Menu

ທີມງານສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເດີນທາງໄປແຂວງຫຼວງພະບາງ ເພື່ອສໍາພາດຄູຕົວແບບຄົນທໍາອິດ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນໃຫ້ຮຽນດີຂຶ້ນ.

2021 08 Role Model Active Learning - Other teachers come to observe Ms Souphaphone class and learn from her

2021 08 Role Model Active Learning - Sciences class in the school yard to observe plants

2021 08 Role Model Active Learning- Showing the learning and teaching materials she created for maths

2021 09 Role Model Active Learning - IMC Team editing the interview

2021 08 Role Model Active Learning - Interview with ESTV

2021 08 Role Model Active Learning - Lao Language matching game to learn sounds and letters

2021 08 Role Model Active Learning - Mrs Souphaphone creating extra material with local ressources

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ, ໄດ້ພັດທະນາແຜນງານການໂຄສະນາຊຸດໃໝ່ເອີ້ນວ່າ: “ແຜນງານການໂຄສະນາຄູຕົວແບບ”. ຊຸດແຜນງານໂຄສະນາດັ່ງກ່າວນີ້ ຊຶ່ງຈະໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜ່ານຂ່າວໂຄສະນາທາງໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ໜັງສືພີມ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2021 ນີ້. ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານນີ້ ແມ່ນການສົ່ງເສີມການສິດສອນຂອງຄູຕົວແບບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນການສອນຫຼັກສູດໃໝ່ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄູທ່ານອື່ນໄດ້ນຳເອົາບົດຮຽນໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃນທົ່ວປະເທດລາວ ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດສູງສຸດ. ຜູ້ທີ່ເປັນຄູຕົວແບບນີ້ ອາດຈະເປັນຄູສອນ, ຄູຝຶກ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ຫົວໜ້າກຸ່ມໂຮງຮຽນ ຫຼື ພະນັກງານຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ມີບົດບາດພ້ອມທັງທັກສະການສອນ, ການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ສາມາດສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ກັບຄູຜູ້ອື່ນໆ. ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ເພີ່ມພາສາມືເຂົ້າໃນຊຸດແຜນງານການໂຄສະນາຄູຕົວແບບອີກດ້ວຍ.

ໃນວັນທີ 23 ຫາ 27 ເດືອນ ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາ, ທີມງານໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ແລະ ໜັງສືພີມ ຈາກສູນໂຄສະນາຂ່າວການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານຈາກແຜນງານບີຄວາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ເດີນທາງໄປແຂວງຫຼວງພະບາງເພື່ອດຳເນີນການສຳພາດຄູຕົວແບບຄົນທຳອິດ ຊື່ວ່າ ສາວຄູ ສຸພາພອນ ພຸທະສິນ, ຊຶ່ງສາວຄູ ສຸພາພອນເປັນຄູສອນຂັ້ນ ປ.1 ທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການສິດສອນ.

ສາວຄູ ສຸພາພອນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈເລີ່ມເປັນຄູສອນຕາມຄວາມຝັນຂອງລາວແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍທີ່ລາວໄດ້ເຫັນອ້າຍເຂີຍຂອງລາວເປັນຄູສອນ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ລາວຢາກເປັນຄູ ແລະ ອ້າຍເຂີຍຂອງລາວກໍໄດ້ສະໜັບສະໜູນລາວເຊັ່ນກັນ. ພາຍຫຼັງທີ່ລາວໄດ້ຮຽນຈົບ, ລາວຈຶ່ງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເປັນຄູສອນ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ລາວກໍໄດ້ເປັນຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ສາວຄູ ສຸພາພອນ ໄດ້ດຳເນີນການສິດສອນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ. ສາວຄູ ສຸພາພອນ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຊົງຈຳ ແລະ ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງລາວທີ່ໄດ້ເຫັນປຶ້ມແບບຮຽນໃໝ່ ຂັ້ນ ປ.1 ຄັ້ງທຳອິດວ່າ “ປຶ້ມແບບຮຽນໃໝ່ນີ້ ມີຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ແລະ ເຕັ້ມໄປດ້ວຍຮູບພາບ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບນັກຮຽນ ໂດຍສະເພາະນັກຮຽນທີ່ຍັງນ້ອຍ, ເພື່ອຊ່ວຍດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກຮຽນ ພ້ອມທັງຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມມ່ວນຊື່ນກັບການຮຽນ.”

