Menu

ມາເບິ່ງແຮງບັນດານໃຈຈາກບົວລີ ແລະ ໂຊຄອງ ຊຶ່ງເປັນນັກຮຽນປີທີສາມ ຢູ່ວິທະຍາໄລຄູ. ຄວາມຝັນຂອງພວກເຂົາແມ່ນການໃຫ້ການ ສຶກສາທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ມີອະນາຄົດທີ່ສົດໃສຂຶ້ນ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໝູ່ບ້ານຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກຂອງພວກເຂົາ.

Students from the teacher trainee programme

Boualy during her teaching practice

ບົດຄົ້ນຄວ້າຈຳນວນຫຼາຍທົ່ວໂລກ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄຸຊົນເຜົ່າແມ່ນເໝາະສົມດີກວ່າ ສຳລັບຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍສະເພາະຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າ. ຄູທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າໃຈພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງນັກຮຽນຕົນ ຊຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນການເຂົ້າຮຽນປີທຳອິດ ແລະ ການຮຽນພາສາລາວຂອງເດັກນ້ອຍ.
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບົວລີ ແລະ ໂຊຄອງ, ນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າ 360 ຄົນ ຈາກໝູ່ບ້ານດ້ອຍໂອກາດໃນປະເທດລາວ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາໃຫ້ເຂົ້າຮຽນເປັນໄລຍະເວລາ 3-4 ປີ ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ.
ເມື່ອພວກເຂົາຮຽນຈົບ, ພວກເຂົາຈະກັບເມືອບ້ານທີີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງພວກເຂົາ ໃນນາມຄູປະຖົມທີ່ມີປະສິດຕິພາບ.
ປະຈຸບັນ, ບົວລີ ແລະ ໂຊຄອງກຳລັງຮຽນຢູ່ວິທະຍາໄລຄູປີສຸດທ້າຍ. ໃນວິດີໂອນີ້, ພວກເຂົາຈະໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພວກເຂົາຢູ່ວິທະຍາໄລ, ເສັ້ນທາງການຮຽນຂອງພວກເຂົາ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພວກເຂົາພົບພໍ້ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຝັນຂອງພວກເຂົາເປັນຈິງ ໂດຍການເປັນຄູປະຖົມຢູ່ຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງພວກເຂົາ.