Menu
21 08 DOI workshop (2)
ເດືອນກັນຍາ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກະກຽມຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9, 2021-2025.

ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີທາງ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ ແລະ ການຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ 9, ຊຶ່ງໄດ້ມີຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຈາກກົມກອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງໃນຂັ້ນສູນກາງ.

2021 08 Role Model Active Learning - Other teachers come to observe Ms Souphaphone class and learn from her
ເດືອນກັນຍາ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ເປີດແຜນງານການໂຄສະນາຊຸດໃໝ່ເອີ້ນວ່າ: “ແຜນງານການໂຄສະນາຄູຕົວແບບ” ເພື່ອສົ່ງເສີມວິທີການສິດສອນທີ່ດີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນທົ່ວປະເທດລາວ.

ທີມງານສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເດີນທາງໄປແຂວງຫຼວງພະບາງ ເພື່ອສໍາພາດຄູຕົວແບບຄົນທໍາອິດ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນໃຫ້ຮຽນດີຂຶ້ນ.

21 08 DOI workshop (2)
ເດືອນກັນຍາ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກະກຽມຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ 9, 2021-2025.

ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີທາງ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ 3 ພາກສ່ວນຈາກ ອະດີດກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ 9, ຊຶ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 4 ວັນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ.

Handover of grammar book
ເດືອນສິງຫາ 2021

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ລົງຢ້ຽມຢາມການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.3 ຈຳນວນ 9.645 ຄົນ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ ຈຳນວນ 366 ຄົນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອອກແບບເພື່ອຮັບປະກັນມາດຕະການການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

Pre-service pic 6
ເດືອນສິງຫາ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຮັບຮອງຜົນການທົດລອງຫຼັກສູດສ້າງຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ.

ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກົມກອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທີມຄະນະວິຊາການຈາກວິທະຍາໄລຄູ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມເພື່ອທວນຄືນການຈັດຕັ້ງພັດທະນາ ແລະ ປັບ ປຸງແຕ່ລະລາຍວິຊາລວມທັງຮັບຮອງຜົນການທົດລອງຫຼັກສາຍສູດສ້າງຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ.

Pictures for Video 16 (5)
ເດືອນມີນາ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກຳລັງເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວິທີການສອນສຽງ ເພື່ອຮຽນພາສາອັງກິດ

ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູໃໝ່ນີ້ ແມ່ນເພື່ອແນະນຳວິທີການສອນສຽງພາສາອັງກິດ ຊຶ່ງຜະລິດໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ.

New Grade 3 materials (2)
ເດືອນມີນາ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ສຳລັບຄູສອນຂັ້ນ ປ.3.

ການຈັດຝຶກອົບຮົມທົ່ວປະເທດຄັ້ງຍິ່ງໃຫ່ຍນີ້ ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບປະກັນໄລຍະການຮັກສາມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19.

Thump 4
ເດືອນພຶດສະພາ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກຳລັງເຜີຍແຜ່ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູຊຸດໃໝ່.

ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູໃໝ່ນີ້ ແມ່ນການຮຽນຮູ້ເຕັກນິກທີ 13ກ ໃນວິຊາພາສາລາວຂັ້ນ ປ.2 ແລະ ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ເພີ່ມພາສາມືເຂົ້າໃນວິດີໂອ.

Filming SLD 3
ເດືອນເມສາ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກຳລັງຖ່າຍທຳພາສາມືເພີ່ມເຂົ້າໃນວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ.

ທຸກວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູໃນອານາຄົດ ແມ່ນຈະໄດ້ເພີ່ມພາສາມືເຂົ້າ ເພື່ອຝຶກອົບ ຮົມໃຫ້ຄູໃນການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່.

DSC_0021
ເດືອນເມສາ 2021

ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບທີມງານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງວິດີໂອ, ການຖ່າຍພາບ ແລະ ການນຳໃຊ້ຮູບພາບເຂົ້າໃນສື່ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ເດືອນແຫ່ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ, ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ “ວິທີການນຳໃຊ້ຮູບພາບເຂົ້າໃນສື່” ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ຊຶ່ງຜະລິດໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ .

Managing a multigrade class
ເດືອນມີນາ 2021

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກຳລັງສະໜັບສະໜູນກົມສ້າງຄູໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ.

ທີມງານນັກຂຽນຫຼັກສູດບຳລຸງຄູປະຈຳການທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂຽນຫຼັກສູດຄັ້ງທຳອິດ ເພື່ອຜະລິດສື່ການຮຽນການສອນສຳລັບຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ.

21 03 TV Spot Textbook return (4)
ເດືອນມີນາ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກຳລັງພັດທະນາສື່ໂຄສະນາເພື່ອສົ່ງເສີມວິທີການຮັກສາປຶ້ມແບບຮຽນ

ອາທິດຜ່ານມາ, ທີມງານຈາກສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ລົງຖ່າຍທຳວິດີໂອເພື່ອຜະລິດຂ່າວໂຄສະນາທາງໂທລະພາບ ເພື່ອຢຳ້ເຕືອນໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ກ່ຽວກັບການຮັກສາປຶ້ມແບບຮຽນໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີກ່ອນສົ່ງຄືນໃຫ້ໂຮງຮຽນໃນທ້າຍສົກຮຽນ.

