Menu

ການຮ່ວມຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມສຳລັບຄົນພິການ ລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກ່ຽວກັບປະສົບການຊີວິດຂອງຄົນພິການ ແລະ ການແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກງານການພັດທະນາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ເດັກນ້ອຍພິການ.

20 12 Disability event - Story of PWD speakers (5)

20 12 Disability event - Sign Language (website)

20 12 Disability event - Performance by NUoL Inclusive Education students (website)

20 12 Disability event - Panel discussion 2 (website)

20 12 Disability event - Group picture (website)

ອີງຕາມຜົນສຳຫຼວດຕົວຊີ້ວັດດ້ານສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2017, ປະກົດວ່າຈຳນວນ 2% ຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 2 ຫາ 4 ປີ ມີຄວາມພິການດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງອະໄວຍະວະເຊັ່ນ: ການມອງເຫັນ, ການໄດ້ຍິນ, ການຍ່າງ, ສະມາຖິ, ການສື່ສານ, ການຮັບຮູ້, ການຫຼີ້ນ ແລະ ການຄວບຄຸ້ມອາລົມ, ຊຶ່ງສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າຈໍານວນອັດຕາໄດ້ເພີ່ມຂື້ນທຸກປີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເກີດຂື້ນກັບເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ. ສ່ວນຫຼາຍເດັກນ້ອຍພິການ ແມ່ນໄດ້ຢູ່ແຕ່ບ້ານ ແລະ ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ອອກໄປສູ່ໂລກພາຍນອກເນື່ອງຈາກຄວາມພິການຂອງພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຈຳແນກ ແລະ ແບ່ງແຍກ, ຊຶ່ງປັດໃຈຫຼັກໆແມ່ນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົ່າ, ຄວາມທຸກຍາກ, ໄລຍະທາງໄປໂຮງຮຽນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ຄວາມພິການດ້ານຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮຽນຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນ, ບໍ່ມີຫ້ອງນຳ້ທີ່ສະດວກໃຫ້ພວກເຂົາຈິ່ງເຮັດພວກເຂົາ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອື່ນໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກພິການບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາໄດ້.

ຍ້ອນບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຄັ້ງວັນທີ່ 15 ທັນວາ 2020 ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ກັບອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ເລັງເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມສຳລັບເດັກນ້ອຍພິການ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ສ່ວນຮ່ວມເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ. ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປອ. ບຸນປັນ ໄຊມຸນຕຣີ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ປະທານຮ່ວມທ່ານ ນາງ ເຈນ ແຊັນເລີ, ອຸປະທູດ ຂອງສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ນອກຈາກນີີ້ກໍຍັງມີບັນດາແຂກຖືກເຊີນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ພາກສ່ວນຂອງອົງການທີ່ເຮັດວຽກພັດທະນາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານຄັ້ງນີ້ກວ່າ 80 ທ່ານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່າວເປີດງານໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ “ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍສະເພາະການເພີ່ມທະວີດ້ານວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມສຳລັບເດັກນ້ອຍພິການ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າຮຽນທຸກຄົນ”.

ນອກຈາກນີ້, ປະທານຮ່ວມທ່ານ ນາງ ເຈນ ແຊັນເລີ, ອຸປະທູດ ຂອງສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໂດຍເນັ້ນໃສ່ຜົນສຳເລັດອັນພົ້ນເດັ່ນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າຮຽນ, ເພີ່ນຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ: “ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໂດຍຜ່ານການພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ຊຸດຄູ່ມືຄູ ແລະ ຊຸດເຄື່ອງມືພັດທະນາການຮຽນການສອນຂອງຄູ. ໂດຍແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໄກ້ສິດຮ່ວມກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄດ້ຖືກພັດທະນາເຂົ້າໃນຊຸດເຄື່ອງມືຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ນຳຄົນລາວທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ, ເດັກຊົນເຜົ່າ ແລະ ເດັກນ້ອຍພິການ. ນອກຈາກນີ້ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນວຽກງານການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າ ໃນໂຄງການທົດລອງການຝຶກເວົ້າພາສາລາວ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້ດ້ານການປາກເວົ້າພາສາລາວໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສິດສອນນັກຮຽນເນື່ອງຈາກພາສາລາວເປັນພາສາທີສອງຂອງພວກເຂົາ. ນອກຈາກນີ້ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ສະໜອງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງຮຽນໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຂອງເດັກນ້ອຍພິການ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ”.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພາຍໃນງານ ໄດ້ຮັບຟັງຫຼາກຫຼາຍເລື່ອງເລົ່າປະສົບການຊີວິດຂອງຄົນພິການ, ຊຶ່ງລວມມີທ່ານ ນາງ ພັດສະລາ ອິນສະຫຼອງ, ຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດຈົນກາຍເປັນເຈົ້າຂອງໂຮງພີມ ເຊິ່ງພະນັກງານເຮັດວຽກໃນໂຮງພີມຂອງເພີ່ນເປັນຄົນພິການທັງໝົດ, ນາງ ລັດສະໝີ ສີປະເສີດ ກຳລັງຝຶກຊ້ອມ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການເຂົ້າຮ່ວມງານກິລາ ພາຣາແລມປິກເກມ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ປາຣີ, ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນປີ 2024, ທ້າວ ວິລະພອນ ພຸດທະວົງໄຊ  ກຳລັງຝຶກຊ້ອມ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການເຂົ້າຮ່ວມງານກິລາ ພາຣາແລມປິກເກມ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງໂຕກຽວ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນປີ 2021 ແລະ ນາງ ອິນແປງ ວິໄລຫົງ, ທີ່ມີຜົນສຳເລັດ ໃນການສ້າງຕັ້ງໂຄງການ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ “Make Inclusion Real” ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ສະແດງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຊົມໄດ້ເຫັນເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງຄົນພິການ ໂດຍການສະໜູນສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍຄືອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ.

ໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາແລກປ່ຽນປະສົບການຕາງໜ້າຈາກ ວິທະຍາໄລສາທິດຄູ ດົງຄຳຊ້າງ, ໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດນະຄອນຫຼວງ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ສະມາຄົນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງເຖິງຄວາມສຳຄັນການສຶກສາ ຊຶ່ງເປັນພື້ນຖານທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍພິການປະສົບຜົນສຳເລັດ. ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງປະສົບການຊີວິດ ແລະ ການແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງຄົນພິການ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການໃນຄັ້ງນີ້, ໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ເອົາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ໄປປັບປຸງໃນໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ທ່ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບ ແລະ ຜົນສຳເລັດ”.

ສຳລັບງານສະເຫຼີມສະຫຼອງໃນມື້ນີ້, ນຳພາໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ແລະ ຕັ້ງໃຈ ຈາກຫຼາຍໆພາກສ່ວນທັງອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານການພັດທະນາຫຼັກສູດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃຫ້ລວມເອົາວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຂອງເດັກນ້ອຍພິການ ລວມທັງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຄູ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄູ.