Menu

ວິດີໂອ ເພື່ອການສາທິດເຕັກນິກການສອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສຳລັບເຕັກນິກວິທີການປະເມີນນັກຮຽນ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ

shooting04

shooting03

shooting02

shooting01

ໃນວິດີໂອ “ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ” ຢູ່ໃນຊ່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນສ້າງຂື້ນເພື່ອຊ່ວຍຄູໃນການພັດທະນາທັກສະຂອງພວກເຂົາໃນການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການພັດທະນາ ແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ.

ວິດີໂອດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເຜີຍແຜ່ເຕັກນິກວິທີການສອນແບບໃໝ່ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການສອນທີ່ທ້າທ້າຍ. ວິດີໂອເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຄູສອນ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູສຶກສານິເທດ ແລະ ຄູຝຶກສອນ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ໃນການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ, ການກະກຽມບົດຮຽນ ຫຼື ເຕັກນິກວິທີການສອນຕ່າງໆ ທີ່ຄູສາມາດນຳເອົາມາໃຊ້ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງຕົນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ.

ວິ​ດີ​ໂອໃໝ່ທັງ 3 ວິດີໂອ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ຈະມາ​ສາ​ທິດເຕັກນິກ​ວິ​ທີ​ການ​ປະເມີນນັກ​ຮຽນ​ໃນ​ຫ້ອງ ແລະ ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແກ່​ນັກ​ຮຽນ​ ແລະ ເປັນ​ຂັ້ນ​ຕອນທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ, ໃນ​ນີ້​ບໍ່​ສະ​ເພາະ​ແຕ່​ການ​ໃຫ້​ຄະ​ແນນ​ແກ່​ນັກ​ຮຽນເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ຍັງ​ລວມ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ວັດປະ​ເມີນຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ຂອງ​ນັກ​ຮຽນ ແລະ ການ​ຊອກ​ຫາ​ບັນ​ຫາສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຕ່າງໆໃນ​ກາ​ນ​ຮຽນ​ຂອງ​ນັກ​ຮຽນ.

ທຸກວິດີໂອ ໄດ້ແນະນຳການສາທິດໃຫ້ຄູໄດ້ເຫັນ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວິທີການສອນແບບໃໝ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ໂດຍການນຳໃຊ້ຕົວຢ່າງທີ່ເກີດຂື້ນຕົວຈິງຈາກຄູຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃນຫ້ອງຮຽນ.

ວິດີໂອເຫຼົ່ານີ້ ຜະລິດໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຜ່ານແຜນງານບຄວາ.

ນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງວິດີໂອ ແລະ ສື່ການຮຽນອື່ນໆ “ວິ​ດີ​ໂອ​ສຳ​ລັບ​ການ​ພັດ​ທ​ະ​ນາ​ຄູ” ທີ່ໄດ້ລົງຜ່ານສື່ອອນລາຍທາງຊ່ອງຍູທູບ

ວີຊາພາສາລາວ

ການນຳໃຊ້ສື່ ແລະ ເຕັກນິກການຮຽນການສອນວິຊາພາສາລາວ ໃນການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

 

 • ເຕັກນິກການສອນທີ 1-3 ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ
 • ເຕັກນິກການສອນທີ 4-5 ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ
 • ເຕັກນິກການສອນທີ 6-7 ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ
 • ເຕັກນິກການສອນທີ 8-9 ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ
 • ເຕັກນິກການສອນທີ 10-12 ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ
 • ເຕັກນິກການສອນທີ 15 ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ
 • ການນຳໃຊ້ປຶ້ມອ່ານເສີມ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ນັກຮຽນສູ່ການອ່ານດ້ວຍຕົນເອງ (ພາກ 1)
 • ການນຳໃຊ້ປຶ້ມອ່ານເສີມ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ນັກຮຽນສູ່ການອ່ານດ້ວຍຕົນເອງ (ພາກ 2)

ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນ

ຍຸດທະສາດ ແລະ ວິທີການຄຸ້ມຄອງນັກຮຽນ ແລະ ການຈັດກິດຈະກຳຢູ່ໃນ ແລະ ນອກຫ້ອງຮຽນ.

 • ການຈັດການຮຽນການສອນຢູ່ນອກຫ້ອງຮຽນ

ການປະເມີນນັກຮຽນ

ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການປະເມີນນັກຮຽນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

 • ການນຳໃຊ້ເກນການປະເມີນ
 • ຈະມີວິດີໂອສຳລັບເຕັກນິກການປະເມີນນັກຮຽນ ໃໝ່ເພີ່ມໃນໄວໆນີ້
 • ຈະມີວິດີໂອສຳລັບເຕັກນິກການຕັ້ງຄຳຖາມເພື່ອທົດສອບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກຮຽນ ໃໝ່ເພີ່ມໃນໄວໆນີ້
 • ຈະມີວິດີໂອສຳລັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປະເມີນນັກຮຽນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງກິດຈະກຳໃນຫ້ອງຮຽນ ໃໝ່ເພີ່ມໃນໄວໆນີ້

ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ

ການຮຽນແບບເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ ແມ່ນກິດຈະກຳເພື່ອສືີບຕໍ່ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ.

 • ການສັງເກດການສອນ ແລະ ການໃຫ້ຄຳເຫັນ

ດົນຕີ ແລະ ເພງ

ເພງທີ່ນຳໃຊ້ໃນຫ້ອງຮຽນ ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

 • 46 ເພງ ສຳລັບຫຼັກສູດ ຂັ້ນປ.1 ແລະ ຂັ້ນປ.2 ໃນອາທິດຂອງການຝຶກໃນຫ້ອງຮຽນເຊັ່ນ: ວິຊາພາສາລາວ, ດົນຕີ ແລະ ຊົ່ວໂມງຮຽນວິຊາພາລະສຶກສາ

ສຳລັບວິດີໂອພັດທະນາຄູຕໍ່ໄປ ແມ່ນວິດີໂອເຕັກນິກການສອນ ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນປ.2 ແລະ ຂັ້ນປ. 3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ວິຊາພາສາລາວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ອັງກິດ, ຊຶ່ງຈະເປັນຄືກັນກັບວິດີໂອທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອເພື່ອຊ່ວຍຄູໃນການພັດທະນາທັກສະຂອງພວກເຂົາໃນການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເຊີ່ງກຳລັງດຳເນີນແຜນການຜະລິດໃນປະຈຸບັນ, ສະນັ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ຜະລິດສຳເລັດກໍຈະໄດ້ນຳໄປໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໂດຍຜ່ານຊ່ອງຍູທູບ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ວິ​ດີ​ໂອ​ສຳ​ລັບ​ການ​ພັດ​ທ​ະ​ນາ​ຄູ” ເຊັ່ນດຽວກັນ.