Classroom Observation, Kuan District HPN Province
ເດືອນມີນາ 2021

ການຮ່ວມກັນລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ພະນັກງານວິຊາການຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ຢູ່ໃນ 21 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ເປັນເວລາ 8 ອາທິດ.

Management training (4)
ເດືອນກຸມພາ 2021

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບັນດາທີມງານຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂອງໂຄງການຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

ອາທິດຜ່ານມາ ແຜນງານບີຄວາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂັ້ນພື້ນຖານຂອງແຜນງານໂຄງການ ເປັນເວລາ 1.5 ວັນ ໃຫ້ພະນັກງານຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນຂອງແຜນງານບີຄວາ ແລະ ບັນດາຫົວໜ້າໂຄງການຂອງສະຖາບັນລາວ-ອົດສະຕຣາລີ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

202102 PT review workshop - Omline in 8 locations (2)
ເດືອນກຸມພາ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຈັດກອງປະຊຸມແບບອອນລາຍເປັນເວລາ 2 ວັນ ໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍກວ່າ 60 ທ່ານຈາກກະຊວງ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ພະນັກງານຈາກວິທະຍາໄລສ້າງຄູ 8 ແຫ່ງທົ່ວປະເທດ ຜ່ານກອງປະຊຸມລະບົບວິດີໂອ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອທວນຄືນກ່ຽວກັບຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ສະ ໜັບສະໜູນການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ.

Grade 1 teacher doing a Lao Language lesson (website)
ເດືອນກຸມພາ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ປຶກສາຫາລືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກທຸກໆແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຕາງໜ້າຫຼາຍກວ່າ 100 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

Teacher Training videos produced by RIES (website)
ເດືອນກຸມພາ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວ ກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃນສົກຮຽນປີຕໍ່ໄປ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຖືໂອກາດມອບເຄື່ອງອຸປະກອນການ ຈັດວາງເອກະສານ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດວິດີໂອເພື່ອພັດທະນາຄູ ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ).

Students and curriculum writers ready to go to studio (website)
ເດືອນກຸມພາ 2021

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ນຳເອົານັກຮຽນນານາຊາດ ເພື່ອມາບັນທຶກສຽງພາສາອັງກິດ ສຳລັບຊຸດເຄືື່ອງມືຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ການບັນທຶກສຽງດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຄົນລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະ ມີຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍໃນສຳນຽງທີ່ມີຢູ່ພາສາເວົ້າຂອງພາສາອັງກິດ.

Sign Language Training Photo 4
ເດືອນກຸມພາ 2021

ທີມງານຂອງສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີການ ເພີ້ມພາສາມືເຂົ້າໃນວິດີໂອ ໃຫ້ກັບທີມງານຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ.

ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູໃນອານາຄົດ ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຝຶກໃຫ້ຄູໄດ້ພັດທະນາ ກ່ຽວກັບຫຼັກ ສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ທີ່ເພີ້ມພາສາມືເຂົ້າໃນວິດີໂອ.

20 12 SLP Baseline study - Student taking the test 2 (website)
ເດືອນກຸມພາ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກຳລັງທົດລອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສອນຝຶກເວົ້າພາສາລາວ ສຳລັບນັກຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວເປັນພື້ນຖານ ໃນໂຮງຮຽນ 80 ແຫ່ງ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

ນັກຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວເປັນພື້ນຖານຈະໄດ້ຮຽນເພີ່ມອີກ 1 ຊົ່ວຕໍ່ມື້ເພື່ອປັບປຸງທັກສະດ້ານການອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາລາວຂອງຕົນເອງ.

G4 and G5 Workshop Photo 1 (website)
ເດືອນມັງກອນ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຂຽນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຂັ້ນ ປ.4 ແລະ ຂັ້ນ ປ.5.

ນັກຂຽນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໄດ້ຮັບການແນະນຳເພື່ອສົ່ງເສີມວິທີການຮຽນການສອນແບບເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ວິທີການສອນຫ້ອງຄວບ ປະສົມປະສານເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊຸດຄູ່ມືການຮຽນການສອນແບບໃໝ່.

Blended Learning (1) website
ເດືອນມັງກອນ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການທົດ ລອງການຮຽນແບບປະສົມປະສານເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແກ່ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ.

ອາທິດຜ່ານມາ ກົມສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຕິດຕາມສັງເກດການຮຽນການສອນໃນຫ້ອງຮຽນຊັ້ນປະຖົມເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ໂດຍຜ່ານການປະຊຸມທາງອອນລາຍ.