ນອກຈາກນີ້ ສາວຄູຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບຫຼັກສູດວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ທີ່ເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພາະໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮຽນໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ໄວຂຶ້ນ: “ຂ້ອຍໄດ້ປັບປ່ຽນການສິດສອນຂອງຂ້ອຍ ຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຢ່າງມ່ວນຊື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ; ສ້າງແຮງຈູງໃຈເຮັດໃຫ້ຢາກຮຽນ; ຢາກມາໂຮງຮຽນ ແລະ ຢາກຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ. ຕໍ່ກັບເຕັກນິກວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ນີ້ ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຜ່ານການດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໂດຍທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງ; ນັກຮຽນຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄິດດ້ວຍຕົນເອງ. ທຳອິດນັກຮຽນກໍຈະສັງເກດຄູນຳພາກ່ອນ ຈາກນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງປະຕິບັດຈິງ. ນັກຮຽນອາດຈະໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຄູ່ ຫຼື ແບບເອກະລາດ ຊຶ່ງຂ້ອຍກໍສັງເກດການປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງນັກຮຽນ ພ້ອມທັງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເວລາທີ່ນັກຮຽນຕ້ອງການ.”

ອາຈານ ສຸພາພອນ ໄດ້ທຸ່ມເທທາງດ້ານເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາເພື່ອການສິດສອນໃນຫ້ອງຮຽນຂອງລາວ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຮຽນການສອນຂອງລາວວ່າ: “ປຶ້ມຄູ່ມືຄູເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ເຊີ່ງແຕ່ລະຫົວປະກອບມີຫຼາກຫຼາຍຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນບົດຮຽນ, ຕົວຢ່າງ: ຖ້າຫາກວ່າຂ້ອຍຢາກສອນສຽງ ແລະ ຕົວອັກສອນໃໝ່ໃນພາສາລາວ, ຂ້ອຍກໍມີຫຼາກຫຼາຍເກມທີ່ສອດຄ່ອງກັບກິດຈະກຳໃນບົດຮຽນ ເຊີ່ງມີຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືຄູວິຊາພາສາລາວ. ກິດຈະກຳໜຶ່ງທີ່ມັກນຳໃຊ້ກໍຄື ເກມຈັບຄູ່ຮູບພາບ ກັບ ພະຍັນຊະນະ. ຂ້ອຍຈະເອົາບັດພະຍັນຊະນະໃຫ້ນັກຮຽນເບີ່ງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໃຫ້ນັກຮຽນພາກັນອ່ານອອກສຽງພ້ອມກັນ ພ້ອມທັງໃຫ້ນັກຮຽນເບີ່ງພະຍັນຊະນະເຫຼົ່ານັ້ນ ແລ້ວຂ້ອຍກໍຈະເອົາບັດຮູບພາບຂອງສັດຕ່າງໆ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ມີສຽງຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍພະຍັນຊະນະເຫຼົ່ານັ້ນ ແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນຈັບຄູ່ຮູບພາບກັບພະຍັນຊະນະນັ້ນໆ.”

ການຮຽນການສອນໃນຫຼັກສູດໃໝ່ນີ້ ອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການດຳເນີນການຮຽນການສອນແບບເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ກໍຄືການປະດິດສື່ອຸປະກອນເຂົ້າໃນກິດຈະກຳການຮຽນການສອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຊຶ່ງສາວຄູຍັງໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ: “ສຳລັບສິ່ງທ້າທາຍນີ້ ກໍບໍ່ແມ່ນບັນຫາຫຼັກ ເພາະວ່າຂ້ອຍໄດ້ນຳໃຊ້ ວັດສະດຸ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອນຳມາປະດິດເປັນສື່ອຸປະກອນ, ຕົວຢ່າງ: ສຳລັບວິຊາຄະນິດສາດ, ຂ້ອຍນຳເອົາກ່ອງເປົ່າມາປະດິດເປັນລົດ, ນຳເອົາຕຸກນໍ້າດື່ມເປົ່າມາປະດິດເປັນໂຕໝີ ແລະ ແຕ້ມໜ້າຕົວໝີໃສ່ ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາໄປໃສ່ໃນລົດ ແລະ ບອກໃຫ້ນັກຮຽນນັບຈຳນວນຂອງໂຕໝີຢູ່ໃນລົດ ເມື່ອນັກຮຽນໄດ້ເຫັນສື່ອຸປະກອນທີ່ຂ້ອຍປະດິດ ພວກເຂົາຮູ້ສຶກມັກຍ້ອນວ່າມັນມີຄວາມໜ້າຮັກ. ສຳລັບວິຊາວິທະຍາສາດ ແມ່ນຂ້ອຍພານັກຮຽນໄປທີ່ເດີ່ນຂອງໂຮງຮຽນທີ່ມີສວນດອກໄມ້ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ ຂ້ອຍໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂະບວນການຂອງການປູກຕົ້ນໄມ້ ຕັ້ງແຕ່ການປູກຈົນຮອດມັນເຕີບໃຫ່ຍ ພ້ອມທັງບອກໃຫ້ນັກຮຽນເບີ່ງ, ສຳພັດ ແລະ ດົມກິ່ນໃບໄມ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໃຫ້ພວກເຂົາສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຄົ້ນພົບ. ຂ້ອຍສາມາດສອນຫຼາຍໆຢ່າງໄດ້ຜ່ານການໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ສັງເກດ.”

