Menu

ໃນຂະນະທີ່ຄູສອນຂັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດກຳລັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ຂັ້ນ ປ.2 ຢູ່ນັ້ນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ກໍໄດ້ທຳການຜະລິດວິດີໂອການພັດທະນາຄູຊຸດໃໝ່ຂຶ້ນມາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຄູໃນການເຮັດປະເມີນນັກຮຽນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ

20 08 Filming training videos (1) website

20 08 Filming training videos (3) website

20 08 Filming training videos (2) website

ທີມງານວິຊາການຈາກສູນສື່ອີເລັກໂທຣນິກ, ຈາກສູນສື່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຈາກທີມງານຂຽນຫຼັກສູດ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໃນເດືອນນີ້ ທາງທີມງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຂຸ້ນຂ້ຽວຜະລິດວິດີໂອການພັດທະນາຄູອອກມາ 3 ຕອນ ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມທັກສະການສອນຫຼັກສູດຂັ້ນປະຖົມສະບັບປັບປຸງໃໝ່ແກ່ຄູສອນ ແລະ ທັງແນະນຳວິທີການສອນໃນຫ້ອງຮຽນແບບໃໝ່. ສຳລັບການຜະລິດວິດີໂອໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົສຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ.

ຊຸດວິດີໂອ “ວິ​ດີ​ໂອ​ສຳ​ລັບ​ການ​ພັດ​ທ​ະ​ນາ​ຄູ” ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຊ່ອງຢູທູບ ເດືອນກັນຍາ 2019 ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຝຶກອົບຮົມຄູທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບວິທີການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຂັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ປະຈຸບັນພວກເຮົາມີ 11 ວິດີໂອໃນຊ່ອງດັ່ງກ່າວ, ເນື້ອໃນວິດີໂອສ່ວນຫຼາຍແມ່ນການສາທິດເຕັກນິກສຳຄັນໃນການສອນຫຼັກສູດປັບປຸງໃໝ່ເຊັ່ນ “ວິທີການນຳໃຊ້ປຶ້ມອ່ານເສີມ” ແລະ ສະແດງວິທີການປະຕິບັດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີໃນຫ້ອງຮຽນເຊັ່ນ “ວິທີການສັງເກດໃນຫ້ອງຮຽນ”. ວິດີໂອທັງໝົດໄດ້ສາທິດກວມລວມເອົາຫຼາຍຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄູມີຄວາມຊຳນານເຊັ່ນ: ເຕັກນິກການສອນວິຊາພາສາລາວ ແລະ ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ, ວິທີການຄວບຄຸມຫ້ອງຮຽນ, ກິດຈະກຳການຮຽນແບບເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນເພື່ອການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍ່ເນື່ອງ, ເຕັກນິກ ແລະ ແນວທາງໃນການປະເມີນນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ. ໃນຊ່ອງຢູທູບ ວິດີໂອການພັດທະນາຄູ ຍັງໄດ້ລວບລວມເອົາເພງສຳລັບຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ປ.2 ໄວ້ຫຼາຍກວ່າ 50 ເພງ ແລະ ມີສຽງດົນຕີທີ່ໃຊ້ປະກອບເຂົ້າໃນການສອນຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ທີ່ຄູສາມາດນຳໄປເປີດໃຫ້ນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນຟັງໄດ້ນຳອີກ.

ຈາກຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຄູພົບພໍ້ໃນເວລາເຮັດການປະເມີນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາຈຶ່ງເຫັນດີໃຫ້ຜະລິດວິດີໂອໃໝ່ຂຶ້ນມາ 3 ວິດີໂອກ່ຽວກັບການເຮັດປະເມີນນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນ. ການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຖືໄດ້ວ່າເປັນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນຂະບວນການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ, ຊຶ່ງມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ການໃຫ້ຄະແນນແກ່ນັກຮຽນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ການປະເມີນນີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຄູສາມາດເບິ່ງວ່ານັກຮຽນສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ໜ້ອຍຫຼາຍສ່ຳໃດ ແລະ ມີຫຍັງທີ່ເປັນບັນຫາເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນບໍ່ສາມາດຮຽນໄດ້. 2 ໃນ 3 ວິດີໂອແມ່ນຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ການສາທິດວິທີການສັງເກດນັກຮຽນໃນຫ້ອງ ແລະ ເຕັກນິກການຕັ້ງຄຳຖາມເພື່ອປະເມີນຄວາມຮັບຮູ້ຂອງນັກຮຽນ, ສຳລັບວິດີໂອທີ 3 ແມ່ນຈະຕ່າງອອກໄປຄື ຈະສາທິດວິທີການຕ່າງໆໃນການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ນັກຮຽນທັງໃນລະຫວ່າງການຮຽນໃນຫ້ອງ ແລະ ພາຍຫຼັງການເຮັດປະເມີນນັກຮຽນແລ້ວ. ການຖ່າຍທຳຈະຄ້າຍຄືກັບວິດີໂອອື່ນໆຜ່ານມາຄືລົງໄປຖ່າຍທຳໃນຫ້ອງຮຽນຕົວຈິງ, ນັກສະແດງຈະເປັນຄູ ແລະ ນັກຮຽນແທ້ທີ່ນຳໃຊ້ຫຼັກສູດໃໝ່ໃນການຖ່າຍທຳ, ການຖ່າຍທຳໃນສະຖານທີ່ຕົວຈິງແບບນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄູເຂົ້າໃຈເຕັກນິກໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ວິດີໂອນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ກັບທັງຄູສອນ, ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູສຶກສານິເທດ ແລະ ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າໃນການກະກຽມບົດສອນ ຫຼື ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງຢ້ຳຄືນກ່ຽວກັບເຕັກນິກສຳຄັນຕ່າງໆ, ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດນັ້ນເຫັນໄດ້ວ່າ ຊ່ອງຢູທູບແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບຄູ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຄູສາມາດຮຽນຮູ້ ແລະ ຝຶກຝົນທັກສະໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງຢູ່ບ້ານເຖິງແມ່ນວ່າໂຮງຮຽນຈະປິດຊົ່ວຄາວກໍຕາມ.

ວິດີໂອໃໝ່ທັງສາມນີ້ຈະນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນເດືອນໜ້າ, ຄູ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງການສຶກສາ ສາມາດກົດຕິດຕາມໄດ້ໃນຊ່ອງຢູທູບ “ວິ​ດີ​ໂອ​ສຳ​ລັບ​ການ​ພັດ​ທ​ະ​ນາ​ຄູ Teacher Development Videos” ເພື່ອໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນທຸກຄັ້ງເວລາມີວິດີໂອໃໝ່ໆ.