20 12 Disability event - Story of PWD speakers (5)
ເດືອນທັນວາ 2020

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ສຳລັບເດັກນ້ອຍພິການ

ການຮ່ວມຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມສຳລັບຄົນພິການ ລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກ່ຽວກັບປະສົບການຊີວິດຂອງຄົນພິການ ແລະ ການແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກງານການພັດທະນາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ເດັກນ້ອຍພິການ.

shooting04
ເດືອນພະຈິກ 2020

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ 3 ວິດີໂອຝຶກອົບຮົມຄູ “ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ” ໂດຍຜ່ານທາງອອນລາຍ ຊ່ອງຍູທູບ

ວິດີໂອ ເພື່ອການສາທິດເຕັກນິກການສອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສຳລັບເຕັກນິກວິທີການປະເມີນນັກຮຽນ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ

2020 10 Grade 3 8
ເດືອນພະຈິກ 2020

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຊຸດຄູ່ມືຄູ ຂັ້ນປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

ຄະນະທີມງານວິຊາການຂຽນຫຼັກສູດ ແລະ ວາງແຜນ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກວດແກ້ຂັ້ນສຸດທ້າຍ ສຳລັບຫຼັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

2020 11 Steering Committee - Achievements exhibition (website)
ເດືອນພະຈິກ 2020

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອການພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

ເພື່ອຕອບໂຕ້ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19), ລັດຖະບານອົດສະ ຕຣາລີ ໄດ້ມອບອຸປະກອນຊຸດເຄື່ອງສາຍວິດີໂອໃຫ້ແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຜ່ານທາງໄກອອນລາຍ

2020 10 ESG Training activity - Website
ເດືອນພະຈິກ 2020

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເປັນພິເສດ ເພີ້ມອີກ 2 ເມືອງ ທີ່ຢູ່ໃນບັນດາລາຍຊື່ 40 ເມືອງບູລິມະສິດ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

18 ເມືອງບູລິມະສິດ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທີ່ນອນຢູ່ໃນ 34 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານບີຄວາ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເປັນພິເສດ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

Districts retraining on Grade 1 (2)
ເດືອນຕຸລາ 2020

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ກຳລັງຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມທົບທວນຄືນ ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ການລິເລີ່ມນຳໃຊ້ງົບປະມານທີ່ເກັບທ້ອນມາຈາກທຶນສະໜັບສະໜູນວຽກສຶກສາ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູສອນ ຂັ້ນ ປ1

20 08 Filming training videos (1) website
ເດືອນກັນຍາ 2020

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເລີ່ມການຖ່າຍທຳວິດີໂອການພັດທະນາຄູຊຸດໃໝ່ ສຳລັບຄູສອນຂັ້ນປະຖົມສຶກສາ

ໃນຂະນະທີ່ຄູສອນຂັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດກຳລັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ຂັ້ນ ປ.2 ຢູ່ນັ້ນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ກໍໄດ້ທຳການຜະລິດວິດີໂອການພັດທະນາຄູຊຸດໃໝ່ຂຶ້ນມາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຄູໃນການເຮັດປະເມີນນັກຮຽນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ

20 08 Grade 2 F2F - for website1
ເດືອນສິງຫາ 2020

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ຂັ້ນ ປ.2 ທົ່ວປະເທດ

ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.2 ຈຳນວນ 10,304 ຄົນ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນທົ່ວປະເທດ. ການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

20 08 COVID practice during teacher training (3) light
ເດືອນສິງຫາ 2020

ແຂວງຈຳປາສັກເປັນແຂວງທີ່ສາທິດການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ

ປະຈຸບັນ ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.2 ທົ່ວປະເທດກຳລັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

photo01
ເດືອນສິງຫາ 2020

ການລົງຕິດຕາມການທົດລອງນຳໃຊ້ຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມສະບັບປັບປຸງໃໝ່ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທີ່ 2 ວິທະຍາໄລຄູເປົ້າໝາຍ

ການລົງຕິດຕາມການທົດລອງນຳໃຊ້ຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກໂຈະໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃໝ່ ຫຼື ໂຄວິດ-19, ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ວິທະຍາໄລຄູໄດ້ເລີ້ມຈັດການຮຽນການສອນຕາມປົກກະຕິແລ້ວ

2020 06 G3 teacher consultations1
ເດືອນກໍລະກົດ 2020

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຊຸດອຸປະກອນ ຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ຜົນຂອງການປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມແມ່ນຈະຖືກນຳໄປປັບປຸງຮ່າງສະບັບສຸດທ້າຍຂອງປຶ້ມແບບຮຽນຂັ້ນ ປ.3 ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນກັນຍາ 2021

2020 06 Technical Meeting from VTE (3)1
ເດືອນມີນາ 2020

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮ່ວມປຶກສາຫາລືກັບ ສະຖານທູດອົສຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ການພັດທະນາຫຼັກສູດຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳດ້ານວິຊາການແຜນງານບີຄວາ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນໂດຍການນຳເອົາຮູບແບບການປະຊຸມອອນລາຍ ປະສົມປະສານ ກັບການປະຊຸມແບບເຊິ່ງໜ້າ ໂດຍໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນສີ່ສູນຫຼັກໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອເປັນການຈຳກັດຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ເພື່ອຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ຫຼຸດຜ່ອນການເດີນທາງລະຫວ່າງແຂວງຕໍ່ແຂວງ ແລະ ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ ໂຄວິດ-19

2020 06 Mt Training (5)
ເດືອນມີນາ 2020

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການຮ່ວມມືຈາກ ລັດຖະບານອົສຕຣາລີ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເປີດການຝຶກອົບຮົມຄູ​ຝຶກ​ຫຼັກ​ແຫຼ່ງກ່ຽວກັບຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ຂັ້ນ ປ.2

ການຈັດກອງ​ປະ​ຊຸມຝຶກອົບຮົມຄູໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ໃສ່ການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19​ ເປັນ​ຫຼັກ

2020 05Delivery of G2 materials for schools (1)1
ເດືອນມີນາ 2020

ສຳເລັດການຂົນສົ່ງສື່ການຮຽນການສອນສຳລັບ ຂັ້້ນ ປ. 2 ຢູ່ 148 ເມືອງ

ບັນດາເມືອງຕ່າງໆກຳລັງປະສານງານເຖິງໂຮງຮຽນປະຖົມ ເພື່ອມອບປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ແກັດສື່ການ ຮຽນການສອນ ຂອງຄູ ຂັ້ນ ປ. 2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ທຸກໂຮງຮຽນກ່ອນການເປີດສົກຮຽນໃໝ່.

Image 1
ເດືອນພຶດສະພາ 2020

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະຖານທູດອົສຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ກຽມຄວາມພ້ອມສຳລັບການເປີດສົກຮຽນປີໜ້າ

ລັດຖະບານອົສຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະຂັ້ນຮຽນ ແລະ ກະກຽມການຈັດສົ່ງອອກຫາໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ວິກິດການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

2019-11-20 -Monitoring visit - Phorthamkao School (3)
ເດືອນພຶດສະພາ 2020

ຜົນສຳເລັດທຳອິດຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ. 1 ລາຍງານຈາກເມືອງຕ່າງໆໃນ 6 ແຂວງ

ການສັງເກດການເຫັນວ່າ ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ. 1 ຈຳນວນ 98% ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມຫຼາຍກວ່າ 1,900 ແຫ່ງ ໄດ້ຮຽນ ແລະ ນຳໃຊ້ຊຸດປຶ້ມແບບຮຽນສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

WhatsApp Image 2020-04-30 at 12.00.13 (1)
ເດືອນພຶດສະພາ 2020

ວັນພິເສດຂອງເດັກນ້ອຍຂັ້ນ ປ. 1

ມື້ນີ້ແມ່ນມື້ເຂົ້າຮຽນມື້ສຸດທ້າຍ ຊຶ່ງເປັນເວລາທີ່ນັກຮຽນຄຶດເຖິງຊ່ວງເວລາດີໆທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຈິນຕະນາການກິດຈະກຳທີ່ຈະເຮັດໃນຕອນພັກແລ້ງ

TV Teaching during school closed 1
ເດືອນພຶດສະພາ 2020

ລາຍການ ການຮຽນ-ການສອນ ທາງໂທລະພາບ ເພື່ອສົ່ງເສີມນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສ້າງລາຍການສອນທາງໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸຂຶ້ນໃຫມ່ ໂດຍນຳເອົາວິຊາຮຽນຫຼັກໃນຂັ້ນປະຖົມສຶກສາມາສອນ ເພື່ອທົດແທນໃນໄລຍະໂຮງຮຽນປິດຊົ່ວຄາວເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ ໂຄວິດ-19

ED2020_M1
ເດືອນເມສາ 2020

For the BEQUAL team, Earth Day is every day!

Last year, Coffey’s BEQUAL team in Laos decided to minimize its negative impact on the environment and to take action against single plastic use in the workplace.

ຮູບ​ທີ 2-1
ເດືອນເມສາ 2020

ອຸປະກອນປະກອບການຮຽນ-ການສອນຊຸດໃຫມ່ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມ ຂັ້ນ ປ.2

ການຫຸ້ມຫໍ່ແກັດອຸປະກອນ ປະກອບການຮຽນ-ການສອນສຳລັບໂຮງ​ຮຽນປະຖົມ​ສຶກ​ສາ ຂັ້ນ ປ.2 ໄດ້ສຳເລັດ​ລົງພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ ກ່ອນເລີ່ມການ​ຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງທ່ານນາຍົກລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສະບັບເລກທີ 06. ສຳ​ລັບ​ການຂົນສົ່ງແມ່ນໄດ້ກຳນົດອອກ​ຈາກ​ສາງ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນນຳສົ່ງໄປຫາຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ຈຳນວນ 148 ເມືອງ ສຳລັບແຈກຢາຍໃຫ້ທຸກໆໂຮງຮຽນພາຍໃນປະເທດ.

DSC_0600
ເດືອນເມສາ 2020

ມີວິດີໂອຝຶກອົບຮົມໃໝ່ ໃນຊ່ອງຢູທຸບ (YouTube) ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos

ວິດີໂອໃໝ່ ທີ່ສຸມໃສ່ເຕັກນິກການສອນພາສາລາວສຳລັບຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ. 1 ແລະ ການບຳລຸງວິຊາຊີບຄູ.

LT Epi 13 01
ເດືອນເມສາ 2020

ວັນກິລາ

ປະຈຳທີ່, ກຽມພ້ອມ, ເລີ່ມ! ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາແຂ່ງກິລາເອົາຜູ້ຊະນະເລີດເດີ້!

2020 03 Yoga in PE grade 3 (1)edit
ເດືອນເມສາ 2020

ວິຊາພາລະສຶກສາຫຼັກສູດໃຫມ່ – ນັກຮຽນ ຂັ້ນ ປ.3 ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນໂຍຄະໃນໂຮງຮຽນ

ການສອນໂຍຄະແມ່ນມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍດ້ານ ຊ່ວຍເສີມສ້າງພັດທະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ, ຊ່ວຍພັດທະນາກາຍະພາບ ແລະ ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການຮຽນ.

