Menu

ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີທາງ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ ແລະ ການຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ 9, ຊຶ່ງໄດ້ມີຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຈາກກົມກອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງໃນຂັ້ນສູນກາງ.

21 08 DOI workshop (2)

2021 08 Role Model Active Learning - Maths

21 08 DOI workshop (4)

2021 08 Role Model Active Learning - Lao Language

ໃນເດືອນຜ່ານມາ, ກົມກວດກາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ແນະນຳກ່ຽວກັບການກຳນົດຕົວຊີ້ບອກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 5 ປີ (2021-2025) ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂັ້ນກະຊວງ ລວມທັງຜູ້ຕາງໜ້າ 3 ພາກສ່ວນ ຈາກອະດີດກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີຄື: ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ, ກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ, ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 63 ທ່ານ, ຍິງ 18 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ເຊິ່ງພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການຈາກ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ (BEQUAL), ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ກ່ຽວກັບຂອບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ (2021-2025) ແລະ ການກຳນົດຕົວຊີ້ບອກສໍາລັບ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ (2021-2025).

ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງຄຳເຫັນ ແລະ ທິດຊີ້ນຳຈາກ ທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ສີຣິພົງພັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກບາງຕອນວ່າ: ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 (2021-2025) ເປັນແຜນຂອງທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດັ່ງກ່າວມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ຄື: “ພາຍໃນປີ 2025 ຂະ¬ແໜງ¬ການສຶກ¬ສາ ແລະ ກິລາ ຢູ່ ສປປລາວ ມີໂຄງສ້າງ ແລະ ມີຊັບ¬ພະ¬ຍາກອນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອເຮັດໃຫ້ພົນ¬ລະ¬ເມືອງລາວທຸກຄົນ ເຂົ້າເຖິງການສຶກ ສາ ແລະ ກິລາ¬-ກາຍ¬ຍະກຳ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອໃຫ້ປະ¬ເທດຊາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຂະ¬ຫຍາຍ¬ຕົວທາງດ້ານເສດ¬ຖະ¬ກິດ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖາ¬ນະພາບຄວາມດ້ອຍພັດ¬ທະ¬ນາ ແລະ ຊຸກຍູ້ເພື່ອບັນລຸການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ 4.’’ ດັ່ງນັ້ນ ທຸກພາກສ່ວນລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຕ້ອງຮ່ວມມືກັນນຳເອົາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນປະຕິບັດຕົວຈິງໃນແຕ່ລະປີຢ່າງມີຄາດໝາຍ ແລະ ຈຸດສຸມຢ່າງຈະແຈ້ງ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນເພື່ອຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປະຈຳປີ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາປະຈຳປີ ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການຕີລາຄາຄວາມຄືບໜ້າ, ສະພາບບັນຫາ, ແລະ ສາເຫດ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ມີຂໍ້ສະເໜີແນະ ຫຼື ວິທີການແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະບວນການວາງແຜນສຳລັບປີຕໍ່ໄປ. ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍຂອງວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແມ່ນເພື່ອໃຫ້ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 2021-2025 ບັນລຸຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມ ເປັນເວລາ 4 ວັນ, ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ກົມກວດກາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນນາມຜູ້ປະສານງານຫຼັກສຳລັບວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ນໍາສະເໜີຂອບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນພັດທະນາ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 (2021-2025), ທິດທາງແຜນການ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງມືສຳລັບການດຳເນີນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າເຊັ່ນ: ຮ່າງຂອບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂະແໜງການຍ່ອຍ 5 ປີ (ປັດຈຸບັນ ມີ 10 ຂະແໜງການຍ່ອຍເຊັ່ນ: ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ປະຖົມສຶກສາ, ການມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ, ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ການສຶກສາຄູ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ, ການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ກິລາ-ກາຍຍະກຳ ແລະ ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ. ສຳລັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສັງລວມແຜນວຽກງານວິທະຍາສາດເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ), ຮ່າງບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈຳປີ ແລະ ປະຈໍາໄຕມາດ, ເຄື່ອງມືຕິດຕາມຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຮ່າງບົດລາຍງານຫຍໍ້ວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ LESMIS. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກອງປະຊຸມໄດ້ຟັງການແນະນຳກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນປະຕິບັດງານ 3 ປີ ສຳລັບຂະແໜງການຍ່ອຍ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈາກກົມແຜນການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຊິ່ງເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບການອອກແບບ, ການດຳເນີນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂດຍສະເພາະການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເຂົ້າໃນວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

ນອກຈາກນີ້, ທິມວິຊາການຂອງແຜນງານບີຄວາ ຍັງໄດ້ແລກປຽນບົດຮຽນນຳກັນ ກ່ຽວກັບລະບົບການວາງແຜນ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງແຜນງານບີຄວາ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບການວາງແຜນ ແລະ ການການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນລວມຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍສະເພາະສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ 2021-2025. ນອກຈາກນີ້, ທີມງານຂອງແຜນງານບີຄວາ ຮ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ລົງເລິກແນະນຳການສ້າງແຜນປະຕິບັດງານຂະແໜງການຍ່ອຍ 3 ປີ ແລະ ຂອບຕິດຕາມແຜນປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ, ການກຳນົດຕົວຊີ້ບອກເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະຍາດ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ 5 ປີ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍອີງໃສ່ຄຸນລັກສະນະຂອງທິດສະດີ ສະມາທ (SMART indicators).

ເຊິ່ງຜ່ານການຮັບຟັງການນຳສະເໜີເອກະສານຕ່າງໆ, ການຈັດກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າຕົວຈິງ ແລະ ການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມດຳເນີນຢ່າງມີບັນຍາກາດ, ບັນລຸໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວ່າງໄວ້. ພ້ອມກັນນັ້ນນັກສຳມະນາກອນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງຂະບວນການສ້າງແຜນປະຕິບັດງານປະຈຳປີ, 3 ປີ ແລະ 5 ປີ ຂອງພາກສ່ວນຕົນຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ, ຈຸດປະສົງ, ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສູງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບກາງ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 2021-2025 ພ້ອມທັງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານຂອງຕົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.