Menu

ເນື່ອງຈາກມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການເດີນທາງ ແລະ ການປິດການເຂົ້າອອກໃນເຂດທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ, ການຈັດຝຶກອົບຮົມແບບອອນລາຍແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໃນອາທິດຜ່ານມາ ເຊິ່ງຖືໂອກາດນີ້ເພື່ອພັດທະນາທັກສະການນຳໃຊ້ຮູບແບບການປະຊຸມແບບອອນລາຍ ຫຼື ແບບທາງໄກ ໃຫ້ແກ່ນັກສຳມະນາກອນ.

Reminder of Covid-19 prevention and how to properly wear a mask was part of the training

Reminder of Covid-19 prevention and how to properly wear a mask was part of the training

Target districts receiving tablets for monitoring and supporting teachers

Target districts receiving tablets for monitoring and supporting teachers

Particiapating remotely to the ESG training

Particiapating remotely to the ESG training

Online remarks for DESB ESG Workshop in 4 districts in Sekong by Assoc. Prof Vong Deuan OSAY, Deputy Director General of DTE

Online remarks for DESB ESG Workshop in 4 districts in Sekong by Assoc. Prof Vong Deuan OSAY, Deputy Director General of DTE

ESG workshop in Sekong with some participants in presence and other online

ESG workshop in Sekong with some participants in presence and other online

ອາທິດຜ່ານມາ, ກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ການສະໜັບສະໜູນເມືອງເປົ້າໝາຍ ຂອງແຜນງານບີຄວາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ສຳລັບສົກຮຽນ 2021-2022 ໂດຍການສະໜອງທຶນສະໜັບສະໜູນວຽກງານການສຶກສາ (ESG) ໃຫ້ກັບ 28 ເມືອງ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ທີ່ຢູ່ໃນ 6 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານລວມມີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຫຼວງນຳ້ທາ, ແຂວງຄຳມ່ວນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ.

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 5 ວັນ, ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນມີແຜນຈະດຳເນີນ ການຝຶກອົບຮົມແບບເຊີ່ງໜ້າ ຫຼື ທີມງານຄູຝຶກຈະໄປຈັດຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ , ແຕ່ເນື່ອງຈາກສະພາບຂໍ້ຈຳກັດໃນການເດີນທາງ ແລະ ການປິດການເຂົ້າອອກໃນເຂດທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃນປັດຈຸບັນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນໄປໃນຮູບແບບອອນລາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າ ກໍຫວັງວ່າຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມແບບເຊີ່ງໜ້າ.

ສຳລັບບັນດາເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ທີ່ຢູ່ໃນ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງເຊກອງ ເປັນ 2 ແຂວງທຳອິດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ. ບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນຫຼາຍໆເມືອງ ໃນ 2 ແຂວງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ມີການເປີດການຮຽນການສອນແລ້ວ, ສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ທີ່ຕ້ອງໃຫ້ທີມງານວິຊາການ ຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເພື່ອລີ້ເລີ້ມການສະໜັບສະໜູນ ໂຮງຮຽນ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ປີນີ້ແມ່ນປີທີສາມ ທີ່ທາງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີໄດ້ສະໜອງທຶນສະໜັບສະໜູນວຽກງານການສຶກສາ (ESG)ໃຫ້ກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ເປົ້າໝາຍ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຄື່ອງມືເອເລັກໂຕຼນິກໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ລວມທັງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ແທັບເລັດ. ທຶນສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສະໜອງໃຫ້ກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກການສອນໃຫ້ແກ່ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຢ່າງປົກກະຕິ ໂດຍການລົງຢ້ຽມຢາມຕິດຕາມບັນດາໂຮງຮຽນ ຫຼື ກຸ່ມໂຮງຮຽນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ພວກເຂົາກໍຖືໂອກາດໃນການລົງຢ້ຽມຢາມຕິດຕາມໂຮງຮຽນ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນ ເປັນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດໃໝ່ ແລະ ທັງເປັນການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົວຈິງສຳລັບການບໍລິຫານ ຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນຂອງຫຼັກສູດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ.

ທຸກເມືອງແມ່ນໄດ້ຮັບການແນະນຳ ແລະຊຸກຍູ້ ໃຫ້ເນັ້ນ ການລົງຢ້ຽມຢາມຕິດຕາມໂຮງຮຽນທີ່ມີຜົນການຮຽນຕຳ່ເປັນບູລິມະສິດສຳຄັນເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍຈະແມ່ນໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ເຂດຊຸມຊົນຫ່າງໄກຊອກຫຼີກທີ່ມີຈຳນວນເປີເຊັນຂອງນັກຮຽນເປັນເດັກຊົນ ເຜົ່າສູງ ພ້ອມທັງສຸມໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນຄູສອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນສອງປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານການສຶກສາ (ESG) ໃນປີນີ້ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບພະນັກງານຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິ ລາເມືອງ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄູສອນດ້ານເຕັກນິກການສອນຫຼາຍກວ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາທັກສະກ່ຽວກັບການສັງ ເກດການສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ດ້ວຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນຮອບວຽນການຮຽນຮູ້ຜ່ານການຈັດກອງປະຊຸມພາຍໃນກຸ່ມໂຮງຮຽນແຕ່ລະຄັ້ງ.