Learn Together Episode 12 (1)
ເດືອນມີນາ 2020

ມານັບເລກນຳກັນ

ໝູ 3 ໂຕ + ງົວ 2 ໂຕ + ເປັດ 3 ໂຕ =?
ມາມ່ວນກັບການຮຽນນັບເລກ ໃນຕອນໃໝ່ຂອງລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ.

Image for Episode 11 (3)
ເດືອນມີນາ 2020

ຮຽນຮູ້ກັບການອ່ານ

ເຈົ້າຈື່ຄຳກອນທຳອິດຂອງເຈົ້າບໍ່? ປຶ້ມຫົວທຳອິດທີ່ເຈົ້າສາມາດອ່ານດ້ວຍຕົນເອງ? ມາເບິ່ງການພະຈົນໄພຂອງກະຕູນໂຕນ້ອຍ ແລະ ມາຟັງຄຳກອນມ່ວນໆກ່ຽວກັບເລື່ອງສວນໃນລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນຕອນໃໝ່ລ່າສຸດ.

03
ເດືອນມີນາ 2020

ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນພ້ອມກັບຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ 3 ທ່ານ ຈາກແຂວງຫ່າງໄກທາງພາກເໜືອຫຼວງນ້ຳທາ

ບໍ່ມີວິທີການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນໃດທີ່ຈະໜ້າສົນໃຈ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາເທົ່າກັບການໄດ້ພົບປະກັບຄູຜູ້ຍິງ 3 ທ່ານຜູ້ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການຫຸ້ມຫໍ່ສື່ການຮຽນການສອນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ສຳລັບຂັ້ນ ປ.2 ຢູ່ທີ່ສາງຫຼັກ 3 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເຊິ່ງເປັນບ່ອນເກັບຮັກສາທີ່ໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງໃໝ່.

DSC_0762
ເດືອນກຸມພາ 2020

ການກະກຽມບົດຮຽນແບບໃຫ້ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ – ວິທີການສອນ ແລະ ການຮຽນແບບໃໝ່

ທີມຂຽນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ເປັນເວລາ 3 ວັນ ເພື່ອຝຶກທັກສະການຂຽນຫຼັກສູດ ການສອນ ແລະ ການຮຽນທີ່ເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ

Story
ເດືອນກຸມພາ 2020

ໂມງຫຼິ້ນ

ເຈົ້າເຄີຍຜິດກັນກັບໝູ່ສະນິດຂອງເຈົ້າບໍ່? ແລ້ວເຈົ້າເຮັດແນວໃດເພື່ອດີກັນ? ແລະ ເວລາພັກຜ່ອນຫຼິ້ນເດ? ເຈົ້າຫຼິ້ນນຳໝູ່ບໍ່ ຫຼື ຢູ່ຄົນດຽວແບບບໍ່ຮູ້ຈະຫຼິ້ນຫຍັງ? ມາຕິດຕາມການພະຈົນໄພຂອງກະຕຸນດິນປັ້ນໂຕນ້ອຍຂອງພວກເຈົ້າ ໃນລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນຕອນໃໝ່ ທີ່ມີຊື່ຕອນວ່າ ໂມງຫຼິ້ນ, ແລະ ມາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການເປັນເພື່ອນທີ່ດີຕໍ່ກັນ!

Image 001
ເດືອນກຸມພາ 2020

“ກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນຫຼັກສູດການສ້າງຄູ ຄັ້ງທີ 2” ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 14 ກຸມພາ 2020

ຜູ້ຂຽນຫຼັກສູດທົບທວນຄືນສື່ການຮຽນການສອນສຳລັບພາກຮຽນທີ 1 ປີທີ 1 ໂດຍອີງໃສ່ຄຳຄິດເຫັນຈາກຄູອາຈານສອນ ທີ່ໄດ້ທົດລອງຢູ່ວິທະຍາໄລຄູ.

Image 001
ເດືອນມັງກອນ 2020

ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2020 ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດການສຶກສາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮຽນການສອນຫ້ອງຄວບແຫ່ງຊາດຄັ້ງທຳອິດ

ການກະກຽມເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດໃໝ່ ຂັ້ນ ປ.2 ແລະ ເລີ່ມຂຽນຫຼັກສູດ ຂັ້ນ ປ.3, ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານການສຶກສາໄດ້ປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືການສອນຫ້ອງຄວບໃນໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ

DSC_0655-1
ເດືອນມັງກອນ 2020

ຄວາມປະທັບໃຈທຳອິດຈາກຄູ ແລະ ຄູຝຶກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທົດລອງຫຼັກສູດຂັ້ນປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ກຸ່ມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ 3 ທ່ານ ແລະ ຄູ 25 ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທົດລອງຫຼັກສູດຂັ້ນປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເພື່ອຮຽນ ແລະ ທົດສອບສື່ການຮຽນ ການສອນຂັ້ນ ປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມໃນສົກຮຽນໜ້ານີ້.

DSCF4745
ເດືອນທັນວາ 2019

ວິດີໂອການຝຶກອົບຮົມໃໝ່ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ແລ້ວໃນຊ່ອງຢູ່ທູບ ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos

ວິດີໂອໃໝ່ນີ້ເນັ້ນໃສ່ເຕັກນິກຫຼັກໆຂອງວິຊາພາສາລາວຂອງຫຼັກສູດ ຊັ້ນ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

DSC_0573
ເດືອນທັນວາ 2019

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ກອງທຶນນະວັດຕະກຳໃໝ່ດ້ານການສຶກສາຂອງແຜນງານບີຄວາ (BEQUAL Education Innovation Fund – BEIF)

ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຂະແໜງການສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນມື້ນີ້ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບ, ການຮຽນຮູ້ ແລະ ແຜນຕໍ່ໜ້າຈາກ 15 ໂຄງການທົດລອງນະວັດຕະກຳໃໝ່.

DSC_0560
ເດືອນທັນວາ 2019

“ກອງປະຊຸມພັດທະນາຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມສຶກສາ – ການປະເມີນຜົນ” ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-13 ທັນວາ 2019

ໃນເດືອນກັນຍາ 2019, ນັກສຶກສາຄູ ປີ 1 ທັງໝົດ ໃນວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງໄດ້ເລີ່ມຈັດການຮຽນການສອນຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ໃນທ້າຍພາກຮຽນ 1, ທີມງານຂຽນຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມກຳລັງກະກຽມການປະເມີນຜົນການຮຽນ ໃນທ້າຍພາກຮຽນ 1 ໃໝ່ ເພື່ອປະເມີນຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຂອງນັກສຶກສາຄູພາຍຫຼັງການຮຽນການສອນໃນໄລຍະທຳອິດ

LT-EP8 (2)
ເດືອນພະຈິກ 2019

ການ​ຂາດ​ຮຽນ

ມາ​ຮັບ​ຊົມ​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຕອນ​ລ່າ​ສຸດ ແລະ ມາ​ເບິ່ງ​ນຳ​ກັນ​ວ່າ ເປັນ​ຫຍັງ​ການ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ​ທຸກໆ​ມື້​ຈຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ!

Image 003
ເດືອນພະຈິກ 2019

ໂຄງການທົດລອງໃໝ່ກ່ຽວກັບການຝຶກເວົ້າພາສາລາວສຳລັບນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ທີ່ເວົ້າພາສາລາວເປັນພາສາທີສອງ ໄດ້ເລີ່ມທົດລອງແລ້ວໃນ 4 ແຂວງ.

ໃນ 2 ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ມີການຄັດເລືອກນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ເພື່ອປະເມີນທັກສະດ້ານພາສາລາວ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ “ການປະເມີນພາສາລາວສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ” (Early Grade Lao Language Assessment – EGLA) ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການທົດລອງນີ້.

Picture of the Workshop (6)
ເດືອນພະຈິກ 2019

ກອງປະຊຸມພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດການກໍ່ສ້າງຄູ ລະດັບອະນຸປະລິນຍາໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-15 ພະຈິກ 2019 ທີ່ສູນ ໄອຊີທີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

“ຂະບວນການເພີ່ມເຕີມຂອງການພັດທະນາຫຼັກສູດເພື່ອໃຫ້ເກີດການຮຽນຮູ້ ແລະ ການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ”

Pictures for Toilet Day 2019 (2)
ເດືອນພະຈິກ 2019

ວັນຫ້ອງນ້ຳໂລກ 2019 – ບໍ່ໃຫ້ມີໃຜຖືກປະປ່ອຍໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ!

ນັກຮຽນຈະມີສຸຂະພາບດີໄດ້ແນວໃດ ຖ້າຫາກໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົາບໍ່ມີຫ້ອງນ້ຳ? ໃນທຸກໆປິມີຄົນເສຍຊີວິດໃນທົ່ວໂລກເຖິງ 432,000 ຄົນ ຍ້ອມພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະປັດໃຈຫຼັກທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ ດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຍ້ອນແມ່ທ້ອງ.

WhatsApp Image 2019-10-28 at 14.35.40
ເດືອນຕຸລາ 2019

ມື້ອະນາໄມໂຮງຮຽນ

ມາຕິດຕາມການພະຈົນໄພຂອງທ້າວຄຳ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຂອງລາວ ໃນຕອນລ່າສຸດໃນລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ

Image 001
ເດືອນຕຸລາ 2019

ການຮັບຮອງປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຂັ້ນ ປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ສຳລັບສົກຮຽນ 2020-21

ນັກຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ຫາກໍ່ເລີ່ມເປີດສົກຮຽນໃໝ່ພ້ອມກັບຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ຄະນະກຳມະການຮັບຮອງຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນ (ກາຊິມ) ຈັດກອງປະຊຸມອາທິດນີ້ ເພື່ອຮັບຮອງສື່ການຮຽນການສອນສຳລັບ ຂັ້ນ ປ.2

DSC_0805
ເດືອນຕຸລາ 2019

ການກະກຽມທີມງານຝຶກອົບຮົມສຳລັບຫຼັກສູດ ຂັ້ນ ປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ໃນເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ສິງຫາ, ທີມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງເກືອບ 700 ທ່ານ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມຄູຂັ້ນ ປ.1, ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດທຸກຄົນທົ່ວປະເທດ. ປັດຈຸບັນກົມສ້າງຄູໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສອງມື້ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ກະກຽມແຜນຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ ຂັ້ນ ປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ທີ່ຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີໜ້າ.

