບັບນີ້ມີທັງ ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ
ເດືອນຕຸລາ, 2017
ວາລະສານຂ່າວ ບີຄວາ ສະບັບທີ່ 2

ວາລະສານສະບັບນີ້ມີທັງ ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ
ເດືອນພະຈິກ, 2016
ວາລະສານຂ່າວ ບີຄວາ ສະບັບທີ່ 1

ວາລະສານສະບັບນີ້ມີທັງ ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