Menu

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຖືໂອກາດມອບເຄື່ອງອຸປະກອນການ ຈັດວາງເອກະສານ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດວິດີໂອເພື່ອພັດທະນາຄູ ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ).

Teacher Training videos produced by RIES (website)

RIES team filming training videos (website)

RIES team editing the Grade 3 textbooks (website)

BEQUAL Technical meeting (2 website)

BEQUAL Technical meeting (1 website)

Australia handing over equipment to RIES (website)

ກອງປະຊຸມລະດັບວິຊາການ ຂອງແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນ ຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (BEQUAL) ໃນວັນທີ 03 ກຸມພາ 2021 ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ. ບຸນປັນ ໄຊມຸນຕຣີ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ປະທານຮ່ວມໂດຍທ່ານ ນາງ ແອນນາ ດາເອຊັນ, ເລຂາເອກຈາກສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໂດຍມີບັນດາກົມກອງອ້ອມຂ້າງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຫົວໜ້າ ຫຼື ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການ ຫຼື ຮອງຜູ້ອໍານວຍການວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງທົ່ວປະເທດ.

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍຜ່ານແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (BEQUAL) ແລະ ໃນປີຜ່ານມາແຜນງານດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເຫັນດີໃຫ້ສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຈົນເຖິງເດືອນ ມີຖຸນາ ປີ 2022.

ທ່ານ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານວ່າ “ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ເຊິ່ງຜ່ານມາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (BEQUAL) ເພື່ອຈັດຕັ້ງການພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວນີ້ມີ 99% ຂອງໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຈໍານວນ 8,901 ແຫ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຊຸດເຄື່ອງມືສໍາລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່; ຄູສອນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.2 ຈໍານວນ 9,421 ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມບຳລຸງຄູ ພ້ອມທັງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນການສອນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃນ ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2020.”

ທ່ານ ນາງ ແອນນາ ດາເອຊັນ, ເລຂາເອກຈາກສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: “ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (BEQUAL) ເພື່ອຊ່ວຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ອີງຕາມແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ 9, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການປັບປຸງການຮຽນການສອນ ໃນເຂດພື້ນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະເດັກຍິງ, ເດັກຊົນເຜົ່າ ແລະ ເດັກພິການ.”

ທ່ານ ນາງ ແສງເງິນ ໄວຍະກອນ, ຜູ້ອຳນວຍການສູນພັດທະນາຫຼັກສູດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ສວສ) ໄດ້ຂື້ນລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ ພັດທະນາຫຼັກສູດວ່າ:“ໃນປະຈຸບັນ ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ. 3 ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ແລະ ຈະຈັດ ພີມເພື່ອແຈກຢາຍໃນໄວໆນີ້, ຊຶ່ງມີທັງໝົດ 4 ລາຍວິຊາເຊັ່ນ: (ພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ພາລະສຶກສາ), ໃນຄະນະດຽວກັນກໍໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາຊຸດເຄື່ອງມືຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມ ສຶກສາ ຂັ້ນ ປ. 4 ແລະ ຂັ້ນ ປ. 5 ສຳເລັດແລ້ວ. ນອກຈາກນີ້, ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງການຝຶກເວົ້າພາສາລາວສຳ ລັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.1 ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຊົນເຜົ່າທີ່ເວົ້າພາສາລາວບໍ່ໄດ້, ຊຶ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຕັ້ງໃນປີທີ່ຜ່ານມາແຕ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເນື່ອງຈາກວ່າມີຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ ວິດ-19 ແລະ ໂຮງຮຽນກໍ່ໄດ້ປິດລົງ, ເຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນນີ້ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງການທົດລອງຄືນຢູ່ໃນ 4 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ຜົ້ງສາລີ,​ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສາລະວັນ  ແລະ ໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນຂັ້ນພື້ນຖານສຳເລັດໃນທ້າຍ ເດືອນທັນວາ ປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ. ແຜນງານດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງຫຼັກສູດສ້າງຄູສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເພື່ອຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູໃນອານາຄົດໂດຍສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ທີ່ສອນໃນໂຮງຮຽນ. “ການທົດລອງຫຼັກ ສູດສ້າງຄູສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃນປີທໍາອິດໄດ້ສຳເລັດຜົນແລ້ວ ແລະ ໃນປີທີສອງໄດ້ທົດລອງຢູ່ໃນວິທະຍາໄລ ສ້າງຄູ 8 ແຫ່ງທົ່ວປະເທດ”

ທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກົມສ້າງຄູໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານວ່າ: “ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການທົດລອງການຮຽນ-ການ ສອນແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ລວມທັງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຄູຊັ້ນປະຖົມ ສຶກສາໄປພ້ອມໆກັບການຝຶກອົບຮົມການຮຽນ-ການສອນແບບໃໝ່ທາງອອນລາຍ ແລະ ແບບເຊິ່ງໜ້າ”. ໃນປະຈຸບັນ ກົມສ້າງຄູ ກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວໃນການກະກຽມຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມບຳລຸງຄູ ສຳລັບຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.3 ພ້ອມ ທັງພັດທະນາຊຸດເຄື່ອງມືຝຶກອົບຮົມສະບັບປັບປຸງໃໝ່ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຊຸດເຄື່ອງມືໃນການຮຽນ-ການສອນແບບໃໝ່.

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ມອບອຸປະກອນການອອກແບບ ກຣາບຟຣິກ, ການຕັດຕໍ່ ແລະ ຖ່າຍທຳວິດີໂອ ໃຫ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ສວສ) ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານພັດທະນາສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ໃນການອອກແບບໂຄງຮ່າງປຶ້ມແບບຮຽນ, ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ລວມທັງການຜະລິດວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ. ທີມງານສູນພັດທະນາສື່ການຮຽນ-ການສອນ ຍັງຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານຂອງສູນ ໃນການນໍາໃຊ້ຄອມ ພິວເຕີທີ່ມີປະສິດທິ ພາບສູງພ້ອມທັງການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມຊອບແວໃນການຕັດຕໍ່ອີກດ້ວຍ.