Image 04
ເດືອນຕຸລາ 2019

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູ

ຄູມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງອະນາຄົດໃຫ້ຄົນແຕ່ລະລຸ້ນ ແລະ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ. ເຮົາມາພົບກັບຄູລຸ້ນໃໝ່ນຳກັນເລີຍ

Image 003
ເດືອນກັນຍາ 2019

ອົດສະຕລາລີສະໜັບສະໜູນເດັກນ້ອຍລາວໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ – ອົດສະຕຣາລີໂດຍການຮ່ວມມືກັບສະຫະພາບເອີຣົບ, ໂດຍຜ່ານແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນ ສປປ ລາວ (ບີຄວາ), ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສຳເລັດການປຸກສ້າງຫ້ອງຮຽນໃໝ່ ແລະ ສະໜອງນ້ຳໃຊ້ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມໃຫ້ແກ່ 582 ໂຮງຮຽນໃນ 9 ແຂວງ.

Image 003
ເດືອນກັນຍາ 2019

ເມືອງກຽມພ້ອມແລ້ວເພື່ອຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຄູຂັ້ນ ປ.1 ຕະຫຼອດສົກຮຽນ ສຳລັບການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່

32 ເມືອງເປົ້າໝາຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນຳໃຊ້ຫຼັກສຸດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ເປັນເວລາ 5 ມື້ ນັບແຕ່ວັນທີ 16-27 ກັນຍາ.

Image 001
ເດືອນກັນຍາ 2019

ແບ່ງປັນ ແລະ ໃສ່ໃຈ

ມາເບິ່ງລາຍການຮຽນຮູ້ຕອນລ່າສຸດ ແລະ ຮຽນຮູ້ວິທີການຮັກສາປຶ້ມແບບຮຽນຂອງເຈົ້າໄປພ້ອມກັນ.

Image 001
ເດືອນກັນຍາ 2019

ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນລົບລ້າງການກືກໜັງສືສາກົນ – ໂດຍເນັ້ນໃສ່ໂຄງການທົດລອງຝຶກເວົ້າພາສາລາວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາການຮູ້ໜັງສືສຳລັບນັກຮຽນທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວເປັນພາສາທີ່ໜຶ່ງ

ໂຄງການນີ້ ເປັນໂຄງການທີ່ຊ່ວຍຜູ້ທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວເປັນພາສາທີໜຶ່ງ ເຊິ່ງຈະທົດລອງນຳໃຊ້ກັບນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ໃນສີ່ແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນສົກຮຽນ 2019-2020.

Image 001
ເດືອນສິງຫາ 2019

ຂ່າວສັ້ນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ, ລາຍການໂທລະພາບເພື່ອການສຶກສາ

ລາຍງານພິເສດຈາກສູນໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ກິລາ ທີ່ອອກອາກາດໃນວັນອັງຄານ 27 ສິງຫາ ທາງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວຊ່ອງ 1

Image 003
ເດືອນສິງຫາ 2019

ຜົນສຳເລັດໃນການຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ເລີ່ມແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2019, ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູສອນຂັ້ນ ປ.1, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເຊິ່ງທີມງານທີ່ລົງຕິດຕາມກໍ່ຄືຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ລົງຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມໃນທຸກໆເມືອງເພື່ອ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳຕ່າງໆ.

Image 001
ເດືອນສິງຫາ 2019

ຢ່າພາດ ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຈະອອກອາກາດຕອນທຳອິດໃນວັນອາທິດ 11 ສິງຫານີ້ ທີ່ມີເນື້ອຫາສາລະທີ່ໜ້າສົນໃຈ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ 100%!

ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ເປັນລາຍການທີ່ມ່ວນຊື່ນ ແລະ ເປັນລາຍການໂທລະພາບເພື່ອການສຶກສາຮູບແບບໃໝ່ ທີ່ອອກແບບມາສະເພາະເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ສຳລັບນັກຮຽນຫ້ອງ ປ.1.

Image 001
ເດືອນສິງຫາ 2019

ທີມງານບີຄວາພາຍໃຕ້ບໍລິສັດຄອບຟີ ປຸກລະດົມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ພາສຕິກ

ພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກໂດຍປາສະຈາກການນຳໃຊ້ພາສຕິກໄດ້ບໍ່? ແຜນງານບີຄວາມພາຍໃຕ້ບໍລິສັດຄອບຟີ ປຸກລະດົມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ພາສຕິກໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.

Image 001
ເດືອນກໍລະກົດ 2019

ສື່ການຮຽນການສອນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ສຳລັບຂັ້ນ ປ.1 ໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໄປທຸກເມືອງແລ້ວ!

ໃນຕອນນີ້ ແຕ່ລະເມືອງຈະປະສານຫາໂຮງຮຽນປະຖົມເພື່ອແຈກຢາຍສື່ການຮຽນການສອນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ສຳລັບ ຫ້ອງ ປ.1 ກ່ອນມື້ເປີດສົກຮຽນໃໝ່

Image 001
ເດືອນກໍລະກົດ 2019

Science and environment curriculum writers reflect on the teaching of scientific skills in primary classes.

While the delivery of the new Grade 1 textbooks is underway, the curriculum writers are continuing to develop the curriculum for the next four primary grades. The Research Institute for Educational Sciences in collaboration with the BEQUAL technical advisers has recently reviewed the contents, scientific skills, and designed textbooks and teacher guides mapping Science and Environment for continuity in the content across Grades 1-5.

Image 001
ເດືອນກໍລະກົດ 2019

ພິທີສົ່ງນັກສຶກສາຄູ ຈາກຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ສຳເລັດການສຶກສາ 122 ຄົນ

ຄູທ້ອງຖິ່ນຈຳນວນ 122 ຄົນ ໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາຈາກວິທະຍາໄລຄູ. ພວກເຂົາຈະໄດ້ໄປສອນຮ່ວມກັບ ຄູທ້ອງຖິ່ນ 209 ຄົນ ທີ່ຫາກໍ່ສຳເລັດການສຶກສາປີກາຍນີ້ ແລະ ໄດ້ຖືກຊັບຊ້ອນ ແລະ ສອນຢູ່ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ!

Image 001
ເດືອນກໍລະກົດ 2019

ການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ສຳລັບຄູ ປະຈຳການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ

ກ່ອນການເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ມີຄູ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ ຫຼາຍກວ່າ 16,700 ທ່ານ ກຳລັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທົ່ວປະເທດ ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ເດືອນສິງຫາ ກ່ຽວກັບ ວິທີການສອນແບບໃໝ່ ແລະ ການນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນຫຼັກສູດ ຂັ້ນ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

Image 001
ເດືອນກໍລະກົດ 2019

ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຮັບການຍົກລະດັບການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງ

ໃນວັນ​ທີ 10 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາ ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ, ບົດຂ່າວໂດຍ ສົມຕຸ້ຍ (ຂ.ຫຼວງນ້ຳທາ), ໜັງສືພິມສຶກສາ-ກິລາ

Image 004
ເດືອນກໍລະກົດ 2019

ວິດີໂອຕົວຢ່າງ ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ອອກອາກາດແລ້ວ

ມາເບິ່ງ ລາຍການໂທລະພາບເພື່ອການສຶກສາທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໃໝ່ນີ້ ກັບ ທ່ານ ຈ໋ອງ-ເບີນາດ ຄາຣາສໂກ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ນົກນ້ອຍເດີ້

Image 003
ເດືອນມີນາ 2019

ສຳເລັດການສົ່ງມອບສື່ການຮຽນການສອນ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຂັ້ນ ປ.1 ໃຫ້ 7 ແຂວງ

ທຸກໆເມືອງໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຫຼວງພະບາງ, ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ໄດ້ຮັບສື່ການຮຽນການສອນ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຂັ້ນ ປ.1 ເພື່ອຈະແຈກຈາຍໃຫ້ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຂອງລັດແລ້ວ.

Image 001
ເດືອນມີນາ 2019

ຫຼັກ​ສູດ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ແບບ​ໃໝ່ ຊ່ວຍ​ເສີມ​ສ້າງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ໃຫ້​ຄູ-ນັກ​ຮຽນ

ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຫຼັກ​ສູດ​ທີ່​ສ້າງ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່, ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ແບບ​ໃໝ່ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຫຼັກ​ສູດ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ເສີມ​ສ້າງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ໃຫ້​ຄູ ແລະ ນັກ​ຮຽນ​ໄດ້ ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ ນັກ​ຮຽນ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ຈາກ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ໃນ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຮຽ​ນ ໂດຍ​ມີ​ຄູ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ພາ, ແນະ​ນຳ, ສົນ​ທະ​ນາ, ໃຊ້​ຄຳ​ຖາມ​ເຈາະ​ຈິ້ມ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເດັກ​ມີ​ການ​ຄົ້ນ​ຄິດ ຊອກ​ຫາ​ຄຳ​ຕອບ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ.

Image 002
ເດືອນມີນາ 2019

ການຂົນສົ່ງສື່ການຮຽນການສອນຂັ້ນ ປ.1 ຮອບທຳອິດໃຫ້ບັນດາເມືອງ!

ເມືອງງາ (ແຂວງອຸດົມໄຊ), ເມືອງນາແລ (ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ) ແລະ ແຂວງແມດ (ແຂວງວຽງຈັນ) ແມ່ນສາມເມືອງທຳອິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບສື່ການຮຽນການສອນຂັ້ນ ປ.1 ໃນວັນທີ 13 ແລະ 14 ມິຖຸນາ 2019 ນີ້.

1- Handover of teaching and learning materials
ເດືອນມີນາ 2019

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະກາດນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍຈະເລີ່ມນຳໃຊ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຂັ້ນ ປ.1 ໃນເດືອນກັນຍາ 2019

ພະນະທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປອ ກອງສີ ແສງມະນີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ປະກາດນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທົ່ງກາງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ໂດຍຈະເລີ່ມນຳໃຊ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຂັ້ນ ປ.1 ໃນເດືອນກັນຍາ 2019.

Making of Teacher Dev Videos (1)
ເດືອນພຶດສະພາ 2019

ທີມງ່າຍຖ່າຍທຳວິດີໂອໄດ້ຖ່າຍທຳ ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາລາວ

ການຜະລິດວິດີໂອສັ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍຄູສອນຊັ້ນປະຖົມ ນຳໃຊ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ເທັກນິກການເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ໄດ້ເລີ່ມການຖ່າຍທຳແລ້ວ.