ສາວຄູ ສຸພາພອນ ກໍຍັງເນັ້ນຕື່ມອີກວ່າ ການຈັດຫ້ອງຮຽນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳໃນຫ້ອງຮຽນ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ: “ຂ້ອຍຈັດໂຕະຕັ່ງໃຫ້ນັກຮຽນນັ່ງເປັນກຸ່ມ ແລະ ຈັດຫ້ອງຮຽນໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນການເຮັດກິດຈະກຳ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດໃນກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງການຮຽນຮ່ວມກັນ, ແລະ ນອກຈາກນີ້ ຂ້ອຍຍັງໄດ້ຕົກແຕ່ງມູມຕ່າງໆພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ 4 ມູມໂດຍຈັດໃຫ້ເປັນແຕ່ລະມູມຄື: ມູມວິຊາພາສາລາວ, ມູມສື່ອຸປະກອນການຮຽນການສອນ, ມູມວິຊາຫັດຖະກຳ ແລະ ມູມອ່ານປຶ້ມເສີມ. ການຕົກແຕ່ງຫ້ອງຮຽນແບບນີ້ ແມ່ນເປັນສິ່ງສຳຄັນເພື່ອສະແດງຜົນງານຂອງນັກຮຽນທີ່ໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳການຮຽນຕ່າງໆ ພ້ອມທັງສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມໜ້າມ່ວນຊື່ນພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະທັງເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາມີຄຸນຄ່າ ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ເຫັນຜົນງານຂອງຕົນເອງຕິດຢູ່ຝາ ແລະ ມູມຕ່າງໆພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ.”

ໃນຕອນທ້າຍ ສາວຄູ ສຸພາພອນ ໄດ້ສະຫຼຸບຜ່ານການສຳພາດ ໂດຍສາວຄູຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄູສອນທ່ານອື່ນ ໄປອ່ານປຶ້ມຄູ່ມືຄູຢ່າງລະອຽດ ແລະ ນຳເອົາຄຳແນະນຳຕ່າງໆໃນບົດຮຽນ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການກະກຽມບົດສອນຂອງຕົນເອງ ເຊີ່ງລາວໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳຕື່ມວ່າ: “ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ວິທີການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຮຽນການສອນໃດໜຶ່ງ ໃນຫຼັກສູດໃໝ່ນີ້ ທ່ານສາມາດຖາມຄຳຖາມ ແລະ ແລກປ່ຽນບັນຫາທີ່ທ່ານພົບພໍ້ກັບຄູທ່ານອື່ນ ຫຼື ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ. ຂ້ອຍເອງກໍມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຮູ້ຈັກໃນຂົງເຂດນີ້, ແລະ ກໍມີຄູຈາກໂຮງຮຽນອື່ນມາຢ້ຽມຢາມ ຂ້ອຍກໍໄດ້ເອົາບົດສອນໃຫ້ພວກເພີ່ນເບີ່ງ ແລະ ບາງຄັ້ງພວກເພີ່ນກໍ່ມາສັງເກດການສອນ ແລະ ສອນຮ່ວມກັນກັບຂ້ອຍ.”

ໃນເວລາທີ່ທ່ານເຫັນຮ້ອຍຍີ້ມຢູ່ເທິງໃບໜ້າຂອງນ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນຫ້ອງ ປ.1 ຂອງສາວຄູ ສຸພາພອນ ຕອນທີ່ພວກເຂົາຍ່າງເຂົ້າຫ້ອງຮຽນໃນຕອນເຊົ້າ, ທ່ານຈະຮູ້ສຶກໄດ້ເລີຍວ່ານັກຮຽນເຫຼົ່ານັ້ນ ມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນກັບກິດຈະກຳໃນການຮຽນຂອງພວກເຂົາ, ທ່ານຈະຮູ້ສຶກວ່ານັກຮຽນຕັ້ງໃຈຟັງ ແລະ ຕັ້ງໃຈຮຽນໃນເວລາທີ່ຄູຂອງພວກເຂົາສິດສອນ ແລະ ທ່ານຈະເຫັນໄດ້ເລີຍວ່າ ຄູຜູ້ທີ່ຫ້າວຫັນ ແລະ ຈິງໃຈກັບການສອນພຽງຄົນດຽວ ສ້າງການປ່ຽນແປງຕໍ່ກັບການສຶກສາ ແລະ ອານາຄົດຂອງຄົນຮຸ້ນໃໝ່ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.