ນອກຈາກນີ້, ສິ່ງທ້າທາຍໃນການປ່ຽນມານຳໃຊ້ການຝຶກອົບຮົມແບບອອນລາຍ ກໍເປັນໂອກາດໃນການພັດທະນາທັກສະຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການນຳໃຊ້ ຊູມ (Zoom) – ກອງປະຊຸມ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສໍາມະນາແບບອອນລາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ ດ້ວຍ ຫຼາຍຊ່ອງທາງເຊັ່ນ ການຈັດແຍກຫ້ອງປະຊຸມ (Breakout Rooms), ການນໍາໃຊ້ຫ້ອງສົນທະນາ (Chat Box), ການກວດເບີ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ອື່ນໆ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ສຳມະນາກອນສ່ວນຫຼາຍມີປະສົບການໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແບບອອນລາຍ, ແຕ່ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆຂອງຊູມ (Zoom platform) ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ສຳມະນາກອນ ເພື່ອຈະສາມາດຊ່ວຍຕົນເອງ ໃນການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຂົາໃນອານາຄົດ.

ໃນພິທີກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຍີ່ຫຼ້າ ຈັນທະເພັດ , ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ. ແລະ ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ແກ້ວມະນີໄລ, ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງເຊກອງ ໃນນາມເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ກ່າວມີຄຳເຫັນ ໂດຍເນັ້ນໜັກໃຫ້ທີມງານວິຊາການ ກໍຄືຄູອາຈານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາແລກປ່ຽນບົດຮຽນນຳຄະນະຈັດຕັ້ງ ແລະ ນຳພາກອງປະຊຸມ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງຮຽນມີຄຸນນະພາບດີຂື້ນກ່ວາເກົ່າ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ການນຳໃຊ້ທຶນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ພ້ອມກັນນີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງປະເທດອົດສະຕາລີ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ຮສ. ນ. ວົງເດືອນ ໂອໃສ, ຮອງຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍໄດ້ກ່າວມີຄຳເຫັນ ທີ່ມີເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ທ່ານກໍຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ: “ບັນດາທ່ານທຸກຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມແມ່ນມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ. 3, ຜ່ານການເຂົ້າກອງປະຊຸມໃນໄລະ 2 ວັນຜ່ານມາ ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທຸກທ່ານໃນທີ່ນີ້ ແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ແລະ ຮູບແບບຕ່າງໆໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອຄູ ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງການຮຽນການສອນໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາການແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຊູມ (Zoom) ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນຮູບແບບອອນລາຍ ເຊິ່ງຖືວ່າທັກສະດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ທີ່ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມ ແບບເຊິ່ງໜ້າ ຄືດັ່ງທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາ”.

ພະນັກງານສຶກສາຈາກຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ເມືອງຂວາ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົານຳໃຊ້ວັອດແອັບສຳລັບກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບກຸ່ມໂຮງຮຽນໃນເມືອງຂອງພວກເຮົາ, ປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາຈະນຳໃຊ້ການປະຊຸມໃນຮູບແບບອອນລາຍ (Zoom) ເພື່ອທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດນໍາສະເໜີເອກະສານທີ່ພວກເຮົາຈະສະເໜີໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມໄດ້.”

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມສຳລັບ 4 ແຂວງເປົ້າໝາຍທີ່ຍັງເຫຼືອນີ້ ແມ່ນຈະດຳເນີນໃນຮູບແບບອອນລາຍ ຫຼື ຈະເປັນໃນຮູບແບບໜ້າເຊີ່ງໜ້າ ນັ້ນແມ່ນອີງຕາມມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃນເດືອນຕຸລາ ນີ້. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ສຳລັບຄູສຶກສານິເທດ, ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ອື່ນໆ ຄາດວ່າ ຈະໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຄູໂດຍຜ່ານການລົງຕິດຕາມຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນໃນພາກຮຽນນີ້ໃນຊ່ວງເດືອນ ຕຸລາ ສຳລັບເມືອງທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສະດວກໃນການຈັດໃນຮູບແບບອອນລາຍ ຫຼື ແບບທາງໄກ ແລະ ເມືອງທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນເຂດລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່ຽວກັບການຈັດການຮຽນການສອນໃນໄລຍະທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19.